6 °C

Кметът поздрави кърджалийци за празника на града,отчете 38 млн.лв привлечени евросредства за година

             

                                                                  Днес кметът на Община Кърджали д-р инж.Хасан Азис поздрави кърджалийци с настъпващия празник на града.Той направи отчет за изминалата една година.Очерта приоритетите и посочи,че за изтеклия период Община Кърджали е привлякла евросредста от 38 млн.лв.Градоначалникът направи обръщението си по време на празнична сесия на местния парламент,която заради противоепидимичните мерки се провежда онлайн.

Ето и отчетът на градоначалникът:

уважаемиГОСПОДИН

председател на общинскиЯ съвет,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

СКЪПИ  СЪГРАЖДАНИ,

Позволете ми от  името на ръководството наобщина Кърджали да Ви поздравя с  Деня на Кърджали - 21 октомври. Утреще честваме 108години от Освобождението на Кърджали.21 октомври е денят на нашето преклонение пред героизма и саможертвата, но и денят на нашата равносметка.

В навечерието на този празничен ден като Кмет на община Кърджали бих искал да отчета пред вас някои по-важни събития и проекти,  които се реализирахав нашата община в периода октомври 2019г. – октомври 2020г.Въпреки условията на пандемия, Общинска администрация продължи да работи в посока развитие и облагородяване на града и населените места.Смятам, че като местна власт реагирахме бързо, оперативно и  адекватно на предизвикателството–пандемията от COVID19, и в много отношения – изпреварващо. Информирахме гражданите, въведохме ограничителни мерки и стриктно прилагахме дезинфекционни дейности, поехме грижата за стари, самотни и болни хора  в домовете им, включихме се активно за преодоляване на дефицита с предпазни облекла и средства.

          През отчетния периодобщина Кърджали изпълняваше проекти, финансирани със средства от ЕС на обща стойност 38 290 248 лв., от които инфраструктурни проекти  на стойност 35 225 568 лв. и проекти, свързани с изпълнение на меки мерки – 3 064 680 лв.

                                   

             Развитието и обновяването на градската среда е от съществено  значение за качеството на живот и привлекателността на Кърджали. Продължихме дейностите, свързани с подобряване облика на града.От началото на септември се възстановиха СМР по проект  “Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали”. Това е вторият проект от Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Кърджали, одобрен по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., на обща стойност 5 052 148 лв. С решение на Управляващия орган изпълнението на договора се удължи до 21 юли 2021 г.

По проекта е предвидено изграждане на енергоспестяващо улично осветлeние, ремонт и рехабилитация на 10 улици в централната градска част, района на пазара и кв.“Възрожденци“, обновяване на 1 площад и изграждане на пешеходен мост, свързващ първа и втора част на парк „Арпезос – Север”. Дейностите стартираха през май м.г. с  реконструкция на площад „Хаджи Димитър“ в  района на пазара.

През изминалите месеци  продължи работата по подобряването на транспортния достъп до населените места и развитие, модернизация на местната инфраструктура чрез рехабилитация и ремонт на съществуващата пътна и улична мрежи.

Към м. октомври бяха извършени ремонти на 5 участъка от общинската пътна мрежа на стойност 487 000 лв. Тази година успяхме да решим и част от проблемите на  населените места, като реализирахме обекти на стойност 820 000 лв. в девет от по-големите села на общината.

Довършихме и  един от най-значимите обекти в града - „Изграждане на осветление на футболно игрище и лекоатлетическа писта  и информационно табло на стадион „Арена Арда“ на стойност 2 369 000 лв.

През последните годиниинвестициите в образованието  бяха основен  приоритет в политиката на общинското ръководство.

През месец януари 2020 г. приключи изпълнението на проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

По проекта се  извърши обновяване и реконструкция на  сградния фонд  и дворните пространства на 5 учебни заведения в град Кърджали –  СУ „П.Р.Славейков“, СУ "Отец Паисий", Езикова гимназия "Христо Ботев", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ОУ "П.К. Яворов". Също така се възстанови и сградата на детска градина "Мир". За тези учебни заведения се достави и ново оборудване и обзавеждане.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе на обща стойност 13 863 049 лв. Чрез модернизирането на училищата над 5000 ученици от общината вече се обучават вприветлива среда и получават по-качествено и достъпно образование.Приключи и проектът за модернизиране сградата наПрофесионалната гимназия по селско и горско стопанство на стойност 1,3 млн.лв.

И през тази година продължиха усилията ни за по-нататъшното развитие на Перперикон като туристически обект.

          През 2019г. Община Кърджали подготви проектно предложение „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите”, с което кандидатства пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”  и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. на обща стойност 7 366 758 лв. Концепциятавключва продължаване на консервационно–реставрационните дейности на археологически комплекс «Перперикон» и дейности по социализирането на комплекса.

Продължава и реализацията на проект «Древните Родопи и Егея – Културен коридор в подкрепа на развитието на региона“.Дейностите включват изграждане на  Посетителски център на Перперикон,  извършване на 3D заснемане на комплекса.Реализираме този проект в партньорство с гръцката община Маронея–Сапес и Регионален исторически музей –Кърджали. Общата стойност  е 2 760977 лв.като за дейностите, които Община Кърджали  ще осъществи, са предвидени 2 347 173 лв.

По Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България”  2014-2020”, Община Кърджали е партньор и в проекта „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи".Водеща организация е общинската ВиК компания на Комотини,Гърция.  Общата стойносте 1 544 273 лв., а за дейностите в община Кърджали е предвиден бюджет от  288 467 лв.

Управлението на общинската собственост и приходите от нея са едни от важните източници за осигуряване на  финансови средства.

През периода октомври 2019-октомври 2020г. са извършени 108 разпоредителни  сделки с общинско имущество на обща стойност 1 516 хил. лв.Значителен е размерът на постъпленията  от отдаване под наем на общинско имущество – общо 858 хил.лв., в т.ч. от наеми и аренда на земеделска земя 280 хил.лв.

    Сред приоритетите  на общинското ръководство  е  и грижата за най-малките жители на общината.

    През април тази година стартирахме  изпълнението на проект „Заедно – за щастливо детство“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът ще се изпълнява от Община Кърджали в партньорство с четири детски градиниq намиращи се на територията на МИГ Стамболово–Кърджали 54 -  ДГ „Мечо Пух” в с. Чифлик и изнесените групи в с.Перперек и с. Мургово, ДГ „Славейче” в с. Широко поле, ДГ „Мики Маус” в с. Стремци  и  ДГ „Кокиче” в с. Мост и изнесената група в с. Миладиново. Основните дейности по проекта са насочени към овладяването на българския език и развитие на социалните и комуникационните умения  на 130 деца, както и дейности свързани с повишаване на мотивацията на 260 родители за участие в образователния процес на техните деца.  Проектът е на обща стойност 286 410,45 лв. и ще се осъществява в рамките на 24 месеца. 

          Близо 700  първокласници от общината получиха в първия учебен ден книжка с български народни приказки, с лично послание и подпис от кмета на общината и комплект ученически пособия. Инициативата се осъществява вече 16-та година.

Община Кърджали присъди  в чест на 24 май  три стипендии „Кърджали” на изявени абитуриенти, завършили средното си образование през учебната 2017-2018г.Стипендиантите вече наброяват 35 души.

Като ръководство на Община Кърджали се стремим да провеждаме адекватна социална политика, насочена към задоволяване потребностите на хората в неравностойно положение като разкриваме нови, достъпни, разнообразни и качествени социални услуги. Към настоящия момент  функционират 11 социални услуги, финансирани като делегирана от държавата дейности и  от общинския бюджет.

    Продължава изпълнението на трите проекта, свързани с изграждането на социална инфраструктура, които  се  финансират по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.:

Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” е на стойност  2 169 957 лв. Реализацията му ще осигури нови 69 оборудвани и обзаведени социални жилища, управлявани от общината в полза на местната общност. Наемателите на жилищата ще имат възможност да ползват мерките от "Социалния пакет", насочени към заетост и образование, което ще се отрази на техния социално-икономически статус.
Проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали"е на обща стойност 971 500 лв.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде  изградена инфраструктура за 3 нови социални услуги за деца и младежии техните семейства  - Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години.

Проект "Заедно за достоен живот"- обща стойност 1 678 127 лв.

          Основните дейности  са свързани с извършване на СМР за преустройство на сградата, в която ще бъдат създадени новите две резидентни услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция, както  и изграждането на сградата, в която ще се помещава Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

          През  2019 година стартира изпълнението на проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали, който се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. С реализирането на този проект ще се  разшири модела за патронажни грижи за хора с увреждания и възрастни хора на територията на цялата община, като  ще се осигурят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на 157 хора с увреждания и възрастни хора.

          Проектът е на  обща стойност 399 498 лв. Във връзка с възникналата пандемична обстановка в страната и необходимостта от предоставяне на допълнителни услуги на възрастните хора,  с допълнително споразумение от 15 април 2020 г. общата стойност на договора бе увеличена на 744 573 лв. 

    В края на 2019 г. приключи изпълнението на проект „Социално предприятие "Обществена пералня и услуги в дома", на обща стойност  391 163 лв. По проекта бе създаденоново Социално предприятие "Обществена пералня и услуги в дома" в Община Кърджали, което осигури заетост, професионална интеграция и придобиването  на  трудови  и  професионални  умения  на  хора  с увреждания  и  на  представители  на  уязвими  социални  групи.

В периода от месец май до юли 2020 г. в Община Кърджали се реализира проект по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагате. Топъл обяд се приготвя и доставя до дома на 200 потребители в гр.Кърджали от Домашен социален патронаж и в 5 населени места от община Кърджали, където има функциониращи детски градини с действащи детски кухни: с.Перперек, с. Мост, с. Широко поле, с. Чифлик и с.Стремци.

Община Кърджали осигурява заетост на продължително безработни лица и на безработни лица с увреждания чрез подписани договори с Дирекция „Бюро по труда”. Осигурена е заетост на 44 лица.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Искам с с голямо удовлетворение да споделя с Вас, че в навечерието на 21 октомври община Кърджали  беше удостоена с високото европейско отличие -  Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа през 2020г. Удостояването с престижната награда на СЕ е признание за постигнато високо качество на управление, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление на местно ниво. Европейският етикет е сертификат за качество за цялостното управление в общините.

С огромно удоволствие и с признателност се обръщам към всички жители на община Кърджали по повод нашия празники се радвам, че имам възможността като кмет да ги поздравя от мое име и от името на ръководството на общината по случай 108-та годишнина от Освобождението на Кърджали. Приемете искрените ми пожелания за здраве, радост, благополучие и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Не
  Независим
  1 0
  12:31, 20 окт 2020
  Мисли за мерките срещу ковид подмазвач такъв вКърджли обстановката не е никак добре никой нищо не спазва недей да мислиш само за хората около теб от коя програма колко при ще прибирате некадърници
 • 2
  По
  Познавач
  1 0
  20:45, 20 окт 2020
  Играч в ДПС, елементарен за кърджалийци. Слаб кмет!
  • Ан
   Анонимен
   0 0
   22:36, 20 окт 2020
   Мисли и за пътища г-н Кмет най отвратителна пътна инфраструктура Дупка до дупка.Още при влизането в града се ужасявам,къде са парите Г-н Кмет?.

Хороскоп за 01.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Съзнанието, че има какво да кажете и направите ще ви мотивира за действия, различни от планираните. Без притеснения ще настоявате да бъдете чути и да защитите тезата си. Сами ще намерите прекият път към човека, който ви вълнува, спечелвайки го с неподправено внимание и чар.
01 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Горите от желание час по-скоро да видите резултатите от работата си. Очакванията ви са големи, но бъдете реалисти. Дайте преднина на уменията си, изпипвайте детайлите и нещата ще си дойдат на място. Много хора ще останат доволни от сътрудничеството си с вас, защото сте прями, коректни и точни.
01 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
За голяма част от вас денят е свързан с неотложни задачи, свързани най-вече с професионалната ви заетост. Трудът ви ще е ползотворен и ще постигнете намеренията си. Следвайки новостите, ще повишите интереса си към нови хора и познанства. За много от вас денят ще е наситен с положителни емоции, за които няма да чакате друг да ви ги създава.
01 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Завършвате нещо важно, върху което работите от доста време. Това ще ви донесе желаното удовлетворение, още повече че получавате чудесни отзиви за работата си. Следете внимателно информация, която касае работата ви и не действате преди да сте предварително добре информирани. Очаквайте новина, свързана с вашия сърдечен партньор.
01 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще ви занимават мисли как по-добре да организирате работата си за да стане тя печеливша. Някой ще ви постави в ролята на арбитър. Сами изберете дали да вземете участие или да запазите неутралитет. Но ви е нужно спокойствие за да вземете най-доброто решение за себе си. Финансите ви ще се стабилизират.
01 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Въпроси от професионален и личен характер ще решавате с прозорливост и делови подход. Постигнатото днес ще ви покаже посоката, която трябва да следвате, за да вървите ускорено напред. Финансовите затруднения няма да ви попречат на ентусиазма, още повече, че скоро ще ги преодолеете.
01 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Гъвкавия ви подход ви дава сериозно предимство. Ще се чувствате тонизирани и весели и с доброто си настроение ще радвате околните. Много вероятно е да се натъкнете и на недоброжелатели, но негативното им влияние може да бъде неутрализирано от увереността ви. Здравословни проблеми отшумяват.
01 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Проявете разбиране към човека до вас, чието поведение ви смущава. Не бързайте да го съдите, за да не навредите на себе си. Изяснете си причините за това и ще спечелите симпатиите му. Други от вас ще пътуват за среща с места и хора, които ги интересуват. Административните въпроси ще се решават с известни затруднения, но в крайна сметка ще се справите.
01 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Финансовите ви претенции ще бъдат задоволени и ще имате възможност да приключите успешна сделка. Както се казва парите сами ще ви намират. За да сте честни пред себе си, трябва да признаете, че от голяма помощ ви е личност, която решително се е намесила в кариерата ви. Предстои поврат в личния ви живот. За несемейни, това означава една нова романтична връзка, която ще прерасне в нещо сериозно.
01 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
С мнителното си отношение към околните сте в състояние да провалите добрите им намерения. Мислете позитивно и не пречете на онези, които следват логиката на целите си. Проявете разбиране и по финансов проблем, решаването му изисква време. Но не всичко днес е стрес, ще се радвате на добро развитие на делата си в професионален план.
01 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
За да постигнете онова, което желаете трябва да подходите към задачите си грижливо и с нужната отговорност. На някои им предстоят изпитания, от които ще зависи професионалната им реализация. Не сте застрашени от фатални грешки. Любимите ви хора ще се погрижат вечерта ви да бъде приятна.
01 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Съпътстващите проблеми ви причиняват тревога, въпреки, че са решими. Това се дължи на изострената ви чувствителност. Можете да се справите и с по-малък разход на енергия. Бъдете практични и направете компромис, щом трябва. Това го можете брилянтно. Парите ще ви застигнат в миг, който малко очаквате.
01 дек 2020
Последни новини