Областният информационен център в Кърджали ще подпомага прилагането на Интегриран териториален подход

Областният информационен център в Кърджали  ще подпомага участниците в прилагането  на Интегрирания териториален подход като Звено за медиация  и Звено за публични консултации.

Провели сме срещи с публични органи, срещаме се с представителите на общините. Днес 10 август 2023 г.година предстои среща в община Момчилград, като това е една от общините, които отбелязват сериозен растеж при реализирането на проекти през изтеклите години.

Предстоят срещи в община Джебел, Кирково и Черноочене. Предвидена е среща с Областна администрация Кърджали.

Извън публичните институции продължават срещи с представители на бизнеса, гражданското общество, неправителствения сектор и граждани. Всеки активен гражданин може да изрази своето становище за развитието на областта, като попълни анкета и даде публичност на своите идеи за развитието на Кърджали.

Какво представлява интегрираният териториален подход?

Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници, действащи на съответната територия.

През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни /всички физически и юридически лица, вкл. неформални сдружения/, така и между отделните административни звена и публични институции.

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите (ИТСР) на съответния регион за планиране от ниво NUTS 2.

Комбинирана концепция за ИТИ е концепция, за която е изпълнено поне едно от следните условия:

а)концепцията съдържа проектна идея/проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм);

б) концепцията съдържа проектна идея, в чиято подготовка и/или изпълнение участват в партньорство поне два от следните видове заинтересовани страни: публичен орган, частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел;

в) концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община;

г) концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове за споделено управление.Комбинираните концепции за ИТИ ще се финансират с приоритет.

Регионален съвет за развитие (РСР)

РСР на всеки от регионите от ниво NUTS 2 е териториалният орган, който отговаря за ИТСР и ще участва в подбора на мерките за финансиране съгласно изискванията на Регламента. Това участие се осъществява чрез подбор на концепции за ИТИ. Работата на РСР се подпомага от експертен състав, съставен от три отделни звена със специфични функции:

Звеното за медиации съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на регионално ниво и осъществява координация в процеса на подготовка на концепции за ИТИ. Провежда разяснителни кампании и информационни дейности за популяризиране възможностите за реализация на ИТИ, отговаря за информационната стратегия на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход и с условията и реда за получаване на писма за подкрепа по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР. Всички заинтересовани страни и потенциални кандидати/партньори могат да се обръщат към Звената за медиации, когато имат нужда от информация, съдействие при подготовката на своите проектни идеи или при намирането на партньори за подготовката и реализацията на концепции за ИТИ. Функциите на звената за медиации се осъществяват от Областните информационни центрове.

Звеното за публични консултации организира и провежда обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадените концепции за ИТИ. Чрез тях се осигурява участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите от обсъжданията се представят на широкия състав на РСР, който трябва да ги вземе под внимание преди да одобри Общата

програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към ИТСР. Функциите на звената за публични консултации се осъществяват от Областните информационни центрове.

Звеното за предварителен подбор се състои от представители на управляващите органи на програмите, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление, които участват в изпълнението на интегрирания териториален подход чрез финансиране на проекти по инструмента ИТИ. Звеното извършва проверка за административно съответствие и допустимост и приоритизация на концепциите за ИТИ в съответствие с критерии.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

Водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР). Управляващ орган (УО) на ПРР 2021-2027 е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИДИТ)с УО Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа;
Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с УО Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа;
Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) с УО Изпълнителна агенция „Програма за образование“;
Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) с УО Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите;

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

  Дора Христова,директор на Областния информационен център в Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини