30 °C

Отново заловиха работодатели в Кърджалийско,използващи труда на непълнолетни в разрез с Наказателния кодекс

През м. май 2021 г. дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали е извършила 114 броя проверки заложени в плана на дирекцията в 100 предприятия на територията на областта, при които са установени 550 бр. нарушения, както следва:

225бр. по трудови правоотношения;
325бр. по здравословни и безопасни условия на труд;

За отстраняване на констатираните нарушения с цел предотвратяване на вредните последици от тях са дадени 538 бр. задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове на изпълнение.

Установени са 10 лица да полагат труд без сключен трудов договор, като за  всеки от тези случаи на работодателите се търси административнонаказателна отговорност, като санкцията е не по-малко от 1500 лв. В резултат на проверките на Инспекцията по труда с лицата, са сключени трудови договори.

Констатирани са две лица, ненавършили 18 години, да работят без разрешение от Инспекцията по труда. Този вид нарушение са квалифицира, като престъпление и се преследва по реда на Наказателния кодекс.  В тази връзка искаме да напомним, че необходимите документи за издаване на разрешение за работа на лица ненавършили 18 години са:

Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (по образец)
Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
Медицинско заключение (копие заверено 'Вярно с оригинала') за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания)

Услугата може да бъде заявена на място в ДИТ със седалище Кърджали, както и по електронен път

              През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - Искането за издаване на разрешение се попълва в електронната форма в Е-ПОРТАЛА на Агенцията и към него се прикачват в електронна форма придружаващите документи. Искането се подписва с квалифициран електронен подпис на работодателя или на упълномощено лице и се подава електронно. Когато искането се подава с квалифициран електронен подпис на упълномощено от работодателя лице, към документите се представя и пълномощното на упълномощеното лице. При подаване на електронната преписка в Е-ПОРТАЛА системата генерира автоматично съобщение за потвърждаване на получаването, съдържащо входящия номер на преписката и код за достъп, чрез който заявителя може да следи развитието на електронната преписка.

Интернет адрес на електронния формуляр за заявяване на услугата/режима:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

             През Система за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ - За да се използва тази възможност работодателят или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от работодателя лице към документите се прилага и пълномощното от работодателя.

Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа заявления се регистрират в началото на следващия работен ден.

На място

Писмено - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се подават в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.

По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се изпращат до дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице, чрез пощенска услуга на пощите или на лицензиран пощенски оператор.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт

По електронен път

През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - За подадени през Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се предоставя на заявителя чрез Е-ПОРТАЛА като се класира в публичната част на електронната преписка.

През Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ - За подадени през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща през системата на регистрирания в нея потребител на заявителя или упълномощеното от него лице.

На посочена от заявителя електронна поща - При посочено от заявителя желание, подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща на електронната поща на заявителя.

На място на хартиен носител - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се предоставя на работодателя или на упълномощено от него лице на място в дирекцията „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице.

По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се изпраща на работодателя или на упълномощеното от него лице на посочения в искането адрес за кореспонденция.

Срок на действие на документа – до настъпване на някое от описаните обстоятелства:

до прекратяване на трудовия договор, за сключване на който е издадено разрешението;
до навършване на 18-годишна възраст на работника/служителя;
до отнемане на разрешението от контролния орган.
 услугата е безплатна

Връчените общо през периода актове за установяване на административно нарушение са 18 бр.

През месец май 2021 г. не са установени нарушения по изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. Установени са обаче нарушения за предоставен от работодателя неплатен отпуск на работници без тяхното искане, за което също е потърсена административнонаказателна  отговорност.

Продължават проверките, свързани със спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 /коронавирус/ и мерките на правителството за изплащане на компенсации на работодатели и работещи с цел запазване на заетостта на работниците и служителите. През месец май  са извършени 16 бр. проверки с такава насоченост, като не са установени нарушения. Напомняме на работодателите, че достъпен на български език е онлайн инструмент за интерактивна оценка на риска от разпространение от COVID-19, разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и адаптиран съгласно българското законодателство от служители на Инспекцията по труда. Общо достъпните на български език инструменти са 41 бр. Те позволяват работодателите сами със свои средства да оценяват рисковете в съответните икономически дейности, както и да ги използват за обучения и инструктажи. Всеки работодател може да поиска демонстриране на функционалностите на инструментите от помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Засилен остава контрола в сектор „Строителство“, поради установения през годините висок риск както по отношение на безопасността на труда, така и по използването на недеклариран труд. Именно за сектор „Строителство“ е един от разработените онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, чрез който могат да се правят инструктажи и обучения на работещите.

С уважение,

ЕЛИЦА МОМЧИЛОВА

И.Д. на Дирекция Инспекция по труда

със седалище Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 22.06.2021

Хороскоп за Овен

Овен
С финансови и други придобивки ще отбележите днешния ден. Развитията ще ви зарадват, но основната заслуга за тях сте вие самите. Сега може да успокоите темпото и да споделите с близките си доброто си настроение. Очаква ви приятен и ненатоварен ден, красивите гледки на природата ще върнат силите и желанието ви да не прекъсвате добрата тенденция.
22 юни 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Налице са всички изгледи този ден да мине спокойно и без излишни емоции. Имате нужда от почивка и хубавото е че ви се откриват добри възможности за разтоварване. Отложете разговор с ваш близък, ако обстоятелствата го позволяват, тъй като това само ще ви натовари, а и едва ли ще успеете да постигнете целта си. Съобразете се с нещо, което любимия човек иска от вас.
22 юни 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Заемате се с доста задачи, но непостоянството ви може да ви изиграе лоша шега. Бъдете внимателни при работа с документи, не подписвайте нещо, със съдържанието на което не сте запознати достатъчно добре. Хармонични семейни и професионални отношения.
22 юни 2021

Хороскоп за Рак

Рак
За някои ваши проблеми могат да ви помогнат ваши близки. Ремонтна дейност ще ангажира вниманието и силите на част от вас. Други ги очаква приятна изненада и придобивки. Самочувствието ви е на ниво, а чувството ви на хумор ще ви обгражда с приятна компания. Успешно представяне на изпити очаква учащите се.
22 юни 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Тръгвайки на път, има задачи, които не търпят отлагане. Подгответе автомобила, консултирайте се за променените услови по пътищата, ако има такива и шофирайте внимателно. Радостни вести ще направят деня ви по-вълнуващ. За някои те са свързани с предстояща изява, за други с възможност да реализират финансова сделка.
22 юни 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Получавате добри новини, свързани с настоящата ви работа, което ще ви позволи да действате доста по-свободно днес. Внимавайте обаче с ангажименти, свързани с хора, които не познавате твърде добре. Ще ви се наложи да вдъхнете повече увереност на човек от обкръжението ви, който е на прав път, но му липсва самочувствието че ще успее.
22 юни 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Изпълнени сте с ентусиазъм и идеи за амбициозни проекти, и нямате търпение да пристъпите към осъществяването им. Помислете разумно какво сте в състояние да жертвате за да осъществите друго. Едва тогава пристъпете към действие. Обърнете внимание и на потенциалните партньори, в сътрудничеството ви има бъдеще.
22 юни 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Днес ще бъдете изявено активни. Ако се измъчвате от тревожни мисли по определен човек, по добре поговорете с него. Ще си изясните недоразуменията и ще ви олекне. На работното място не допускайте да ви приписват чужди пропуски. Старайте се с поведението си в семейството да предизвиквате уважение.
22 юни 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Този ден ще е много ползотворен за вас. Ще преминавате през различни перипетии, докато накрая не постигнете своята цел, макар и на висока цена. Имате подкрепата на близките си, а това е достатъчно за вас, за да покажете на какво сте способни. Вечерта ще имате възможност да си починете.
22 юни 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Следвайки интересите, ще пренебрегнете нечие неодобрение във връзка с действията ви и ще продължите напред. В обкръжението ви има хора, чиито оценки не винаги съвпадат с вашите и приемате отношението им враждебно, но боже и да грешите. Вземете мерки и не изоставяйте в сроковете, които не търпят отлагане.
22 юни 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Намирайте мярката във всичко, за да не си създавате сами затруднения. Денят предразполага към съзидателна работа, творческите занимания ще са интересни и създаващи усещане за пълнота. Любовта е до вас, стига да отворите сетивата си за положителните вълнения, с които ни зарежда допира й.
22 юни 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Насочете желанието си да се утвърждавате като професионалисти в перспективна посока. Не пропускайте добрата възможност. Бъдете по-гъвкави при вземането на решения и ще стъпите на вярната пътека. Ставащото идва да ви покаже, че пред вас се откриват нови хоризонти. С далновидността си печелите преднина, очакват ви възнаграждения и придобивки.
22 юни 2021
Последни новини