18 °C

1146 нарушения на трудовото законодателство са регистрирани от Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали

Общият брой извършени проверки през периода 01.07.2020г.- 25.08.2020г. е 191 броя, извършени в 147 предприятия, със заети в тях 1889 броя работещи лица.

146 броя от извършените проверки наред с обичайния контрол за спазване на трудовото закодонателство, са и с допълнителен акцент относно осигуряване и спазване на противоепидемичните мерки от страна на работодателите.Това съобщи за медиите директорът на Дирекция "Инспекция по труда" Ангелина Бабунска.

Бабунска подчерта,че през посочения период са установени 1146 нарушения на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд, както следва:

Най-голям е делът на нарушенията по ЗБУТ – 702 броя. От тях 559 броя са свързани с неспазване изискванията по организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а 143 броя нарушения касаят безопасността на работното оборудване и използваните технологии, хигиената на труда.

Констатираните нарушения от Д ИТ Кърджали касаещи трудовите правоотношения през периода 01.07.2020 – 25.08.2020г. са общо 444 броя. Сред честите нарушения са несключване на трудов договор, не начисляване и  не изплащане на допълнителни възнаграждения за придобит стаж и професионален опит, не изплащане на допълнителни възнаграждения за полагания труд през празничните дни, неизплащане на заплати,каза още директорът на ДИТ.

Потърсената от Д ИТ Кърджали административно-наказателна отговорност, състояща се в съставяне на АУАН и издаване на НП е: общо съставени актове 25 броя, от които 18 актове са съставени за нарушения на трудовоправните отношения, свързани с нерегламентираната заетост, изплащането на работните заплати и обезщетения, спазване на работното време. Съставените АУАН-и по ЗБУТ са 7 броя.

През посочения период дейността на Дирекцията продължава да бъде насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Извършва се и контрол по спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса КОВИД-19, до края на извънредната епидемична обстановка, обявена до 31.08.2020г.. Акцент в контролната дейност са и обектите на контрол в сектор „Строителство” и „Селско стопанство”, които са идентифицирани като рискови и ще запазят приоритет и в следващите месеци на годината. Строителството като един от най-рисковите браншове по отношение спазването на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство в страната, ще бъде обект на проверки от ИА ГИТ чрез нейните териториални дирекции. Обект на проверка от страна на инспекторите  на Д ”ИТ” ще бъде начинът по който се наемат строителните работници – дали са на трудов или граждански договор, спазват ли се нормите регламентиращи работното време, почивките, заплащането на труда, както и дали се спазват изискванията на ЗБУТ на строителната площадка, тъй като както и по-горе споменахме, строителството е високо рисков отрасъл, с висок процент на трудов травматизъм, което налага засилен контрол в сектора.

Ангелина Бабунска посочи,че приоритет и през следващите месеци за Д ИТ Кърджали  продължава да е работата по решаване на получените сигнали и жалби от работещи, контрола относно полагането на труд без трудови договори, както и проверките на фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащането на труда на работещите и спазване на нормите на КТ касаещи прекратяването на трудовото правоотношение.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини