Инспекцията по труда констатира нарушения на Наказателния кодекс, експлоатирани са непълнолетни в Кърджали

През м. април 2021 г. дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали е извършила 115 броя проверки, при които са установени 610 бр. нарушения, както следва:

293 бр. по трудови правоотношения;
317 бр. по здравословни и безопасни условия на труд;

За отстраняване на констатираните нарушения с цел предотвратяване на вредните последици от тях са дадени 587 бр. задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове на изпълнение.

Установени са 23 лица да полагат труд без сключен трудов договор. За всеки от тези случаи на работодателите се търси административнонаказателна отговорност, като санкцията е не по-малко от 1500 лв., тъй като за този вид нарушения в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че не могат да бъдат маловажни. В рамките на три години от влизане в сила на наказателното постановление работодатели, използвали недеклариран труд, не могат да участват в обществени поръчки. В резултат на проверките на Инспекцията по труда с лицата, работещи без трудов договор, са сключени трудови договори.

Констатирани са три лица, ненавършили 18 години, да работят без разрешение от Инспекцията по труда. Този вид нарушения са квалифицирани като престъпление и се преследват по реда на Наказателния кодекс.

Връчените общо през периода актове за установяване на административно нарушение са 28 бр. Административнонаказателна отговорност се търси на работодатели, допуснали нарушения, които пряко застрашаващи живота и здравето на работещите или  ограничават социалните и осигурителните им права.

През месец април 2021 г. не са установени нарушения по изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. Има постъпили сигнали, касаещи неизплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск след прекратени трудови правоотношения, по които се извършват проверки.

Продължават проверките, свързани със спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 /коронавирус/ и мерките на правителството за изплащане на компенсации на работодатели и работещи с цел запазване на заетостта на работниците и служителите. През месец април са извършени 34 бр. проверки с такава насоченост, като не са установени сериозни нарушения. Напомняме на работодателите, че достъпен на български език е онлайн инструмент за интерактивна оценка на риска от разпространение от COVID-19, разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и адаптиран съгласно българското законодателство от служители на Инспекцията по труда.

Общо достъпните на български език инструменти са 41 бр. Те позволяват работодателите сами със свои средства да оценяват рисковете в съответните икономически дейности, както и да ги използват за обучения и инструктажи. Всеки работодател може да поиска демонстриране на функционалностите на инструментите от помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.- 

Акцент в контролната дейност на ДИТ Кърджали остава сектор „Строителство“, който традиционно подлежи на засилен контрол, поради установения през годините висок риск както по отношение на безопасността на труда, така и по използването на недеклариран труд. В пъти повече в сравнение с други дейности са установените нарушения по безопасност и здраве при работа на строителните обекти, основно по контрол и изпълнение на заложените мерки в оценката на риска, носенето на лични предпазни средства, необезопасеност при работа на височина и при използване на работното оборудване, липса на каквато и да е документация на строителния обект, като ПБЗ /План по безопасност и здраве/, липса на ежедневен инструктаж, инструкции за работа при извършване на строитено- монтажни работи и др.   Секторът е на челно място и по използване на недеклариран труд. Установените случаи на работа без трудов договор в строителството се увеличиха, като през месец април всички актове за установени случаи на работа без трудов договор са в сектор „Строителство“. Именно за сектор „Строителство“ е един от разработените онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, чрез който могат да се правят инструктажи и обучения на работещите.

За информация на работещи и работодатели надницата, която се дължи за четирите дни за посрещане на Великден – 30 април – 03 май, е минимум двойна. Ако трудът на тези дни е и извънреден, се заплаща минимум четворно възнаграждение. За неприсъствения 04 май положеният труд се заплаща с увеличение от 75% само ако е извънреден.  Трудът на официален празник, в почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд при подневно отчитане на работното време и при ненормиран работен ден. Не е извънреден трудът, положен по график, в условията на сумирано отчитане на работното време.

През м. април 2021 г. Инспекцията по труда представи разработените по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ ресурси за въвеждане на иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол. Подготвени са 104 въпросника по различни теми от трудовото законодателство, софтуер за оценка и анализ на отговорите и добри практики, които работодателите ще получават след попълване на въпросниците. Целта е те сами да оценят доколко спазват трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди извършване на физическа проверка от контролните органи на Агенцията. От една страна това ще им спести евентуални санкции, а от друга – ще доведе до подобряване условията на труд.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини