18 °C

Вълчо Златилов: Българи и турци стават братя по оръжие в Западна Тракия

  Авторът на издаденото наскоро уникално документално изследване на историята на българо-турската революционна бойна дружба и сътрудничество „Българи и турци въстават срещу Ньойския диктат /1919 – 1923 г./ "Вълчо Златилов пред Kardjali.bgvesti.NET

  - Г-н Златилов, малко знаем за българо-турското сътрудничество след Първата световна война. Как се стига до него?

    -Началото на изграждането, укрепването и развитието на това уникално в историята на двата народа българо-турско сътрудничество, разбирателство и единодействие се поставя след края на Първата световна война, когато победените съюзници България и Турция са изправени пред реалната опасност да изгубят напълно териториите, които владеят в Източна и Западна Тракия. Изправени пред тази обща опасност, българските и турските национални водачи и организации в Тракия полагат началото на един продължителен период на българо-турско сближение, разбирателство и взаимодействие, продължен  впоследствие и от правителствата на двете съседни държави.

             Първите инициативи за постигане на единодействие и взаимопомощ между турци и българи от това време принадлежат на някои от турските национални водачи и лидери в Източна Тракия като Джафер Тайяр, Хани Бей, Али Галиб Бей, Таксин Бей, Вахри Бей, Шереф Бей, Шукри Бей и др., които в качеството си на висши военни ръководители на І-ви армейски корпус в Одрин, изявени общественици, дипломати и ръководители на турския Тракийски комитет, посещават няколкократно Българското генерално консулство в Одрин, осъществяват връзка с представители на Временния инициативен комитет на дружество „Одринска Тракия” и някои погранични български офицери. При срещите и разговорите си с ген. Марков – български генерален консул в Одрин, кап. Даскалов - н-к на 11 български граничен пост, Стр. Дочков и Димитър Нашев – представители на дружество „Одринска Тракия” и др. през мeсеците феврури, март и април 1919 г. в Одрин, те настояват за обединяване и общи действия на турската и българската тракийски организации в защита на турските и българските интереси в Източна и Западна Тракия с цел оказване на въздействие върху решенията на Парижката мирна конференция за Тракия.

  -  Знаем, че за Източна Тракия не се стига до съвместни действия. Как стоят нещата в Беломорието?

        -  По друг начин се развиват преговорите за българо-турско единодействие и защита на общите интереси на българската и турската общности в Западна Тракия. Според някои документи, първоначалната инициатива за обединение на българите и турците в Беломорието, с оглед недопускане на евентуално бъдещо присъединяване на областта към трета държава, принадлежи на местни български лидери от Гюмюрджина. Още  в началото на 1919 г., когато се появяват съобщения, че мирната конференция в Париж ще предаде Беломорска Тракия на Гърция, те изпращат своя делегация в Дедеагач, която участва в съвещание, на което присъстват около 20 от най-изявените представители на българската общност в областта. Съвещанието избира акционен комитет в състав: К. Митев, Ст. Маджаров, Ст. Попов и Я. Табаков /всички от района на Гюмюрджина/, на който е възложена задачата да осъществи сондажи с турските първенци в Западна Тракия и установи готовността им за евентуални общи действия срещу подготвяното предаване на областта на Гърция.

            В началото на м. май 1920 г. в Караагач се провежда общо съвещание на лидерите на българската и турската общности в Беломорската област. От българска страна участие в него вземат А. Попалексов, д-р Ненчев, кап. Бояджиев, П. Мутафов и др. по-известни българи от Гюмюрджина, Дедеагач, Ксанти и Софлу. Турската общност е представена от Фуад Бей, Джемал Бей, Али Галиб Бей, Неджметин Бей и др. Според някои сведения, на съвещанието присъства и Джафер Тайяр – командващ І-ви армейски корпус в Източна Тракия, заедно с щаба и полковите командири на корпуса.

            Обсъдените и приети на съвещанието общи становища, позиции и виждания за по-нататъшните съвместни действия срещу присъединяването на Западна Тракия към Гърция залягат в основата на двустранно подписан протокол.

  - Какви са последствията от тези преговори?

              - В изпълнение на решенията на съвещанието в Караагач, от 25 до 28 май 1920 г. в с. Химитли, Гюмюрджинско, е свикан и проведен няколкодневен съвместен българо-турски конгрес. Конгресът избира българо-турско Временно правителство на Националната защита на Западна Тракия, състоящо се от 10 министерства. За министър-председател и министър на финансите е избран Ахмед Тевфик Бей, за министър на вътрешните работи – Хасан Таксин Бей, за министър на войната –  Фуад Бей, за министър на външните работи – Махмуд Недим, за министър на правосъдието – Абдул Халим, за министър на просветата – Джемал Бей, за шейх-юл-ислям – Хюсейн Хюсни, за министър на пощите, телеграфа и земеделието – д-р Страшимир Дочков, за министър на търговията и индустрията – Вангел Георгиев, за министър на пътищата и железниците – Коста Георгиев.

           Още с избирането си Временното правителство изготвя Декларация за обявяване на независимостта на Западна Тракия, връчена от министър-председателя Ахмед Тевфик Бей на 26 май 1920 г. на следвоенния управител на Западна Тракия ген. Шарпи. В нея се отбелязва, че Временното правителство е съставено въз основа на принципите на президента Уилсън, отстоявани от страните победителки и техните съюзници, че е правителство на мира и добросъседските отношения със съседните държави, че ще бъде гарант на  правата на гражданите, без разлика на раса и религия, че ще защитава страната си от агресор. Декларацията изразява и надеждата, че правителството ще бъде признато от съглашенските държави. Същевременно Временното правителство издава и разпространява и специална Прокламация, отпечатана на български, турски и френски език, в която остро протестира срещу решението на конференцията в Сан Ремо за предаване на Западна Тракия на Гърция и решително отхвърля евентуална гръцка окупация на областта.

  - В Западна Тракия се стига до военно единодействие. Как става това?

          -В съответствие със заявените намерения за защита на провъзгласената независимост и автономното българо-турско управление на Западна Тракия, и с оглед на успешното противодействие на евентуално навлизане на гръцката армия в областта, Временното правителство се заема енергично със сформирането на собствена, боеспособна Тракийска армия. В нейния състав са включени многобройните, създадени още в началото на 1920 г. български и турски въоръжени чети и отряди. За тяхното създаване и подготовка голяма помощ от турска страна оказват: ДжаферТайяр – командващ І-ви армейски корпус в Одрин, съдействал за създаването и изпращането на добре подготвени отряди от комити, офицери и войници от Източна Тракия,  Фуад Бей – предоставил 100 000 лв. от турския Тракийски комитет в Западна Тракия за подготовка и въоръжение на четите в Кърджалийско, Младотурският комитет в Швейцария – предоставил на министър-председателя Ахмед Тевфик Бей чрез фирмата «Ниазим Емин» 500 000 лв. и др. От българска страна голяма помощ в организирането, въоръжаването и изпращането на чети в Западна Тракия оказват редица опитни български офицери като ген. Ал. Протогеров, полк. П. Дървингов, полк. Николов и някои известни дългогодишни ръководители на българското национално-освободително движение в Тракия и Македония като Таню Николов, Тодор Александров и др.

            В края на м. април 1920 г., когато се разбира, че конференцията в Сан Ремо окончателно предава Западна Тракия на Гърция, на тайно съвещание в Момчилград, в къщата на кмета на града, някои от най-изявените дейци и организатори на подготвяната българо-турска въоръжена съпротива срещу присъединяването на Западна Тракия към Гърция създават Главен щаб на въоръжената борба.

  - Създава се българо-турска Тракийска армия. Какви са нейните действия?

           -На 27 и 28 май 1920 г. Гърция окупира Западна Тракия с помощта на един армейски корпус. Две гръцки дивизии са разположени на охранителни позиции до р. Марица със задача да не допускат войските на Джафер Тайяр да се обединят с българо-турските чети в Западна Тракия, а друга една дивизия е разположена по границата на Западна Тракия с България.

            Въпреки неблагоприятните развития, Временното правителство на Националната защита на Ахмед Тевфик Бей реагира незабавно и енергично. То издава Заповед за мобилизация на младите българи и турци, годни да носят оръжие и включването им в сформираната от правителството Тракийска армия. В изпълнение на заповедта, на 28 май 1920 г. българският Тракийски комитет издава и разпространява Позив до всички родолюбиви тракийци, в който след като се съобщава, че същият ден е обявена автономията на Тракия, се настоява „всички братя българи и турци да подкрепят движението морално и материално, да се запишат в доброволческите дружини в Софлийски военен район под командването на началниците на доброволческите дружини Н. Гавритов и Н. Георгиев”. Позивът завършва с призива: „Бързайте тракийци! С Бога напред ще издействаме автономията на Тракия под покровителството на Лигата на народите!”.

            В края на м. май 1920 г. Тракийската армия на Временното правителство е вече напълно сформирана. За нейн главнокомандващ е определен министърът на войната в правителството Фуад Бей.

            Тракийската армия на Временното правителство, командвана от Фуад Бей се състои от 30 дружини, начело на които са поставени някои от най-известните и добили широка популярност сред местното население турски и български национал-революционери като: Топал Кадир, Али Галиб Бей, Джемал Бей, Неджметин Бей, Кара Бекир, Хюсейн Чауш, Димо Николов, Димитър Маджаров, Русю Славов, Вангел Георгиев, К. Ненчев, кап. Бояджиев и др. Според сведение на окръжния управител в Кърджали в състава на Тракийската армия влиза и един голям, двухиляден българо-турски отряд за охрана и заемане на планинските райони на Западна Тракия, разполагащ с 14 картечници. Още в първите дни на настъплението на гръцката армия в Западна Тракия, тя среща добре организираната въоръжена съпротива на българо-турските чети и отряди на Тракийската армия. На 28 май 1920 г. в близост до Гюмюрджина става първото сражение между настъпващите военни части на гръцката армия и две от четите на Тракийската армия, командвани от  Фуад Бей и кап. Бояджиев.

            Едно от най-кръвопролитните сражения през м. юни 1920 г. става на границата между Западна и Източна Тракия, на десния бряг на р. Марица. Българо-турски чети нападат частите на една от гръцките дивизии, охраняващи границата с Източна Тракия, в момент когато те завършват изграждането на понтонни мостове над реката за преминаване на части на гръцката армия в Източна Тракия. При нападението понтонните мостове са разрушени изцяло, убити са и 40 гръцки войника и 7 четника.

            Според публикувани в научните изследвания статистики, в периода юни – юли 1920 г. на територията на Западна Тракия стават над 30 големи сражения между настъпващите военни части на гръцката армия и частите на българо-турската Тракийска армия.

  - Кои са причините за неуспеха на идеята за автономна тракийска държава?

            - Изпращането на нови гръцки армейски части в Западна Тракия прави борбата между двете воюващи страни още по-неравностойна и предопределя крайния победител във военния сблъсък. Засилването на гръцкото военно присъствие в областта обаче, не е единственият фактор, допринесъл за крайния успех на гърците във военните действия. Особено отрицателно въздействие върху въоръжената борба на местните българи и турци срещу окупационната гръцка армия оказва неизпълненото обещание за военна помощ и подкрепа от страна на Временното правителство на Източна Тракия на Джафер Тайяр. Въпреки дадените обещания, войските на Тайяр така и не се включват пряко с участие в сраженията срещу гърците в Западна Тракия. За тази проявена нерешителност и мудност Джафер Тайяр е остро критикуван от  Фуад Бей.

            Отрицателен фактор за развитието и разрастването на българо-турското съпротивително движение в Западна Тракия е и позицията, заета от България. Лоялна към следвоенните мирни договори, тя предприема изискваните й от страните победителки в Първата световна война мерки за охрана на южната й граница, с оглед недопускането на образуване и преминаване на чети от крайграничните български територии в Западна Тракия.

            Въпреки че не успява да постигне крайните си цели, организираната и ръководена от българо-турското Временно правителство на Националната защита обща въоръжена борба на местното българско и турско население срещу присъединяването на Западна Тракия към Гърция има важно историческо значение. Тя, освен че дава необходимите аргументи за дипломатическа и външнополитическа защита на българските и турските национални интереси по Тракийския въпрос пред Великите сили и международната общност, бележи и началото на един успешен период в развитието на българо-турските отношения и връзки, започнал в годините по времето и след Първата световна война.

  Въпросите зададе: Георги Кулов

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Хороскоп за 17.10.2019

  Хороскоп за Овен

  Овен
  Делата ви ще се развиват в неочаквана последователност, предвид промените, които предстоят. Колкото и да не сте обнадеждени, няма и да сте разочаровани. Довежданата придобивка ще събуди интереса ви към някого или нещо, който ще се задълбочи през следващите дни. В личните си взаимоотношения бъдете търпеливи, особено към човека, който ви интересува.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Телец

  Телец
  Не приспивайте вниманието си за некоректни партньори, в състояние сте и можете да предотвратите задкулисната им игра. Личните ви дела ще потръгнат, на предстояща среща ще се изяснят съществуващи недоразумения и всичко ще бъде наред. Правилно подредени, приоритетните ви ангажименти ще ви донесат добри дивиденти.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Близнаци

  Близнаци
  Ще се чувствате в добро настроение и ще търсите начин да го споделите с любимите си хора. Споделяйки интересните си идеи, ще срещнете разбиране и готовност за подкрепа. Наясно сте, че вътрешния ви глас е най-точния ориентир за нещата, които ви вълнуват и ще го следвате.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Рак

  Рак
  Не се тревожете, ако не ви се удаде да решите въпроси, занимаващи ви не от вчера и днес. Очевидно е нужна подкрепа, и ако знаете от кого точно, не се колебайте да я потърсите. Не давайте воля на всичките си мисли, оставете част от тях за споделяне, но друг път. Обичани сте и това ви зарежда с енергия.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Лъв

  Лъв
  Имате потенциал и възможности да се справите с предизвикателства, които ще се изправят пред вас. Очаквате повече от човек, който не е в състояние да ви го даде. Колкото по-рано осъзнаете този факт, толкова по-добре ще бъде за вас. Деловите представители ще получат оферта за печеливша сделка.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Дева

  Дева
  Решени сте да се справите с всичко, но да осигурите независимостта си. Подобни вълнения не са рядкост при вас, за това без колебание ще отхвърлите ограниченията и ще заявите претенциите си за по-добро настояще и бъдеще. Силите ще ви стигнат и за други начинания, с които ще напътствате нечии действия. Да се чуди човек от къде толкова енергия и хъс.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Везни

  Везни
  Влияете се от оценките на другите и на свой ред давате мнението си, без това да е нужно. Пазете се от конфликти, защото няма да ви донесат очакваните облекчения. Доверете се на сътрудниците си и ги оставете да поемат част от работата. Но не го правете като благодеяние, уважавайте достойнството им.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Скорпион

  Скорпион
  Прекалено високи са изискванията ви както към собствената ви, така и към чуждата работа. Това е чудесно, тъй като ви кара да изпипвате всеки елемент от работата си, но може да ви създаде неприятности с хората, с които работите. Подходете с такт и разбиране към доводите им, като същевременно се опитайте да ги накарате и те да разберат вашите.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Стрелец

  Стрелец
  Ако позволите на излишната си енергия днес да ви повлияе, това може да бъде доста неприятно. Намерете начин да я изразходвате подобаващо, без това да нарушава добрите ви взаимоотношения с околните. Печелите симпатиите на някой, когото не сте виждали досега. Възможно е бързо да си допаднете взаимно и да откриете доста интересни неща.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Козирог

  Козирог
  Съсредоточени сте, затова и работата ви ще е успешна. Полагате основите на нещо, на което ще се радвате за в бъдеще. От вас се изисква да сте отдадени на заниманията си. Близките ви очакват повече внимание и изглежда напълно го заслужават. Не възлагайте прекалено големи надежди на дадено събитие.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Водолей

  Водолей
  Ще се чувствате в отлично настроение, принос за което ще даде и срещата ви с човек от миналото ви. Интересът ви към него не намалява, напротив. Ще се радвате на взаимност и е възможно връзката ви отново да се поднови. Пазете нервите и здравето си, осигурете си почивка и спокойствие.
  17 окт 2019

  Хороскоп за Риби

  Риби
  Ще се радвате на обикновени неща, създаващи ви душевен комфорт. Някои от вас ще имат срещи с хора, които не са виждали от дълго време или пък виждат за пръв път. При всички случаи ще намерите общи теми и ще се обвържете с взаимен интерес. Финансови придобивки ще повишат настроението ви.
  17 окт 2019
  Последни новини