17 °C

Вълчо Златилов:Българи и турци стават братя по оръжие в Западна Тракия

Вълчо Златилов

Г-н Златилов,малко знаем за българо-турското сътрудничество след Първата световна война.Как се стига до него?

           Началото на изграждането, укрепването и развитието на това уникално в историята на двата народа българо-турско сътрудничество, разбирателство и единодействие се поставя след края на Първата световна война, когато победените съюзници България и Турция са изправени пред реалната опасност да изгубят напълно териториите, които владеят в Източна и Западна Тракия. Изправени пред тази обща угроза, турските и български национални водачи и организации в Тракия полагат началото на един продължителен период на турско-българско сближение, разбирателство и взаимодействие, продължен  впоследствие и от правителствата на двете съседни държави.

           Първите инициативи за постигане на единодействие и взаимопомощ между турци и българи от това време принадлежат на някои от турските национални водачи и лидери в Източна Тракия като Джафер Тайар, Хани бей, Али Галиб бей, Таксин бей, Вахри бей, Шереф бей, Шукри бей и др., който в качеството си на висши военни ръководители на І-ви армейски корпус в Одрин, изявени общественици, дипломати и ръководители на турския Тракийски комитет, посещават няколкократно Българското генерално консулство в Одрин, осъществяват връзка с представители на Временния инициативен комитет на дружество „Одринска Тракия” и някои погранични български офицери. При срещите и разговорите си с ген.Марков-български генерален консул в Одрин, кап.Даскалов-н-к на 11 български граничен пост, Стр.Дочков и Димитър Нашев-представители на дружество „Одринска Тракия” и др. през мeсеците феврури, март и април 1919 г. в Одрин, те настояват за обединяване и общи действия на турската и българска тракийски организации в защита на турските и български интереси в Източна и Западна Тракия с цел оказване на въздействие върху решенията на Парижката мирна конференция за Тракия.

-Знаем,че за Източна Тракия не се стига до съвместни действия.Как стоят нещата в Беломорието?         

          По друг начин се развиват преговорите за турско-българско единодействие и защита на общите интереси на турската и българска общности в Западна Тракия. Според  някои документи, първоначалната инициатива за обединение на българите и турците в Беломорието, с оглед недопускане на евентуално бъдещо присъединяване на областта към трета държава принадлежи на местни български лидери от Гюмюрджина. Още  в началото на 1919 г., когато се появяват съобщения, че мирната конференция в Париж ще предаде Беломорска Тракия на Гърция, те изпращат своя делегация в Дедеагач, която участва в съвещание, на което присъстват около 20 от най-изявените представители на българската общност в областта. Съвещанието избира акционен комитет в състав: К.Митев, Ст.Маджаров, Ст.Попов и Я.Табаков /всички от района на Гюмюрджина/, на който е възложена задачата да осъществи сондажи с турските първенци в Западна Тракия и установи готовността им за евентуални общи действия срещу подготвяното предаване на областта на Гърция.

          В началото на м. май 1920 г. в Караагач се провежда общо съвещание на лидерите на българската и турска общност в Беломорската област. От българска страна участие в него вземат А.Попалексов, д-р Ненчев, кап.Бояджиев, П.Мутафов и др. по-известни българи от Гюмюрджина, Дедеагач, Ксанти и Софлу. Турската общност е представена от Али Фуад бей, Джемал бей, Али Галиб бей, Неджметин бей и др. Според някои сведения на съвещанието присъства и ДжаферТайар–командващ І-ви армейски корпус в Източна Тракия, заедно с щаба и полковите командири на корпуса.

          Обсъдените и приети на съвещанието общи становища, позиции и виждания за по-нататъшните съвместни действия срещу евентуална гръцка окупация на областта залягат в основата на двустранно подписан протокол.

-Какви са последствията от тези преговори?        

 В изпълнение на решенията на съвещанието в Караагач от 25 до 28 май 1920 г. в с.Химитлий, Гюмюрджинско, е свикан и проведен няколкодневен съвместен  българо-турски конгрес.Конгресът избира „Временно правителство на националната защита”, състоящо се от 10 министерства. За министър-председател и министър на финансите е избран Ахмед Тефик бей, за министър на вътрешните работи – Хасан Таксин бей, за министър на войната – Али Фуад бей, за министър на външните работи – Махмуд Недим, за министър на правосъдието – Абдул Халим, за министър на просветата – Джемал бей, за шейх-юл-ислям – Хюсейн Хюсни, за министър на пощите, телеграфа и земеделието – д-р Страшимир Дочков, за министър на търговията и индустрията – Вангел Георгиев, за министър на пътищата и железниците – Коста Георгиев.

          Още с избирането си Временното правителство изготвя Декларация за обявяване независимостта на Западна Тракия, връчена от министър-председателят Тефик бей на 26.май 1920 г.на следвоенния управител на Западна Тракия ген.Шарпи. В нея се отбелязва, че Временното правителство е съставено въз основа на принципите на президента Уилсън, отстоявани от страните победителки и техните съюзници, че е правителство на мира и добросъседските отношения със съседните държави, че ще бъде гарант на  правата на гражданите, без разлика на раса и религия. Декларацията изразява и надеждата, че правителството ще бъде признато от съглашенските държави. Същевременно Временното правителство издава и разпространява и специална Прокламация, написана на български, турски и френски език, в която категорично се отхвърля решението на конференцията в Сан Ремо за предаване на Западна Тракия на Гърция и се протестира остро срещу евентуалната гръцка окупация на областта.

-В Западна Тракия се стига до военно единодействие.Как става това?

          В съответствие със заявените намерения за защита на провъзгласената независимост и автономното българо-турско управление на Западна Тракия, и с оглед успешното противодействие на евентуална гръцка окупация на областта, Временното правителство се заема енергично със сформирането на собствена, боеспособна Тракийска армия. В нейния състав са включени многобройните, създадени още в началото на 1920 г. български и турски въоръжени чети и отряди, имащи готовност да окажат съпротива при евентуална гръцка окупация на областта. За тяхното създаване и подготовка голяма помощ от турска страна оказват: ДжаферТайар–командващ І-ви армейски корпус в Одрин, съдействал за създаването и изпращането на добре подготвени отряди от комити, офицери и войници от Източна Тракия,  Али Фуад бей-предоставил 100 000 лв. от турския Тракийски комитет в Западна Тракия за подготовка и въоръжение на четите в Кърджалийско, Младотурският комитет в Швейцария-предоставил на министър-председателя Тефик бей чрез фирмата «Ниазим Емин» 500 000 лв. и др. От българска страна голяма помощ в организирането, въоръжаването и изпращането на чети в Западна Тракия оказват редица опитни български офицери като ген.Ал.Протогеров, полк.П.Дървингов, полк.Николов и някои известни дългогодишни ръководители на българското национално-освободително движение в Тракия и Македония като Таню Николов, Тодор Александров и др.

          В края на м.април 1920 г., когато се разбира, че конференцията в Сан Ремо окончателно предава Западна Тракия на Гърция, на тайно съвещание в Момчилград, в къщата на кмета на града, някои от най-изявените дейци и организатори на подготвяната българо-турска въоръжена съпротива срещу евентуална гръцка окупация на Беломорието създават Главен щаб на въоръжената борба.

-Създава се българо-турска тракийска армия.Какви са нейните действия?

          На 27 срещу 28 май 1920 г. Гърция окупира Западна Тракия с помощта на един армейски корпус. Две гръцки дивизии са разположени на охранителни позиции до р. Марица със задача да не допускат войските на Джафер Тайар да се обединят с турско-българските чети в Западна Тракия, а друга една дивизия е разположена по границата на Западна Тракия с България.

          Въпреки неблагоприятните развития Временното правителство на националната защита на Ахмед Тефик бей реагира незабавно и енергично. То издава Заповед за мобилизация на младите българи и турци, годни да носят оръжие и включването им в сформираната от правителствотоТракийска армия. В изпълнение на заповедта, на 28 май 1920 г.българския Тракийски комитет издава и разпространява Позив до всички родолюбиви тракийци, в който след като се съобщава, че същия ден е обявена автономията на Тракия, се настоява „всички братя българи и турци да подкрепят движението морално и материално, да се запишат в доброволческите дружини в Софлийски военен район под командването на началниците на доброволческите дружини Н.Гавраилов и Н.Георгиев”. Позивът завършва с призива „Бързайте тракийци! С бога напред ще издействаме автономията на Тракия под покровителството на Лигата на народите!”

          В края на м.май 1920 г. Тракийската армия на Временното правителство е вече напълно сформирана. За нейн главнокомандващ е определен министърът на войната в правителството Али Фуад бей.

          Тракийската армия на Временното правителство, командвана от Али Фуад бей се състои от 30 дружини, начело на които са поставени някои от най-известните и добили широка популярност сред местното население турски и български национал-революционери като Топал Кадир, Али Галиб бей, Джемал бей, Неджметин бей, Кара Бекир, Хюсейн Чауш, Димо Николов, Димитър Маджаров, Русю Славов, Вангел Георгиев, К.Ненчев, кап.Бояджиев и др. Според сведение на окръжния управител в Кърджали в състава на Тракийската армия влиза и един голям, двехиляден турско-български отряд за охрана и заемане на планинските райони на Западна Тракия, разполагащ с 14 картечници.              Още в първите дни на окупацията гръцката армия среща добре организираната въоръжена съпротива на българотурските чети и отряди на Тракийската армия. На 28 май 1920 г. в близост до Гюмюрджина става първото сражение между настъпващите военни части на гръцката армия и две от четите на Тракийската армия, командвани от Али Фуад бей и кап.Бояджиев.

          Едно от най-кръвопролитните сражения през м.юни 1920 г. става на границата между Западна и Източна Тракия, на десния бряг на р. Марица. Българотурски чети нападат частите на една от гръцките дивизии, охраняващи границата с Източна Тракия, в момент когато те завършват изграждането на понтонни мостове над реката за преминаване на части на гръцката армия в Източна Тракия. При нападението понтонните мостове са разрушени изцяло, убити са и 40 гръцки войника и 7 четника.

          Според публикувани в научните изследвания статистики в периода юни-юли 1920 г. на територията на Западна Тракия стават над 30 големи сражения между военни части на гръцката окупационна армия и частите на българотурската Тракийска армия.

-Кои са причините за неуспеха на идеята за автономна тракийска република?

          Изпращането на нови гръцки армейски части в Западна Тракия прави борбата между двете воюващи страни още по-неравностойна и предопределя крайния победител във военния сблъсък. Засилването на гръцкото военно присъствие в областта обаче, не е единственият фактор, допринесъл за крайния успех на гърците във военните действия. Особено отрицателно въздействие върху въоръжената борба на местните българи и турци срещу окупационната гръцка армия оказва неизпълненото обещание за военна помощ и подкрепа от страна на Временното правителство на Източна Тракия на Джафер Тайар. Въпреки дадените обещания, войските на Тайар така и не се включват пряко с участие в сраженията срещу гърците в Западна Тракия. За тази проявена нерешителност и мудност Джафер Тайар е остро критикуван от Али Фуад бей.

          Отрицателен фактор за развитието и разрастването на българотурското съпротивително движение в Западна Тракия е и позицията, заета от България. Лоялна към следвоенните мирни договори, тя предприема изискваните й от страните победителки в Първата световна война мерки за охрана на южната й граница, с оглед недопускането на образуване и преминаване на чети от крайграничните български територии в Западна Тракия.

          Въпреки че не успява да  постигне крайните си цели, организираната и ръководена от Временното правителство обща въоръжена борба на местното турско и българско население срещу гръцката окупационна армия в Западна Тракия има важно историческо значение. Тя, освен че дава необходимите аргументи за дипломатическа и външнополитическа защита на българските и турски национални интереси по Тракийския въпрос пред Великите сили и международната общност, бележи и началото на един успешен период в развитието на българо-турските отношения и връзки, започнал в годините по времето и след Първата световна война.

          Въпросите зададе :Георги Кулов

 

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 17.10.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Делата ви ще се развиват в неочаквана последователност, предвид промените, които предстоят. Колкото и да не сте обнадеждени, няма и да сте разочаровани. Довежданата придобивка ще събуди интереса ви към някого или нещо, който ще се задълбочи през следващите дни. В личните си взаимоотношения бъдете търпеливи, особено към човека, който ви интересува.
17 окт 2019

Хороскоп за Телец

Телец
Не приспивайте вниманието си за некоректни партньори, в състояние сте и можете да предотвратите задкулисната им игра. Личните ви дела ще потръгнат, на предстояща среща ще се изяснят съществуващи недоразумения и всичко ще бъде наред. Правилно подредени, приоритетните ви ангажименти ще ви донесат добри дивиденти.
17 окт 2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Ще се чувствате в добро настроение и ще търсите начин да го споделите с любимите си хора. Споделяйки интересните си идеи, ще срещнете разбиране и готовност за подкрепа. Наясно сте, че вътрешния ви глас е най-точния ориентир за нещата, които ви вълнуват и ще го следвате.
17 окт 2019

Хороскоп за Рак

Рак
Не се тревожете, ако не ви се удаде да решите въпроси, занимаващи ви не от вчера и днес. Очевидно е нужна подкрепа, и ако знаете от кого точно, не се колебайте да я потърсите. Не давайте воля на всичките си мисли, оставете част от тях за споделяне, но друг път. Обичани сте и това ви зарежда с енергия.
17 окт 2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Имате потенциал и възможности да се справите с предизвикателства, които ще се изправят пред вас. Очаквате повече от човек, който не е в състояние да ви го даде. Колкото по-рано осъзнаете този факт, толкова по-добре ще бъде за вас. Деловите представители ще получат оферта за печеливша сделка.
17 окт 2019

Хороскоп за Дева

Дева
Решени сте да се справите с всичко, но да осигурите независимостта си. Подобни вълнения не са рядкост при вас, за това без колебание ще отхвърлите ограниченията и ще заявите претенциите си за по-добро настояще и бъдеще. Силите ще ви стигнат и за други начинания, с които ще напътствате нечии действия. Да се чуди човек от къде толкова енергия и хъс.
17 окт 2019

Хороскоп за Везни

Везни
Влияете се от оценките на другите и на свой ред давате мнението си, без това да е нужно. Пазете се от конфликти, защото няма да ви донесат очакваните облекчения. Доверете се на сътрудниците си и ги оставете да поемат част от работата. Но не го правете като благодеяние, уважавайте достойнството им.
17 окт 2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Прекалено високи са изискванията ви както към собствената ви, така и към чуждата работа. Това е чудесно, тъй като ви кара да изпипвате всеки елемент от работата си, но може да ви създаде неприятности с хората, с които работите. Подходете с такт и разбиране към доводите им, като същевременно се опитайте да ги накарате и те да разберат вашите.
17 окт 2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ако позволите на излишната си енергия днес да ви повлияе, това може да бъде доста неприятно. Намерете начин да я изразходвате подобаващо, без това да нарушава добрите ви взаимоотношения с околните. Печелите симпатиите на някой, когото не сте виждали досега. Възможно е бързо да си допаднете взаимно и да откриете доста интересни неща.
17 окт 2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Съсредоточени сте, затова и работата ви ще е успешна. Полагате основите на нещо, на което ще се радвате за в бъдеще. От вас се изисква да сте отдадени на заниманията си. Близките ви очакват повече внимание и изглежда напълно го заслужават. Не възлагайте прекалено големи надежди на дадено събитие.
17 окт 2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще се чувствате в отлично настроение, принос за което ще даде и срещата ви с човек от миналото ви. Интересът ви към него не намалява, напротив. Ще се радвате на взаимност и е възможно връзката ви отново да се поднови. Пазете нервите и здравето си, осигурете си почивка и спокойствие.
17 окт 2019

Хороскоп за Риби

Риби
Ще се радвате на обикновени неща, създаващи ви душевен комфорт. Някои от вас ще имат срещи с хора, които не са виждали от дълго време или пък виждат за пръв път. При всички случаи ще намерите общи теми и ще се обвържете с взаимен интерес. Финансови придобивки ще повишат настроението ви.
17 окт 2019
Последни новини