24 °C

Вълчо Златилов:Българи и турци стават братя по оръжие в Западна Тракия

Вълчо Златилов

Г-н Златилов,малко знаем за българо-турското сътрудничество след Първата световна война.Как се стига до него?

           Началото на изграждането, укрепването и развитието на това уникално в историята на двата народа българо-турско сътрудничество, разбирателство и единодействие се поставя след края на Първата световна война, когато победените съюзници България и Турция са изправени пред реалната опасност да изгубят напълно териториите, които владеят в Източна и Западна Тракия. Изправени пред тази обща угроза, турските и български национални водачи и организации в Тракия полагат началото на един продължителен период на турско-българско сближение, разбирателство и взаимодействие, продължен  впоследствие и от правителствата на двете съседни държави.

           Първите инициативи за постигане на единодействие и взаимопомощ между турци и българи от това време принадлежат на някои от турските национални водачи и лидери в Източна Тракия като Джафер Тайар, Хани бей, Али Галиб бей, Таксин бей, Вахри бей, Шереф бей, Шукри бей и др., който в качеството си на висши военни ръководители на І-ви армейски корпус в Одрин, изявени общественици, дипломати и ръководители на турския Тракийски комитет, посещават няколкократно Българското генерално консулство в Одрин, осъществяват връзка с представители на Временния инициативен комитет на дружество „Одринска Тракия” и някои погранични български офицери. При срещите и разговорите си с ген.Марков-български генерален консул в Одрин, кап.Даскалов-н-к на 11 български граничен пост, Стр.Дочков и Димитър Нашев-представители на дружество „Одринска Тракия” и др. през мeсеците феврури, март и април 1919 г. в Одрин, те настояват за обединяване и общи действия на турската и българска тракийски организации в защита на турските и български интереси в Източна и Западна Тракия с цел оказване на въздействие върху решенията на Парижката мирна конференция за Тракия.

-Знаем,че за Източна Тракия не се стига до съвместни действия.Как стоят нещата в Беломорието?         

          По друг начин се развиват преговорите за турско-българско единодействие и защита на общите интереси на турската и българска общности в Западна Тракия. Според  някои документи, първоначалната инициатива за обединение на българите и турците в Беломорието, с оглед недопускане на евентуално бъдещо присъединяване на областта към трета държава принадлежи на местни български лидери от Гюмюрджина. Още  в началото на 1919 г., когато се появяват съобщения, че мирната конференция в Париж ще предаде Беломорска Тракия на Гърция, те изпращат своя делегация в Дедеагач, която участва в съвещание, на което присъстват около 20 от най-изявените представители на българската общност в областта. Съвещанието избира акционен комитет в състав: К.Митев, Ст.Маджаров, Ст.Попов и Я.Табаков /всички от района на Гюмюрджина/, на който е възложена задачата да осъществи сондажи с турските първенци в Западна Тракия и установи готовността им за евентуални общи действия срещу подготвяното предаване на областта на Гърция.

          В началото на м. май 1920 г. в Караагач се провежда общо съвещание на лидерите на българската и турска общност в Беломорската област. От българска страна участие в него вземат А.Попалексов, д-р Ненчев, кап.Бояджиев, П.Мутафов и др. по-известни българи от Гюмюрджина, Дедеагач, Ксанти и Софлу. Турската общност е представена от Али Фуад бей, Джемал бей, Али Галиб бей, Неджметин бей и др. Според някои сведения на съвещанието присъства и ДжаферТайар–командващ І-ви армейски корпус в Източна Тракия, заедно с щаба и полковите командири на корпуса.

          Обсъдените и приети на съвещанието общи становища, позиции и виждания за по-нататъшните съвместни действия срещу евентуална гръцка окупация на областта залягат в основата на двустранно подписан протокол.

-Какви са последствията от тези преговори?        

 В изпълнение на решенията на съвещанието в Караагач от 25 до 28 май 1920 г. в с.Химитлий, Гюмюрджинско, е свикан и проведен няколкодневен съвместен  българо-турски конгрес.Конгресът избира „Временно правителство на националната защита”, състоящо се от 10 министерства. За министър-председател и министър на финансите е избран Ахмед Тефик бей, за министър на вътрешните работи – Хасан Таксин бей, за министър на войната – Али Фуад бей, за министър на външните работи – Махмуд Недим, за министър на правосъдието – Абдул Халим, за министър на просветата – Джемал бей, за шейх-юл-ислям – Хюсейн Хюсни, за министър на пощите, телеграфа и земеделието – д-р Страшимир Дочков, за министър на търговията и индустрията – Вангел Георгиев, за министър на пътищата и железниците – Коста Георгиев.

          Още с избирането си Временното правителство изготвя Декларация за обявяване независимостта на Западна Тракия, връчена от министър-председателят Тефик бей на 26.май 1920 г.на следвоенния управител на Западна Тракия ген.Шарпи. В нея се отбелязва, че Временното правителство е съставено въз основа на принципите на президента Уилсън, отстоявани от страните победителки и техните съюзници, че е правителство на мира и добросъседските отношения със съседните държави, че ще бъде гарант на  правата на гражданите, без разлика на раса и религия. Декларацията изразява и надеждата, че правителството ще бъде признато от съглашенските държави. Същевременно Временното правителство издава и разпространява и специална Прокламация, написана на български, турски и френски език, в която категорично се отхвърля решението на конференцията в Сан Ремо за предаване на Западна Тракия на Гърция и се протестира остро срещу евентуалната гръцка окупация на областта.

-В Западна Тракия се стига до военно единодействие.Как става това?

          В съответствие със заявените намерения за защита на провъзгласената независимост и автономното българо-турско управление на Западна Тракия, и с оглед успешното противодействие на евентуална гръцка окупация на областта, Временното правителство се заема енергично със сформирането на собствена, боеспособна Тракийска армия. В нейния състав са включени многобройните, създадени още в началото на 1920 г. български и турски въоръжени чети и отряди, имащи готовност да окажат съпротива при евентуална гръцка окупация на областта. За тяхното създаване и подготовка голяма помощ от турска страна оказват: ДжаферТайар–командващ І-ви армейски корпус в Одрин, съдействал за създаването и изпращането на добре подготвени отряди от комити, офицери и войници от Източна Тракия,  Али Фуад бей-предоставил 100 000 лв. от турския Тракийски комитет в Западна Тракия за подготовка и въоръжение на четите в Кърджалийско, Младотурският комитет в Швейцария-предоставил на министър-председателя Тефик бей чрез фирмата «Ниазим Емин» 500 000 лв. и др. От българска страна голяма помощ в организирането, въоръжаването и изпращането на чети в Западна Тракия оказват редица опитни български офицери като ген.Ал.Протогеров, полк.П.Дървингов, полк.Николов и някои известни дългогодишни ръководители на българското национално-освободително движение в Тракия и Македония като Таню Николов, Тодор Александров и др.

          В края на м.април 1920 г., когато се разбира, че конференцията в Сан Ремо окончателно предава Западна Тракия на Гърция, на тайно съвещание в Момчилград, в къщата на кмета на града, някои от най-изявените дейци и организатори на подготвяната българо-турска въоръжена съпротива срещу евентуална гръцка окупация на Беломорието създават Главен щаб на въоръжената борба.

-Създава се българо-турска тракийска армия.Какви са нейните действия?

          На 27 срещу 28 май 1920 г. Гърция окупира Западна Тракия с помощта на един армейски корпус. Две гръцки дивизии са разположени на охранителни позиции до р. Марица със задача да не допускат войските на Джафер Тайар да се обединят с турско-българските чети в Западна Тракия, а друга една дивизия е разположена по границата на Западна Тракия с България.

          Въпреки неблагоприятните развития Временното правителство на националната защита на Ахмед Тефик бей реагира незабавно и енергично. То издава Заповед за мобилизация на младите българи и турци, годни да носят оръжие и включването им в сформираната от правителствотоТракийска армия. В изпълнение на заповедта, на 28 май 1920 г.българския Тракийски комитет издава и разпространява Позив до всички родолюбиви тракийци, в който след като се съобщава, че същия ден е обявена автономията на Тракия, се настоява „всички братя българи и турци да подкрепят движението морално и материално, да се запишат в доброволческите дружини в Софлийски военен район под командването на началниците на доброволческите дружини Н.Гавраилов и Н.Георгиев”. Позивът завършва с призива „Бързайте тракийци! С бога напред ще издействаме автономията на Тракия под покровителството на Лигата на народите!”

          В края на м.май 1920 г. Тракийската армия на Временното правителство е вече напълно сформирана. За нейн главнокомандващ е определен министърът на войната в правителството Али Фуад бей.

          Тракийската армия на Временното правителство, командвана от Али Фуад бей се състои от 30 дружини, начело на които са поставени някои от най-известните и добили широка популярност сред местното население турски и български национал-революционери като Топал Кадир, Али Галиб бей, Джемал бей, Неджметин бей, Кара Бекир, Хюсейн Чауш, Димо Николов, Димитър Маджаров, Русю Славов, Вангел Георгиев, К.Ненчев, кап.Бояджиев и др. Според сведение на окръжния управител в Кърджали в състава на Тракийската армия влиза и един голям, двехиляден турско-български отряд за охрана и заемане на планинските райони на Западна Тракия, разполагащ с 14 картечници.              Още в първите дни на окупацията гръцката армия среща добре организираната въоръжена съпротива на българотурските чети и отряди на Тракийската армия. На 28 май 1920 г. в близост до Гюмюрджина става първото сражение между настъпващите военни части на гръцката армия и две от четите на Тракийската армия, командвани от Али Фуад бей и кап.Бояджиев.

          Едно от най-кръвопролитните сражения през м.юни 1920 г. става на границата между Западна и Източна Тракия, на десния бряг на р. Марица. Българотурски чети нападат частите на една от гръцките дивизии, охраняващи границата с Източна Тракия, в момент когато те завършват изграждането на понтонни мостове над реката за преминаване на части на гръцката армия в Източна Тракия. При нападението понтонните мостове са разрушени изцяло, убити са и 40 гръцки войника и 7 четника.

          Според публикувани в научните изследвания статистики в периода юни-юли 1920 г. на територията на Западна Тракия стават над 30 големи сражения между военни части на гръцката окупационна армия и частите на българотурската Тракийска армия.

-Кои са причините за неуспеха на идеята за автономна тракийска република?

          Изпращането на нови гръцки армейски части в Западна Тракия прави борбата между двете воюващи страни още по-неравностойна и предопределя крайния победител във военния сблъсък. Засилването на гръцкото военно присъствие в областта обаче, не е единственият фактор, допринесъл за крайния успех на гърците във военните действия. Особено отрицателно въздействие върху въоръжената борба на местните българи и турци срещу окупационната гръцка армия оказва неизпълненото обещание за военна помощ и подкрепа от страна на Временното правителство на Източна Тракия на Джафер Тайар. Въпреки дадените обещания, войските на Тайар така и не се включват пряко с участие в сраженията срещу гърците в Западна Тракия. За тази проявена нерешителност и мудност Джафер Тайар е остро критикуван от Али Фуад бей.

          Отрицателен фактор за развитието и разрастването на българотурското съпротивително движение в Западна Тракия е и позицията, заета от България. Лоялна към следвоенните мирни договори, тя предприема изискваните й от страните победителки в Първата световна война мерки за охрана на южната й граница, с оглед недопускането на образуване и преминаване на чети от крайграничните български територии в Западна Тракия.

          Въпреки че не успява да  постигне крайните си цели, организираната и ръководена от Временното правителство обща въоръжена борба на местното турско и българско население срещу гръцката окупационна армия в Западна Тракия има важно историческо значение. Тя, освен че дава необходимите аргументи за дипломатическа и външнополитическа защита на българските и турски национални интереси по Тракийския въпрос пред Великите сили и международната общност, бележи и началото на един успешен период в развитието на българо-турските отношения и връзки, започнал в годините по времето и след Първата световна война.

          Въпросите зададе :Георги Кулов

 

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 28.09.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Днес ще се наложи да проявявате съобразителност и достатъчно комбинативност, за да постигнете целите си. Вие сте чаровни и привлекателни, и в определени моменти можете да разчитате и на това. Може би трябва да промените част от стратегията си по отношение на дадена личност, за да привлечете интереса й.
28 сеп 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Не си пилейте силите и енергията в неясни и мъгляви възможности. Насочете вниманието си към важните моменти от дейността си. Работата ви с документи изисква повишено внимание, но ще ви осигури добри резултати във финансовата сфера. Ще ви занимават проблемите на близките ви и с подкрепата си ще им бъдете полезни.
28 сеп 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Не се притеснявайте за времето си днес, ще ви стигне за всичко, което планирате. За сметка на заетостта си ще повишите финансите, бъдете доволни и не проявявайте излишно капризите си. Прибързаните решения не са препоръчителни, с тях рискувате да сгрешите. Бъдете толерантни към онези, които понасят обратите в настроенията ви.
28 сеп 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Ако изпитате затруднения в работата си не се притеснявайте да потърсите подкрепа. Новини и предложения за нова работа ще зарадват други от вас. Достатъчно време сте посветили на конкретна задача, за да се отказвате от нея вече накрая й. Ще обновите връзката си с интимния ви партньор, преоткривайки в него нови качества.
28 сеп 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще срещнете добър прием днес сред колеги и клиенти. На предложенията ви ще се погледне благосклонно, предвид доказани качества и успехи. Самочувствието ви ще се подхранва и от споделените с партньора ви чувства. Връзката ви е силна и стимул за развитието ви. Ако търсите работа ще получите интересно предложение.
28 сеп 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Денят ще ви донесе много поводи за радост в личен и делови план. Прибързаните решения днес едва ли ще са най-удачното средство за действие. Нужна ви е по-дълготрайна стратегия, съгласувана с екипа ви.
28 сеп 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Поставяте си високи цели и в определени моменти ще трябва да забавяте темпото, което налагате, за да успявате. Една приятна изненада от любимия ви човек. Споделете вечерта си с него и бъдете на място, което ще ви помогне да се отпуснете. Вашата духовна и емоционална същност има нужда от усамотяване.
28 сеп 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ще ви се наложи да направите важен избор. Имате възможност да решите важен за вас въпрос, затова не отлагайте. Колкото по-бързо това стане факт, толкова по-добре ще бъде за вас. Печелите доверието на човек от обкръжението си. Не прибързвайте с изводите относно дадено събитие.
28 сеп 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Работейки с желание и хъс за победа, ще имате отлични резултати. В тази връзка ще се постараете да приобщите към идеите си и други, като ги насърчите да се включат и покажат уменията си. Някои от вас ще поставят началото на нова дейност. Дайте си и почивка, имате нужда от нея.
28 сеп 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Недоразуменията на работното място все повече ви отегчават и след последните събития ще започнете да мислите за промяна. Неудовлетвореността ви ще е подсилена и от странични фактори, подканящи ви недвусмислено към действия. Преди да вземете окончателно решение се посъветвайте с най-близките си хора.
28 сеп 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
За да успеете при заплетена ситуация се въоръжете с търпение и вложете повече усилия. Ще се справите, но за в бъдеще бъдете толерантни към колегите и партньорите, а също и към по-младите. Ще се изнервите от разногласията в интимните отношения, но може би така узрявате и двамата. Или пък ще стигнете до извода, че противоречията са преодолими.
28 сеп 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Изключително толерантни сте с хората около вас. От това само можете да спечелите. Здравословното ви състояние е добро и не бива да се тревожите за дреболии. Помислете как можете да повишите тонуса си. Очаква ви интересна среща с човек, към когото отдавна се стремите. Имате късмет.
28 сеп 2020

Случаен виц

Последни новини