Община Кърджали организира обсъждане на проект „Интегриран воден проект за Кърджали"

На основание чл. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, с общ размер на проекта – 69 970 080,24 лв., по който има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062 от 18.01.2013 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и за чието финансиране Община Кърджали предстои да поеме дългосрочен дълг, както и гаранциите към него. 
За осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на този договор Община Кърджали може да кандидатства за банков кредит от ФЛАГ ЕАД –гр. София.
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 05.02.2014 г. /сряда/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Място за свободен достъп до описанието на проекта – Звено за изпълнение на проекта, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16:30 часа на 05.02.2014 г. /сряда/. Информация за проекта е публикувана и на следната интернет страница: www.voden-kj.eu. 
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, сграда на Бизнесинкубатор, офис 6, инж. Митко Синабов - Ръководител проект тел. 0361/21652, email: voden.kj@gmail.com 
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 05.02.2014 г./сряда/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 05.02.2014 г. /сряда/
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини