МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"обяви конкурси за шефове на отделения и главна медицинска сестра

ОБЯВА

             МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, град  Кърджали, на основание чл. 91, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 52 от 19.01.2023г. на изпълнителния директор обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

Лекар, началник отделение/ лаборатория за:
отделение по вътрешни болести с дейност по ендокринология и нефрология;
отделение по кардиология;
отделение по хирургия;
отделение по урология;
отделение по ортопедия и травматология;
отделение по педиатрия;
отделение по неонатология;
отделение по акушерство и гинекология;
отделение по нервни болести;
отделение по очни болести;
отделение по кожни и венерически болести;
отделение по инфекциозни болести;
отделение по анестезиология и интензивно лечение;
отделение по ушно- носно- гърлени болести;
отделение по пневмология и фтизиатрия;
мултипрофилно спешно отделение;
отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
отделение по трансфузионна хематология;
отделение по хемодиализа;
отделение по обща и клинична патология;
отделение по съдебна медицина;
отделение по образна диагностика;
клинична лаборатория;
микробиологична лаборатория;
отделение за продължително лечение.
Главна медицинска сестра.

 Мястото на работа за горепосочените длъжности е МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, град Кърджали, бул. „Беломорски” № 53.

 Характерът на работа и изискванията за гореизброените длъжности лекар, началник отделение/лаборатория обхващат:

- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в съответната структура;

- организира и отговаря за икономическата ефективност на звеното;

- организира и отговаря за информационната дейност на структурата;

- висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението/ лабораторията, съобразно изискванията на съответния медицински стандарт и останалото действащо в страната законодателство.

Характерът на работа и изискванията за длъжността главна медицинска сестра обхващат:

       - организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в лечебното

 заведение;

- отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение;

- висше образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или магистър“ по „управление на здравните грижи“.

           

Ред за провеждане на конкурса:

I-ви етап: проверка на представените документи и допускане на кандидатите до II- ри етап на конкурса, от специално назначена от работодателя комисия.

II-ри етап: провеждане на конкурса от комисия, включващо:

-разглеждане на писмен проект по предварително зададена тема;

-събеседване по темата и представяне вижданията на кандидата относно изискванията на длъжността, както и установяване познанията на последния по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, съответните медицински стандарти и други нормативни актове в областта на здравеопазването;

-класиране на кандидатите след събеседване с комисията и присъждане на средноаритметични оценки по шестобалната система. Получилите оценка под Мн. добър (4.50) не се класират.

Тема на проектите:

За лекар, началник отделение/ лаборатория: „Управление и развитие на болничното отделение в условията на ограничени ресурси. Силни и слаби страни, възможности и заплахи /SWOT-анализ/. Медицинска и икономическа ефективност на дейността. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.“

За главна медицинска сестра: „Управление на здравните грижи в областна болница в условията на ограничени ресурси. Контрол върху ефективността и качеството.“

Необходими документи:

заявление за участие в конкурса, изготвено от съответния кандидат;
удостоверение за членство в БЛС;
препис-извлечение от трудова книжка;
свидетелство за съдимост;
копия от диплома за висше образование и диплома за придобита специалност по

профила на отделението/лабораторията;

писмен проект по посочените теми до 10 страници, представен в 3 екземпляра.

Посочените длъжности ще бъдат заети от спечелилите конкурса  за срок до 3/три/ години.

Заповедта за провеждане на конкурса и длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите в „Човешки ресурси” всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

Необходимите документи се подават в деловодството на лечебното заведение, в запечатан плик, в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява във в. „Форум медикус”.

 Телефон за контакти: 0361/68-249

обява  в-к "Форум медикус" бр.2 25 януари 2023г

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини