Брашното, олиото, захарта и яйцата поскъпват

През периода 15 – 22 февруари 2012 г. средните цени на брашно тип500на едро и на дребно в големите търговски вериги отбелязват леко повишение, спрямо предходната седмица, съобщиха от МЗХ.

През периода 15 – 22 февруари 2012 г. средните цени на брашно тип500на едро и на дребно в големите търговски вериги отбелязват леко повишение, спрямо предходната седмица, съобщиха от МЗХ.

Средно за страната цената на дребно на брашно в другите търговски обекти остава без промяна. Регистрираната средна цена на едро за страната през наблюдавания период е 0,87 лв./кг, като бележи леко повишение с 1,2%спрямо предходния период. По области, предлагането е в ценовия интервал от 0,64 лв./кг до 1,02 лв./кг, съответно във Враца и Варна. В дванадесет от областните центрове сенаблюдава повишение на цените, в рамките на 1,1% (София) – 5,1% (Ловеч). В пет от областите се отчита понижение на ценовите стойности от 1% (Варна) до 2,1% (Пазарджик). През последната седмица средната цена на брашното на дребно в големите търговски вериги отбелязва повишение с 2% спрямо предходната.
Отчетената средна цена на брашното на дребно за периода в големите супермаркети на страната е 1,00 лв./кг. По области, цените на продукта са в диапазона от 0,94 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до1,12 лв./кг (Сливен и Ямбол). Изменение на цените се наблюдава в осем областни центрове, като при всички е налице нарастване на стойностите. Седмичното повишение е в границите от 2,6% до 14,4%, като най-значително брашното поскъпва в областитеВарна (с 14,4%), Русе (с 11.3%) и Търговище (с 11,2%). През последната седмица цените на брашното варират в по-малките магазини от 0,98 лв./кг (Варна) до 1,19 лв./кг (Бургас). Измененияв ценовите равнища се регистрират в четири от областите, като във всички от тях се наблюдава повишение в рамките на 0,9 – 5,2%, най-значително в Добрич (с 5,2%) и Кърджали(с 4,5%). Средно за страната, цените в големите супермаркети са по-ниски от тези в другите търговски обекти с 0,08 лв./кг.
Средно за страната, през анализирания период сенаблюдава леко покачване на цената на едро на яйца – размер М и L, които се предлагат в малките търговски обекти, както и на цената на дребно в големите търговски вериги на яйца – размер М. Предлагането на едро на яйца - размер М (цени на едро за размер L през периода не са наблюдавани), е в ценовите граници от 0,21 лв./бр. (Пазарджик и Хасково) до 0,27 лв./бр. (Варна). В пет области цените остават без промяна, а в останалите - данните сочат повишение с 1 – 2 стотинки на брой. Увеличение на цените се наблюдава в осемнадесет област, най-съществено в Стара Загора и в Хасково – с 0,04 лв./бр. Единствено в Бургас яйцата с този размер поевтиняват с 0,01 лв./бр.
През седмичния период на наблюдение се отчита леко повишение на цените на рафинираното слънчогледово олио на едро в другите търговски обекти и запазване на нивата от предходната седмица в големите търговски вериги. Средната цена на едро на слънчогледовото олио за последната седмица е 2,40 лв./литър, с 0,4% по-висока спрямо предходния период. По области, цените на едро се запазват в диапазона от 2,03 лв./литър до 2,70 лв./литър, като най-ниски стойности са регистрирани отново в Сливен, а най-високи в Смолян. В по-голяматачаст от областните центрове се наблюдават леки ценови колебания в двете посоки, в границите от -1,9% (Русе) до +2,6% (Хасково). През последната седмица при търговията на дребно с олио в големите търговски вериги се наблюдават ценови изменения в широкия интервал от -10,2% до +6,2%. Въпреки това, регистрираните в страната разнопосочни отклонения на цената на дребно в големите супермаркети не се отразяват върху средната цена на дребно на олиото, която остава непроменена – 2,87 лв./литър. По области, олиото се търгува на цени от 2,55 лв./литър до 3,10 лв./литър, съответно в Шумен и Кърджали. Понижение на ценовите равнища се регистрира в шест от областните центрове, най-значително в Русе (с 10,2%) и Търговище (с 8%). В ГТВ на шест области олиото поскъпва, най-съществено във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен (+6,2%).
Среднатацена за страната на слънчогледовото олио в останалата магазинна мрежа (по-малките търговски обекти) бележи незначително повишение (под 1%) - до 2,98 лв./литър. През последната седмица цените на олиото в малките магазини продължават да се движат в диапазона от 2,75 лв./литър (Варна, Добрич и Шумен) до 3,25 лв./литър (Смолян). В три от областите (Благоевград, Кюстендил и София) олиото се търгува на по-ниски цени спрямо предходната седмица, като намалението е в рамките на 0,5-1,7%. В четири от областните центрове цените бележат леко повишение, най-значително във Велико Търново - с 3,6%. Най–голям марж между цената на едро и цената на дребно както за големите супермаркети, така и за малките магазини се отчита отново в Сливен, съответно 0,95 и 0,87 лв./литър.
През периода 15 – 22 февруари 2012 г. пазарът на пилешко месо както на едро, така и на дребно остава относително спокоен. През анализирания период средната за страната цена на едро на замразените пилета се запазва на ниво от 3,66 лв./кг. По области, цените на едро са в границите от 2,99 лв./кг (Плевен) до 4,12 лв./кг (Благоевград). В по-голямата част от областните центрове се наблюдават леки колебания на цените в двете посоки. Най-чувствителен е спадът в Ловеч (с 2,9%), а най-значително поскъпване е регистрирано в Плевен – с 3,8%. Данните сочат нарастване на цените в малките магазини на четири области – Враца (+4,3%), Монтана (+ 2,4%), Видин (+2,2%) и Кърджали (+1,1%). Единствено в Добрич замразените пилета се търгуват на по-ниски цени спрямо предходнияпериод - с 2,4%. За периода на наблюдение, цените на едро на охладеното пиле се движат в границите от 3,80 лв./кг до 4,75 лв./кг. Най-ниски стойности се отчитат в Търговище, а най-високи - в Габрово. Средната цена на едро за страната на охладените пилета се запазва на нивото от предходната седмица – 4,36 лв./кг. Увеличение се регистрира в шестобласти - от +1,1% във Велико Търново до +3,6% в Благоевград. По-евтино охладените пилета се търгуват само в две области - София (-6,5%) и Русе (-3,6%). В малките търговски обектицените на дребно на охладеното пиле са в диапазона от 4,65 лв./кг до 5,55 лв./кг, съответно в Добрич и в Ловеч.
Наблюдаваните през седмицата леки, разнопосочни измененияна цените на едро в преобладаващата част от областите не се отразиха върху средната цена за страната, която остава непроменена – 2,14 лв./кг. По области, захарта се търгува в ценовите граници от 1,97 лв./кг до 2,40 лв./кг, съответно в Пазарджик и Разград. По-сериозни изменения на цените на едро не се наблюдават, като седмичните отклонения са в рамките от - 2,7% (Благоевград) до +5,1% (Русе).
През периода 15-22 февруари 2012 г. средната цена на захарта на дребно в големите търговски вериги е 2,33 лв./кг, като бележилеко повишение (+1,3%) спрямо предходната седмица. По области, захарта в големите супермаркети се предлага в ценовия диапазон от 2,22 лв./кг (София) до 2,44 лв./кг (Ловеч и Шумен). Увеличение на цените в големите супермаркети, в границите от +1,1% (Пазарджик и Пловдив) до +5,8% (Бургас), се наблюдава в дванадесет области. Понижение на ценовите стойности е налице единствено в Стара Загора (-1,9%). Средно за страната, в останалата част от търговската мрежа цената на захарта остава непроменена. По области, захарта се търгува в по-малките магазини на цени от 2,25 лв./кг до 2,55 лв./кг, като най-ниски стойности са регистрирани във Варна, а най-високи – в Габрово и Плевен. Увеличение на цените (+3,9%) се отчита единствено в Перник, а леко понижение (-1,9%) – в Благоевград, Кюстендил и Шумен.
В повечето области цените назахарта в малките обекти се запазват на по-високи нива, спрямо тези в големите супермаркети - средно за страната с 3,4% по-високи. Изключение правят областите Бургас иВарна, където цените на захарта в големите вериги магазини са по-високи от тези в малките търговски обекти, съответно с 0,05 лв./кг и с 0,18 лв./кг.
В предлагането на пазара на агнешко месо през анализирания период се наблюдават незначителни ценови изменения, като в по-голяма част от областите на страната цените както на едро, така ина дребно остават непроменени. По области, Търговията с цели агнета се запазва в ценовия диапазон от 11,08 лв./кг (Сливен и Ямбол) до 13,15 лв./кг (Варна и Ловеч). Единственов Добрич агнетата поевтиняват (- 4,9%), в резултат на което средната цена на едро за страната бележи незначително намаление (- 0,3%) до 12,15 лв./кг. Предлагането на агнешки бут на едро се движи в ценовия диапазон от 12,45 лв./кг (Смолян) до 14,00 лв./кг (Велико Търново и Ловеч). Несъществено повишение на цените се наблюдава в Хасково (+0,9%).
През наблюдавания период средната за страната цена на едро на агнешката плешка отбелязва леко увеличение от 0,1%. По области, предлагането на агнешка плешка на едро отновое в ценовия диапазон от 11,95 до 13,40 лв./кг, съответно Смолян и Ловеч. Средните цени на дребно за страната както в големите хранителни вериги, така и в другите търговскиобекти се запазват на нивото от предходната седмица – съответно 13,53 лв./кг и 13,21 лв./кг. Цените на дребно в малките магазини по области са в границите от 12,25 лв./кг (в Кърджали) до 14,40 лв./кг (в Пловдив).

/БГНЕС

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини