ВАС върна за ново разглеждане делото за лиценза на „Еврофутбол“

Върховният административен съд отмени решението по административно дело на Административен съд София – град и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Казусът се отнася до отнемането на лиценза на „Еврофутбол“ ООД.

Първоинстанционният съд е отменил решението от 2020 г. на Държавната комисия по хазарта (ДХК), с което е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане за срок от три месеца на издаден лиценз за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, съобщиха от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е постановил решение без да са изяснени релевантните факти и обстоятелства и без да са обсъдени становищата на страните в тяхната цялост. По този начин е е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Поради това обжалваното решение е неправилно и следва да бъде отменено, а делото следва да бъде върнато на друг състав от същия съд за ново разглеждане. При новото разглеждане на делото съдът следва да установи всички факти и обстоятелства от значение за решаване на делото, като за тази цел събере необходимите доказателства и ги обсъди в тяхната съвкупност

Държавната комисия по хазарта прилага принудителна административна мярка - отнемане за срок от 3 до 6 месеца на издадения лиценз, когато лицето по чл. 4 или по чл. 8, ал. 1, т. 1 има просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите. Следователно за издаване на акта е необходимо кумулативното наличие на две предпоставки. Това са просрочени публични задължения над 5 000 лева и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите.

Неправилен е изводът на съда за липса на първата предпоставка.

Обратно на приетото от съда е, че принудителната мярка може да се приложи само след влизане в сила на акта, с който са установени публичните задължения. За да е налице първата предпоставка, достатъчно е публичните задължения да са установени и изискуеми, т. е. да има издаден акт, с който са установени по основание и размер, и да е настъпил техният падеж.

Обжалването на акта, с който са установени, е ирелевантно обстоятелство за решаване на спора, тъй като актът има предварително изпълнение, което е допуснато с влязло в сила разпореждане на неговия издател. То е било предмет на съдебен контрол по адм.д. №2034/2020 г. на Административен съд София – град, приключило с Определение №1496 от 21.02.2020 г., оставено в сила с Определение №3959 от 23.03.2020 г. на ВАС по адм.д. №3251/2020 г. Доколкото към момента на прилагане на мярката няма влязло в сила съдебно решение, с което се отменя подлежащият на предварително изпълнение акта за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ), административният орган правилно е приел, че установените с акта публични задължения са възникнали в тежест на титуляря на лиценза и са изискуеми.

Относно втората предпоставка за издаване на акта, съдът неправилно приема, че обезпечението следва да бъде представено от задълженото лице след влизане в сила на акта. Според разпоредбите на закона неплатените в срок държавни такси и лихви за забава подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

По делото е останал неизяснен въпросът кога АУПДВ е изпратен за изпълнение на публичен изпълнител, кога е образувано изпълнителното производство и какви действия са предприети за изпълнението на АУПДВ, какви обезпечителни мерки са предложени, съответно наложени към момента на издаване на акта за временно отнемане на лиценза, налице ли е уведомление по чл.221, ал. 6 от ДОПК и обвързан ли е длъжникът със срок да отправи предложение за обезпечение.

Съдът не е съобразил и факта, че към момента на издаване на оспорвания административен акт (25.03.2020 г.) е обявено извънредно положение в страната, като след събиране на посочените по-горе доказателства, следва да бъде извършена преценка кои мерки от предвидените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. са били приложими в настоящия случай и дали процесният административен акт е съобразен с тях.

Решението на ВАС е окончателно.

 

Източник: dariknews.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини