Само една трета от домакинствата в Кърджалийско са български

Броят на домакинствата в страната е 3 006 376, сочат данни на националната статистика, базирани на информацията от преброяването през миналата година.
Между 2001 и 2011 година броят на домакинствата намалява в 21 области, като най-чувствително е намалението в областите Враца - с 13 320, и Монтана - с 8550 домакинства. В 7 области броят на домакинствата нараства. Най-значително е това нарастване в областите София (столица) и Варна, където увеличението е съответно със 112 745 и 22 444 домакинства.

Най-голям е относителният дял на самоопределилите се като български домакинства в областите Перник - 92,6 на сто, и Кюстендил – 91,8 процента, а с най-малък – област Кърджали – 30,3 на сто). В тази област с най-голям относителен дял са домакинствата с глава на домакинството от турската етническа група
Между последните две преброявания броят на домакинствата се увеличават с 83 702, а населението на страната намалява с 564 331 души. Нарастващият брой на домакинствата при значително намаляване на населението показва, че продължава процесът на раздробяване на домакинствата, който води до увеличаване на домакинствата с един или двама души за сметка на тези с повече членове. През 2011 г. повече от половината – 59,2 на сто от домакинствата в България са с един или двама човека.
Данните показват по-силно изразено абсолютно и относително увеличаване на броя на домакинствата с един човек. Техният брой от 662 853 през 2001-а година нараства на 925 385 през 2011 година, а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 8,1 процентни пункта до 30,8 на сто.Най-голям е относителният дял на домакинствата с един човек в областите Велико Търново – 38,6 на сто, и София – 36,5 процента, а най-малък в област Кърджали – 22,4 на сто.
Остаряването на населението и свързаното с това намаляване и остаряване на родилния контингент, влиянието на редица икономически фактори и миграционните процеси се отразяват неблагоприятно върху структурата на домакинствата по брой на децата под 16-годишна възраст. За период от десет години броят на домакинствата без деца под 16 години се е увеличил със 211 136, а домакинствата с деца под 16 години са намалели със 127 434. Около 80 процента от домакинствата в областите Габрово, Видин и Велико Търново са без деца под 16 години. Най-малък е делът на тези домакинства в областите Кърджали – 70,1 на сто и Сливен – 71,3 процента.
Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. Така 2 456 596 домакинства - 88,4 на сто, принадлежат към българската етническа група. В 203 517 домакинства или 7,3 процента – към турската етническа група, а в 86 385 домакинства или 3,1 на сто – към ромския етнос..

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини