5 °C

Общественият посредник Расим Муса: Работих за гражданското общество, оттеглям се!

На предстоящата на 30 януари 2020 г.сесия на местния парламент в Община Кърджали обществения посредник Расим Муса ще представи отчета си за мандата 2015-2019 г.Специално за медиите той подготви резюме,което публикуваме в пълния му текст:

Д О К Л А Д- РЕЗЮМЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

ЗА 2015  - 2019  ГОДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ      СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

          Институцията Обществен посредник на Община Кърджали започна второто десетилетие от своята работа. Тя бе инициирана от неправителствения сектор в областния център и натоварена с надеждите да бъде неотменна част на гражданското общество. Идеята да се учреди институцията Обществен посредник в Община Кърджали се посрещна радушно от кмета инж.Хасан Азис и тогавашния Общински съвет. Общественият консенсус позволи Кърджали  да бъде една от 24-те общини в страната, която има такава институция. Не случайно и първият обществен посредник на Община Кърджали  бе избран с пълен консенсус от политическите сили, представени в местния парламент.

 Създадохме добри взаимоотношения на доверие и разбирателство с общинското ръководство , общинската администрация, ръководителите на почти всички представителства на правителството и неправителствения сектори . Държа на обратната връзка по вече решени случаи, за да се установи траен позитивен резултат. Целта  е с добро съдействие и добри стъпки, като обществен посредник да   успея да защитя неотменните права на гражданите,  за да е налице и готовността на самите граждани да участват в управлението на общината и обществото.

          Надявам се , че през изтеклите пет години съм успял да бъда максимално полезен посредник в решаването на възникнали спорни въпроси между граждани и общината и други държавни, частни и др. институции. Опитах се да служа честно и всеотдайно!       

Убеден съм ,което го споделих  и в концепцията си: ” Обществения посредник в Община Кърджали има задачата да подобри взаимоотношенията между институциите и гражданите и да способства за увеличаване на личната сигурност, ограничавайки произвола, грешките и мудността в действията на администрацията. Общественият посредник е призван да съдейства за уреждане на споровете между администрацията и гражданите ”.

             Някои се затрудняват да разберат простата истина, че Общественият посредник  не е за да води войни , а точно обратното да разрешава споровете, да предотвратява възможностите за това и едновременно да увеличава взаимното доверие между гражданите и служителите в общинската администрация. Само така ще създадем истинско активно гражданско общество , което ще участва както при оформянето на общинската политика така  при реализацията и отчитането на изпълнението й .

            Настоящият годишен и цялостен отчет е изготвен на база на постъпилите при Обществения посредник на Община Кърджали жалби и сигнали на гражданите и техните организации от избирането ми  до 31.12.2019 г.

I. СТАТИСТИКА

          Структурата на доклада е съобразена с последователността, посочена в чл. 37, ал. 1 Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на  община Кърджали.  

         Дейността в цифри:

         -Приети, изслушани и консултирани граждани – 212

         - Подадени жалби и сигнали– 58

         -Становища с предложения и препоръки – 51

         -Жалби в процес на разглеждане –5       

          Според естеството на възникналите проблеми жалбите се отнасят до  общински дейности посочени в Приложение № 1  .        

          През 2019 г. тенденцията към намаляване на броят на жалбите, сигналите и предложенията се запазва.Постъпили са 58 жалби,сигнали и предложения в офиса на Обществения посредник. Положително решени са 38 от тях или 65,52%. Даден е отрицателен отговор на 7 броя, което е 12,07 на сто. В процес на изпълнение са 5 или 8,62 %.

         Намалението на жалбите и сигналите е в резултат на повишената информираност за правомощията на обществения посредник, постигната чрез изнесените приемни и редовните контакти с представители на граждански сдружения и организации. Предварителната осведоменост кога общественият посредник има право и може да съдейства, ориентира жалбоподателите в определени случаи да се отнесат чрез наша помощ  директно към националния омбудсман и други компетентни институции.

          И тази година бе продължена традицията да се провеждат изнесени приемни на Обществения посредник в община Кърджали. При тези посещения провеждам както индивидуални така и общи срещи за уточняване на проблемите, които искат да поставят за решаване  местните жители.

             През мандата   2015-2019 г. :

             Дейността в цифри:

   

         -Приети, изслушани и консултирани граждани – 1500

         - Подадени жалби и сигнали– 430

         -Становища с предложения и препоръки – 410

         -Жалби в процес на разглеждане –5       

          Според естеството на възникналите проблеми жалбите се отнасят до  общински дейности посочени в Приложение № 2 .

         Както се вижда от приложението   сме реагирали по 430 писмени жалби, сигнали и предложения на жители на Община Кърджали. Сред тях са и молби на граждани на съседни общини, където липсва институцията Обществен посредник. Положително решените проблеми са 272 или 63,26%. Отрицателен отговор са получили 67 жалби и сигнали.Даден е съвет или са насочени към друга институция са 56 случая. Едва  6,51 на сто от жалбите са останали нерешени , поради това,че са неоснователни.

            През първата година от мандата ми -2015 г.  -Заведените жалби, сигнали и протоколи са 86. Изготвените становища с предложения и препоръки са 80.

            През 2016 г. са подадени  - 106 жалби и сигнали на граждани, в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 42.4% ,а отрицателен отговор е даден на 16,1%,. Насочени към друга институция са 17,9% от жалбите

           През 2017 г. са подадени - 92 жалби и сигнали на граждани,в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 55% ,а отрицателен отговор е даден на 3%,. Насочени към друга институция са 13% от жалбите. Нерешени са 7,5 % от случаите.

           През  2018 г. са подадени  -81 жалби и сигнали на граждани, в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 69,1% ,а отрицателен отговор е даден на 16,1%,. Насочени към друга институция са 6,15% от жалбите. Нерешени са 2,5 % от случаите.

ІІ.ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ , ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ

          Целенасочено положих  усилия за укрепването на институцията при активно посредничество между гражданите и техните организации и местната  власт  в Община Кърджали.

 Работих за  създаването на организирана форма на партньорство с неправителствените организации, работещи на територията на общината. Подготвих регистър на НПО–тата, желаещи съдействие от страна на местния обществен посредник  при осъществяване на своята дейност.     

Общественият посредник на община Кърджали, заедно с председателя на ОС на БЧК доц.д-р Тодор Черкезов бяхме координатори на дарителската кампания „Дари  празник на баба и дядо”на Националния омбудсман Мая Манолова, през  2016г, 2017, 2018 и 2019 год. . В резултат на което бяха  набрани средства и  бяха разпределени повече от 450 пакета с хранителни продукти .Те бяха насочени към нуждаещи се от Домашен социален патронаж и други нуждаещи се .Чрез Областния съвет на БЧК даренията достигнаха до незрящи социално слаби жители на областта.Общественият посредник също предостави част от дарението на жалбоподатели в тежко материално положение. 

        По инициатива на обществения посредник  и със съдействието на акад. Христо Григоров – Председател на БЧК,  бяха осигурени палта,мъжки и дамски костюми, постелъчно бельо,детски дрешки и играчки .Със съдействието на община Кърджали  и областното ръководство на БЧК те бяха разпределени между Дома за възрастни хора, Дом „Майка и дете”,  Къща  от семеен тип и три защитени жилища, в 11  кметства - за социално слаби граждани.  На сектор  „Управление при ОМП”  за евакуации и бедствия бяха предоставени 5 комплекта постелъчно бельо, дюшеци, възглавници, юргани.

         През  всичките години продължиха усилията на Обществения посредник  по укрепването на институцията в българското местно самоуправление. Това изисква поддържането на активни контакти с останалите действащи местни омбудсмани в България, както и с националния омбудсман . По приет план организирахме  работни  срещи на местните обществени  посредници с националния омбудсман в различни общини  в това число и в Община Кърджали  2016г и 2019 г.

  Организираха  се и прием на граждани от общината и областта.

          

На 14 септември 2015г. се  учреди отличието  „За гражданска доблест ”.  Целта е чрез отличието „ За гражданска доблест ” да се активизират проявите на граждански инициативи на кърджалийци в служба на обществото.

След консултации с представители на неправителствени организации за 2015 год. отличието „ За гражданска доблест ” е  връчено на Александър Любомиров Червенков за проявено себеотрицание при потушаване на пожар в блок „ Строител ” през юни 2015 година.

         За 2016 –та година с нея бяха удостоени  директорът на Обл С на БЧК Жана Чакърова-Шукерска и ученичката от СУ”Владимир Димитров-Майстора”- Шенай Сюлейман.

Расим Муса,обществен посредник на Община Кърджали

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  Ди
  ДИМИТЪР СТОЕВ
  0 0
  11:34, 28 яну 2020
  Приказки,приказки за наивници. Позиция на дебела сянка само за него и такива като него.

Още новини

Хороскоп за 19.02.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Успявате по забележителен начин да балансирате между професионалния и личния си живот. Никой по-добре от вас не умее да комбинира всичко така, че да е удобно на всеки. Естествено водещо е собственото ви желание, но вие чаровно прикривате този факт.
19 фев 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Ще се отличавате с повишената си социална активност, оставайки на втори план личните ангажименти. Имате воля и ще се справите, независимо от трудностите. Предстояща среща ще подобри очакванията ви във връзка с предстоящ проект. Развитията ще бъдат във ваша полза и ще ви подтикнат към конкретни действия.
19 фев 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Добре е делата си днес да ги приключите в рамките на деня. Градивните ви усилия ще поддържат активността и формата ви, правейки ви по-организирани. В личния си живот ще постигнете разбиране със себе си и ще се съобразите с развитието на дълго очакваните промени. Най-хубавото е, че ще ви направят щастливи.
19 фев 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Малко хора ще са в състояние да разгадаят настроението ви днес. Работите усърдно, но емоциите доминират над всичко останало и със сигурност ви пречат, особено когато от вас се изисква да бъдете съсредоточени. Опитайте се да им противостоите.
19 фев 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Служебната работа ви отегчава и напрежението скоро ще ви създаде главоболия. Вземете мерки и не се колебайте да направите нещо за себе си. Запознайте се с методите на релаксация, чрез тях ще подобрите тонуса си. Мислете позитивно и се вслушвайте в мнения, различни от вашите.
19 фев 2020

Хороскоп за Дева

Дева
С добри нагласи сте за предстоящите дни и това се отразява на работата ви по проектите, които подготвяте. Самоконтрола, който си налагате ще ви помогне да се справите по-лесно с изкушенията и повиши психическата ви устойчивост. Насърчете човека до вас открито да говори за чувствата си, това ще заздрави връзката ви или поне ще ви ориентира за тях.
19 фев 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ще размишлявате върху развитието на делата си от последните дни и ще търсите причините за една или друга неудача. Приемете, че има и външни фактори, които не можете да промените, така, че гледайте по-ведро на случващото се. Открийте уроците за себе си и се старайте да ги усвоявате своевременно.
19 фев 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Възможно е днес да възникнат проблеми и да променят временно плановете ви за почивка. При финансови операции не поемайте рискове. Доброто ви чувство за хумор ще ви извади от една неловка ситуация с човек, към когото имате по-специално отношение. Близо сте до желания резултат.
19 фев 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ще ви се отдава да възприемате добре нови знания и да ги прилагате на практика почти веднага. Движението ще ви се отрази добре, ще ви избави от нежелани мисли и с повече вяра в себе си ще успявате в начинанията си. Не грешите в преценките си за другите, за това и по-рядко ви се случва да сте от губещата страна.
19 фев 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Ще се радвате на добри развития в личните си дела. Промяната ще ускори процесите и скоро ще се поздравите с придобивки от различен характер. Дайте шанс на човека, който търси път към вас и му позволете да ви запознае с намеренията си, които повярвайте, са добронамерени.
19 фев 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Не всичко, което предвиждате днес ще се случи, но в по-голямата си част ще следвате начертания план. Доверието, с което се отнасяте към някого или нещо, ще ви спечели нови приятели. В добра кондиция и форма на духа сте, и с повече лекота ще вземате решенията си. Готови сте за придобивки от нематериален характер.
19 фев 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Ако ви липсват внимание и грижи, не бързайте да се засягате. Помислете къде имате пропуски, защото е сигурно, че не сте изрядни. Дайте си сметка за собствените си постъпки и променете отношението си към онези, които неоснователно сте наранили. Духовни прозрения ще ви подтикнат към промени.
19 фев 2020

Случаен виц

Последни новини