Омбудсманът получи имот за изнесена приемна в Монтана

Омбудсманът получи имот в Монтана за създаването на постоянно действаща изнесена приемна на институцията в Северозападна България.

Имотът е с предоставени права за управление от БНТ за нуждите на кореспондентски пункт, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Помещението е с площ от 13,49 кв. м и се намира на втория етаж на административна сграда на пл. „Жеравица“ № 3 в Монтана.

С друго решение правителството промени статута на поземлен имот в Петрич, управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ от публична държавна в частна държавна собственост. Имотът е с площ от 1,4 дка. и трайно предназначение на територията : територия на транспорта, начин на трайно ползване : за железопътна гара, спирка. Промяната ще даде възможност за по-ефективното му управление в бъдеще или за извършване на разпоредителни действия и реализиране на допълнителни приходи.

Министерският съвет преразпредели между ДАТО и МВР помещения, предоставени за управление на двете ведомства в общи административни сгради в страната. Преразпределението ще позволи по-ефективното използване на офисите от регионалните структури на министерството и на агенцията.

С друго решение областната дирекция „Земеделие“ в Смолян получава офис с площ от 20 кв. м в сграда на бул. „България“ № 14, ет. 4 в града. Службата се нуждае от помещението с оглед изпълнението на нововъзложените с промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника функции и във връзка с увеличаването на числения състав на дирекцията.

За целите на дейността на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Бургас правителството предостави част от имот – публична държавна собственост, който ще се ползва за съхранение на архиви. Частта от имота се намира в Бургас и включва пет самостоятелни обекта, представляващи сутерени с обща застроена площ 113,38 кв.м.

Правителството промени статутите на три имота, ведно с построените в тях сгради и съоръжения, от публична държавна в частна държавна собственост, и взе решение за апортирането им в капитала на „Национална спортна база“ ЕАД – София. Терените се намират в София и са предоставени за управление на Министерството на младежта и спорта. С апортирането чрез записването на нови акции ще бъде увеличен капиталът на „Национална спортна база“ ЕАД със стойността на непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху имотите. Това ще позволи при едно добро управление да бъдат реализирани инвестиционни проекти и съответно свободен паричен ресурс. С оглед правния режим на частната държавна собственост ще се разшири кръгът от възможности за по-доброто стопанисване на имотите. Целта е да се постигне по-добро и по-ефикасно управление на имотите, за да се развият и да се използват активно като спортни имоти.

Министерският съвет даде съгласие за продажба на част от сграда, собственост на „Български пощи“ ЕАД, в с. Рогозче, община Джебел. Продажбата ще стане на търг с пряко договаряне на съсобственика. Имотът не е необходим за изпълнението на основната дейност на „Български пощи“ ЕАД и не се използва за технологични или други дейности. Продажбата е продължение на финансовата политика на дружеството за понижаване на разходите и увеличаване на приходите на „Български пощи“.

Източник: offnews.bg

Видеа по темата

Коментари в сайта

Последни новини