Кметът Ерол Мюмюн предлага рекорден брой кърджалийци за здравна помощ от общинския бюджет

Кметът Ерол Мюмюн предлага рекорден брой кърджалийци за здравна помощ от общинския бюджет.

В Община Кърджали постъпиха 56 заявления-декларации, за отпускане на еднократна помощ от лица със заболявания и с необходимост от лечение.

            На 10.01.2024 г. се проведе заседание на комисията, определена със Заповед №1735/28.12.2023 г. на Кмета на Община Кърджали  на основание чл.16 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица  и семейства от Община Кърджали. Комисията разгледа всички постъпили заявления-декларации и се произнесе с решение, конкретно за всяко заявление:

            - 33 от лицата, които са подали заявление-декларация, отговарят на условията за отпускане на  еднократна финансова помощ.

 - 23 от лицата, които са  подали заявление-декларация, не отговарят на условията за отпускане на еднократна помощ

            Решението на комисията е отразено в Протокол  №57 от  10.01.2024г.

            Във връзка с гореизложеното, предлагам след обсъждане Общинският съвет да приеме следното 

                                                                                                                                  ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е:

            ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да се отпусне еднократна парична помощ от средствата, предвидени по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Единната бюджетна класификация  на  лица, подали заявления, както следва:

1. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-3668/06.10.2023г., с диагноза: „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става. Счупване на бедрената шийка, закрито./Фрактура коли феморис декстра. Хронична исхемична болест на сърцето, неуточнена. Хипертонично сърце без /застойна/ сърдечна недостатъчност.“

2. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-3676/06.10.2023г., с диагноза: „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става. Счупване на бедрената шийка, закрито. Есенциална /първична/ хипертония. Хронична исхемична болест на сърцето, неуточнена.“

3. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-3683/06.10.2023г., с диагноза: „Холангиохепатит. Малигнени стенози на ИХЖП. Вторична анемия. АХ. ЗД-ИЗТ. Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища. Хиларен холангиокарцином. Хроничен пиелонефрит.“

4. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-3722/10.10.2023г., с диагноза: „Продължително лечение и рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето. Реконвалесценция след друго лечение. Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на церебрални артерии.“

5. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-3725/10.10.2023г. с диагноза: „Карцинома ендометрии. Ст. Пост LHT кум аднексибус. Ревматична митрална инсуфиенция.“  

8. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-3764/12.10.2023г., с диагноза: „Друга първична коксартроза. Тотална артропластика на тазобедрена става, едностранно.“

9. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-3938/18.10.2023г., с диагноза: „Оперативни процедури върху далак. Травма на далака, без открита рана в корема. Контузия на коремната стена. Счупване на ацетабулума, закрито.“

10. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-4220/27.10.2023г., с диагноза: „Карцинома корпорис утери. Ст пост ЛХТ кум аднексибус. Селективна лимфна дисекция. Системна радикална ексцизия на лимфни възли /тазови и/или парааортални и/или игвинални/ като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на органи. Тазова екзентерация.“

11. На дете със Заявление с Вх.№ 94-00-4227/27.10.2023г., с диагноза: „Злокачествено новообразувание на десен тестис. Оперативни процедури върху мъжка полова система. Лимфоидна стромна реакция.“

12. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-4259/31.10.2023г., с диагноза: „Спастична крива шия. Нетоксична дифузна гуша. Тортиколис надясно, дистоничен тремор на главата.“

13. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-4273/01.11.2023г., с диагноза: „Дивертикулоза сигма. Резекция на колон сигмоидеум. Консервативно лечение при остри коремни заболявания.“

14. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-4283/02.11.2023г., с диагноза: „Хроничен холецистит. Дуоденит. Стеатозис хепатис холеститис калкулоза.“

15. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-4504/09.11.2023г., с диагноза: „Изострена хронична застойна сърдечна недостатъчност. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация. Аортна инсуфиенция- умерена степен. Митрална инсуфиенция - умерена степен. Тежкостепенна БАХ. Релативна трикуспидална инсуфиенция III степен. Хронично предсърдно мъждене. Състояние след преживян ИМИ.“ в размер на 300/триста/ лв.;

16. На дете със Заявление с Вх.№ 94-00-4598/10.11.2023г., с диагноза: „Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19% от телесната повърхност, с хирургична интервенции. Радикална ексцизия/ свободна кожна автопластика.“

17. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-4627/13.11.2023г., с диагноза: „Оперативни процедури върху черен дроб. Абсцес на черния дроб. Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus.“

18. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-4675/15.11.2023г., с диагноза: „Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта. Фрактура хумери диафиза син мале саната. Мозъчно-съдова болест. Пейсмейкър.“

19. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-4677/15.11.2023г., с диагноза: „Последващо изследване след химиотерапия на злокачествено новообразувание. Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб. Умерено диференциран дуктален аденокарцином на панкреаса.“ в размер на 500/петстотин/ лв.;

20. На дете със Заявление с Вх.№ 94-00-4833/23.11.2023г., с диагноза: „Оперативни процедури на таза и долния крайник  със среден обем и сложност. Хемартоза. Колянна голям пищял/тибия/ колянна става.“ в размер на 200/двеста/ лв.;

21. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-4846/23.11.2023г., с диагноза: „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, с периферни съдови усложнения. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат.“ в размер на 200/двеста/ лв.;

22. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-4878/24.11.2023г., с диагноза: „Карцинома гл.маме син. Горен външен квадрант на млечната жлеза.“

23. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-4879/24.11.2023г., с диагноза: „Метастазис хепатис сегменти III. Лимфома нонходжкин. Статус пост метастазектомиам хепатис сегменти III лапараскопика. Хемостазис. Смесен, дребноклетъчен.“

24. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-5012/28.11.2023г., с диагноза: „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза. Мозъчен инфаркт причинен от тромбоза на церебрални артерии. ИМИ в ВБС. Атаксия. Левостранна хемипареза. Друг вирусен менингит. Синдром на вертебробазиларната артериална система.“

25. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-5082/30.11.2023г., с диагноза: „Са коли утери.Ст. пост опер. Мета л.н. регио колли син. Ст.пост биопс. Ст.пост ХТ ет терапиум кум Авастин. Ремисио. Невроговяващ спиноцелуларен карцином. Метастаза от плоскоклетъчен невроговяващ карцином във всички л.възли от лява шийна област.“

26. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-5104/01.12.2023г., с диагноза: „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става. Друга първична коксартроза.“

27. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-5157/04.12.2023г., с диагноза: „Последици от мозъчен инфаркт. Артериална хипертония. Декомпенсиран захарен диабет. Диабетна полиневропатия. Диабетна ретинопатия. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност.“ в размер на 200/двеста/ лв.;

28. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-5393/13.12.2023г., с диагноза: „Са панкреатис иноперабилис. Оперативни процедури върху панкреатис и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност. Прогресио.“

29. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-5396/14.12.2023г., с диагноза: „Увреждания на междупрешленните дискове в поясните и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия. Спастична церебрална парализа. Гранд мол припадъци. Органично разстройство на личността.“

30. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-5463/18.12.2023г., с диагноза: „Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията. Карцинома пулмонис декстра иноперабилис. Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест.“

31. На дете със Заявление с Вх.№ 94-00-5519/20.12.2023г., с диагноза: „Абсцес на белия дроб с пневмония. Едноетапни операции при болести със съчетана белодробна и друга локализация.“

32. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-5565/21.12.2023г., с диагноза: „Карцином оварии. Ст.пост ЛХТ кум аднексектомиам син ет.овариехектомиам дикс. Резекцио оменти.“

33. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-5613/28.12.2023г., с диагноза: „Хронична бъбречна недостатъчност, терминален стадий. Двустранна хидронефроза. Състояние след двустранна нефростомия- две в ляво и една в дясно. Хронохемодиализа. Анемия симптоматична.“

Това се казва в докладна на кмета Ерол Мюмюн до общинските съветници.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини