Районен съд – Ардино отчете дейността си през 2022 година

На 27 февруари 2023 г. бе проведено общо събрание на съдиите в Районен съд – Ардино, свикано за обсъждане на годишния отчетен доклад и анализа за дейността на съда през 2022 година. Гости на отчетното събрания бяхаПредседателят на Окръжен съд – Кърджали г-жа Веселина Кашикова, която участва чрез видеоконферентна връзка, г-н Петър Борисов – прокурор в ТО – Ардино към Районна прокуратура – Кърджали и г-н Шенай Топчи– началник РУ –Ардино.

Административният ръководител – и.ф.председател на Районен съд – Ардино Дарина Байданова анализира правораздавателната дейност на съда, като отчете, че макар и с намалено постъпление на делата в районния съд, голямачаст от тях са били с висока фактическа и правна сложност. Тя обобщи, че през отчетната 2022г. се е запазила изключително висока срочност на разглеждане на делата, както и на постановяване на съдебните актове. Трудностите в правораздавателния процес отново основно се дължат на връчването на призовки, отсъствието на участници в производството от страната и отказ на вещи лица при изготвяне на експертизи, както по граждански, така и по наказателни дела, посочи Дарина Байданова.

Председателят на съда отчете, че добрата работа през годината се дължи на спокойната и благоприятна работна атмосфера и утвърждаване на принципите за работа в екип, което пожела да се запази и през следващата година. Тя изказа благодарствени думи и към Председателя на Окръжен съд – Кърджали – Веселина Кашиковаза ангажираността й и отзивчивосттапри решаване на възникнали проблеми в работатана съда.

От своя страна, Председателят на Окръжен съд – Кърджали г-жа Веселина Кашиковапоздрави Дарина Байданова с избирането й от Висшия съдебен съвет за административен ръководител - председател на Районен съд – Ардино и посочи, че в целия съдебен район намалението на постъплението на делата се дължи на намалението в постъплението на заповедните производства, за сметка на увеличението на същинските искови производства по гражданските дела, бележещи завишена фактическа и правна сложност. Г-жа Кашикова пожела през настоящата година да бъде запазен добрия екипен дух, високото качество в правораздаването и в работата на съдията по вписванията и държавния съдебен изпълнител. 

Христина Русева

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини