2 °C

351 са работилите по програми за заетост и обучение в областта

В програми за заетост и обучение работилите лица за месец декември 2020 г.  са 351.

В бюрата по труда от областта се реализира Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда”. По програмата са разкрити 205 работни места. Нововключени в програмата лица в заетост са 214. Работили са 192 лица. Обгрижените лица по програмата са 206.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица от началото на годината  са  94.

Мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

1.ПМС 151, изменено и допълнено с ПМС 278/2020 – в ДБТ от област Кърджали  към 22.01.2021г. са подадени заявления от 122 работодатели за получаване на средства за 2 446 работници, одобрени – 117 за 2 393 работници.

 2.Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 – от началото на юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ за получаване компенсации от 290 лв месечно на работник/самоосигуряващо се лице за срок до 6 месеца в периода юли–декември. През периода юли-декември са постъпили 40 заявления за 417 лица.

3.Заетост за теб – процедурата стартира от началото на юли и даде възможност на работодателите да кандидатстват в ДБТ за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време за период до 3/6 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода юли-декември   са сключени 162 договора за наемане на 304 безработни лица.

Нови моменти от 27.11.2020г.: Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

•до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

•до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

•до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

•над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022г. Субсидираният период се увеличава до 6 месеца.

4.Запази ме – до 25.01.2021г. в ДБТ от област Кърджали са постъпили 211 заявления от работодатели, от които към момента са одобрени 189 за 897 лица.

Агенция по заетостта стартира за 2021г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”. 

С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. И за новия период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС 429/2020 г.). С  Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации по проекта. Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г.

И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа,  кандидатствайки с облекчен пакет документи.

Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях. По реда на РМС 429/26.06.2020 г., изм. с ПМС 982/2020г. могат да се подават документи за целия период 01.07.2020 г. – 31.03.2020 г., а по мярката 60/40, регламентирана в ПМС 151/2020 г., изм. с ПМС 416/2020 г., периодът, за който може да се кандидатства, е 1 януари – 31 март 2021 г. 

Документи за участие по двете мерки могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта“.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини