18 °C

Бюджетът на Крумовград за 2019 - за образование, чистота и инфраструктура

Образованието, детските градини, социалните дейности, инфраструктурните проекти, чистотата и озеленяването са приоритетите в бюджета на  община Крумовград за 2019 година. Той беше внесен за обсъждане от кмета г-жа Себихан Мехмед.

  ДОКЛАД

 Относно: Проекто-бюджет на община Крумовград за 2019 година

 Основните нормативни актове, ползвани при разработката на проекта за бюджет на община Крумовград за 2019 година са Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, Закона за публичните финанси, разпоредбите на ПМС № 344от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.,РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г.

Целите, заложени при разработването на проекто-бюджета за 2019 година на общината, са свързани с поддържането на финансовата стабилност на общината, подобряване на организираните дейности и услуги в областта на образованието,здравеопазването,социалните услуги, запазване обхвата на услугите и повишаване на тяхното качество съобразно потребностите на населението, както и осигуряване на финансов ресурс за изпълнението на одобрени проекти през програмен период 2014-2020 г..

Предложеният Ви проект за бюджет на общината за 2019 година е разработен в съответствие с единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2019 година.

 Общият размер на бюджета е 16 773 989лева.

С чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целевата субсидия за капиталови разходи.

 Приходната част на общинския бюджет за 2019 година е разработена в две части: Приходи за делегирани от държавата дейности и приходи за местни дейности /Приложение № 1/. Общият размер на приходната част е 16 773 989 лева.

 Приходи за делегирани държавни дейности .

Общият размер на приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на  10 294 189 лева. Разчетените приходи по пера са както следва:

 -Обща субсидия за делегираните от държавата дейности съгласно чл.50от ЗДБРБ за 2019 г. е 10 294 189 лева.

 Приходи за местни дейности

6 479 800 лева и се формират от данъчни и неданъчни приходи, както следва:

- Данъчни приходи - 589 000 лева.

- Приходи и доходи от собственост –593000 лева.

-Приходи от продажба на имущество – 285 000 лева.

- Общински такси – 783 500 лева.

- Други общински приходи –75000 лева

- глоби, санкции и наказателни лихви – 35 000 лева

- Концесии – 900 000 лева

- Трансфери - 170 000 лева за отчисления по чл.60 и чл.64 от закона за управление на отпадъците.

- Временни безлихвени заеми /-/ – 241 600 лева, в това число:

- предоставени безлихвени заеми – -241  600 лева.

- Обща изравнителна субсидия, утвърдена с чл.50 от ЗДБРБ за 2019 година –1 524 500 лева.

- Tрансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 401 900 лева.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 924 500 лева.

 Разходната част на бюджета възлиза на 16 773 989 лева.

Тя е разработена в съответствие с действащите нормативни актове.

 Разходи за делегираните от държавата дейности

Разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности е в размер на 10 294 189 лева, което представлява 60.77 % от проекто-бюджета на общината за 2019 г.

 Средствата за работни заплати в делегираните от държавата дейности за 2019 година са разчетени на база на възможностите по разходни стандарти и в съотвествие с изменението на минималната работна заплата за 2019 година.

 В дейност ”Общинска администрация” през 2019 г. средствата за работна заплата са формирани съобразно единния стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на тази дейност.

 За заплати и осигурителни плащания на персонала в дейност “Общинска администрация” са осигурени средства по стандарта в размер на 2 179 400 лева

 Размерът на средствата за издръжка в делегираните дейности е определен съобразно възможностите на стандарта, както и натуралните показатели за съответните дейности.

 През 2019 година заделените средства за делегираните от държавата дейности във функция „Образование” са 6 830 906 лева.

 Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

 Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

 Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

 В разчетите са включени средствата за училища, детски градини и ученическо общежитие по разходни стандарти за институции, за дете или ученик и стандарти за група/паралелка, както и средствата за регионален коефициент, стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение, норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане, норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас и в средищните училища, норматив за подпомагане храненето на децата от I до IV клас в размер на 94 лева, допълващ стандарт за материална база по 25 лева на ученик, средства за защитени детски градини и училища и средствата за дейности за развитие по интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществени от центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена и норматив за стипендии и допълващ стандарт за първи им втори гимназиален етап на обучение на учениците. 

В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VІІ клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички. 

Средствата за училища и детски градини се разпределят съгласно разпоредбите на чл. 282 Закона за предучилищно и училищно образование по формула за всяка дейност. В срок до 28.02.2019 г. първостепенният разпоредител трябва да утвърди формула за разпределение на средствата по стандарти след обсъждане с директорите от съответната дейност, катоутвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края на годината. 

За дейностите по здравеопазването по разходни стандарти за 2019 година са осигурени средства в размер на 184 153 лева. Осигурени са средства за заплати и осигурителни плащания за персонала на медицинските работници в здравните кабинети към училищата, детските градини, яслените групи и средства за детска кухня и издръжка в здравните кабинети. 

Със ЗДБРБ за 2019 г. в дейностите на функция “Социалноосигуряване, подпомагане и грижи” - Дом за стари хора, Центъра за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа са осигурени средства в размер на823 280 лева. Стандартите в тези дейности осигуряват средства за заплати и осигурителни плащания за персонала, както и издръжката на съответните дейности. 

За финансиране на делегираните от държавата дейности във функция “Отбрана и сигурност” са предвидени средства в размер на 105 190лева и от преходен остатък – 134 100 лева. Тук са включени средствата за издръжка на военните отдели, материално стимулиране наобществени възпитатели и издръжката на МКБППМН, дежурните към общината, средства за доброволните формирования, детски педагогически стаи и районните полицейски инспектори.

Предвидената субсидия за читалищата е в размер на 142 350 лева. 

Разходи за местни дейности 

Разходната част на бюджета в местните дейности възлиза на 6 479 800 лева.

Разходната част на местните дейности е разработена в съответствие с действащите нормативни актове. 

Необходимите средства за работна заплата в местните дейности са разчетени съобразно възможностите на бюджета в местните дейности като се има предвид и изменението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2019 г. 

С местни приходи се финансират част от дейностите по образованието и здравеопазването като детски градини, ученически столове,център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, дейностите по благоустрояване, осветление на улици, издръжка на общинска администрация, общински съвет и др.

За функция “Общодържавни служби “ са предвидени средства в размер на 998 000 лева, което представлява 15% от размера на средствата в местните дейности.

Разчетените средства във функция “Общодържавни служби “ са за издръжка на общинската администрация и кметствата, възнагражденията на председателя на общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и издръжката на общинския съвет.

За дейностите във функция „Образование” са заделени средства в размер на 844 500 лева, което представлява 13 % от средствата за местните дейности. В тази функция са разчетени разходите за издръжка на детските градини, центъра за подкрепа на личностно развитие - ОДК и дейността на ученическите столове . 

За издръжка на дейностите по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици, водоснабдяване и канализация са заделени средства в размер на 1 049 800 лева, което представлява 16.2% от средствата за местни дейности. 

Във функция „Отбрана и сигурност” са предвидени средства за превантивни дейности за намаляване последиците от бедствия и аварии, за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението и осигуряване на дейностите по защита плана за бедствия. Предвидените средства са в размер на 45 000 лева. 

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са заделени средства в размер на 327 500 лева. Средствата са за издръжка на домашния социален патронаж,разходите по програмите за временна заетост и клуб на пенсионера и хора с увреждания . 

За дейностите по културата и спорта са заделени средства в размер на 293 000 лева за културни и спортни прояви. 

За подпомагане на дейностите за погребения на самотни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги са заделени средства в размер на 1 000 лева. 

За спортни дейности и за подпомагане на спортните клубове и дружества на основание чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорт предвидените по проекто- бюджета на общината за 2019 година средства са в размер на 22 000 лева.

За функция “Икономически дейности и услуги” са заделени средства в размер на 735 000 лева. В тази функция са разчетени разходите за ремонт и поддържане на пътищата, разходи за общински пазар, други дейности по икономиката и др. 

В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” се отчитат предоставените средства за зимно поддържане на пътищата, които за 2019 година са 401 900 лева. 

Размерът на предвидените средства за капиталовите разходи по проекто бюджета за 2019 година е 2 162 00 лева, от които: целева субсидия за капиталови разходи – 1 924 500 лева и 237 500 лева от продажби. По-големите обекти предвидени за финансиране през 2019 година са:

1.Укрепване и възстановяване на ул."Бор" от о.т. 56 до о.т. 58, кв.Изгрев, кв.18 гр.Крумовград

2.Водоснабдяване с.Ковил - с.Бараци II етап

3. Проект „Рехабилитация на улична мрежа град Крумовград“ и други

http://epicenter.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.09.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Справяйки се с текущ проблем, не решавате нещата си веднъж за винаги. Нужно е време и го съзнавате, за това ще запазите спокойствие и ще продължите работата си. Ще откриете чувствата си към някого, с когото ви свързват общи интереси и с това ще ускорите развитието на връзката си.
18.09.2019

Хороскоп за Телец

Телец
Денят ви ще е ползотворен и приятен. Наистина се преуморявате с работа, но пък си заслужава. Ще бъдете оценени и скоро ще имате предложения за промяна на работното място. Финансовите приходи ще са добри, а и се радвате на доверието на хората към вас. Изненадайте близките си с нещо интересно.
18.09.2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Имате твърде много работа и малко време, за да се занимавате с въпросите, несвързани с работата ви. Подхождате недостатъчно сериозно към определени въпроси, което впоследствие може да се окаже пречка за вас. Вслушвайте се повече в съветите на хората, с които работите, особено на по-опитните от тях. Срещате се с интересни хора, които ще обогатят познанията ви.
18.09.2019

Хороскоп за Рак

Рак
На юристите и работещите в правната сфера им предстоят успешни изяви. С действията си ще помогнете на някого да възвърне вярата си в себе си, както и да подобри социалното си положение. Ще ви вълнуват преживяванията с някой, с когото имате връзка. Бъдете честни в отношенията си, в противен случай очаквайте сътресения.
18.09.2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Някои от вас днес ще се откажат от свое намерение, въпреки че рискуват с това да заслужат много учудени погледи от околните. Просто сами осъзнавате възможностите си за момента и е похвално че не позволявате на ентусиазма се да измести реализма. Опитайте се да отделите повече време за любимия човек, дори да ви се наложи да пренебрегнете професионален ангажименти.
18.09.2019

Хороскоп за Дева

Дева
Успехи очакват онези от вас, които се занимават с търговски дела. Реализирате печалби, които отдавна очаквате. Спокойно можете да помислите за инвестиции в близко бъдеще. Сътрудниците ви ще останат доволни от вас, вие също има от какво да бъдете доволни в общата ви работа. Изисквате прекалено много от човека до себе си и това може да го обърка.
18.09.2019

Хороскоп за Везни

Везни
Изберете най-важното и върху него съсредоточете енергията, за да постигнете максимума в работата си днес. Почти са изключени ситуации, с които не бихте могли да се справите. Очакват ви приятни срещи с близки хора и запознанства с нови приятели. За много от вас - финансови придобивки.
18.09.2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Упоритостта в работата ви ще дава своите резултати. Ще се радвате на заслужено признание и материални придобивки. Няма да ви липсва настроението, независимо от поведението на околните. Бъдете толерантни към човек от обкръжението ви, който има свои проблеми и не присъства край вас.
18.09.2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Не си създавайте излишни неприятности, като се задълбочавате в проблем, не заслужаващ толкова внимание. Ако работите в екип ще увеличите ефективността на работата си и ще останете всички доволни. Ще се радвате на приятна изненада от страна на близък човек, с когото не сте се срещали от дълго време.
18.09.2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Действайте разумно и обмислено, не бъдете прибързани и импулсивни. Задачите на работното място изискват добра организация и дисциплина. Ще получите помощ от малко познати за вас хора и това ще укрепи вярата ви в доброто.
18.09.2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Очаква ви спокоен ден и разтоварване от напрегнатата ви работа в последно време. Имате с какво да се похвалите и в личната сфера. Възможно е да продължите да си сътрудничите с хората, с които сте работили досега, от което само можете да спечелите. Вечерта ви очаква особено приятна среща.
18.09.2019

Хороскоп за Риби

Риби
Ентусиазирани и с настроение ще работите за собствения си просперитет. Предприемчивият ви дух няма да срещне прегради, те сами ще отстъпят пред него. Ще впечатлявате и ще привличате много хора за делото си. Ако ви остане време не пропускайте занимания със спорт и разходки.
18.09.2019
Последни новини