3 °C

ФИ.КОМ 6

Безплатни продукти раздава БЧК на два транша

Раздаването на хра­ни по програма "Бла­готворителност" за­почва на 7 октомври. Общата стойност на храните за2013 г. е 34,4 млн. лева, а коли­чеството им - над 16 816 тона. Първият транш от раздаване­то ще продължи до 31 октомври в пунктове на Българския червен кръст (БЧК) в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Дър­жавен фонд "Земеде­лие". Над 331 000 нужда­ещи се ще получат по 10 безплатни продукта тази година. Паке­тите съдържат браш­но, захар, олио, обикно­вени вафли, леща, пло­дов конфитюр, карто­фено пюре, пчелен мед, ориз и зрял фасул. Вторият транш е пла­ниран за декември.

Право да получат безплатни храни имат осем целеви гру­пи, които са предвари­телно определени от Агенцията за социално подпомагане. Сред тях са хората, получили помощи за отоп­ление през последния отоплителен сезон; тези, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност, на които е отказана помощ за отопление за настоя­щия отоплителен се­зон; майките (осино­вителки), получавали през2012 г. месечни помощи за дете до ед­на година; хората, по­лучили през изминала­та година месечна добавка за дете с увреж­дания; лицата, които се грижат за хора с увреждания и през2012 г. са участвали в дейността "Личен асистент" на Националната програма "Асистенти на хора с увреждания"; ветера­ни от войните по сми­съла на Закона за ве­тераните от войни­те, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини