24 °C

Иванка Таушанова: Децата в риск се нуждаят от допълнителна подкрепа

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси обсъди механизъм за прилагане на интегриран подход към учениците в риск и тяхното задържане в училище, изготвен от специално създадена работна група. Презентация по темата представи Йорданка Попянева, старши експерт по интегрирано обучение в РИО. За първи път по инициатива на Областния съвет и със съвместните усилия на инспектората по образование, Бюрата по труда, Социално подпомагане и директорите на училища са систематизирани в информационна банка данните за напусналите и трайно непосещаващите ученици и са посочени причините за всеки отделен случай, обобщи областният управител Иванка Таушанова. Обследвани са общо 82 училища, от които 2 НУ, 50 – ОУ,  17 - СОУ и 13 - ПГ.  За периода септември 2011 – март 2012 г напусналите деца са 117. Мнозинството – 61 са заминали за чужбина, други 37 са прекъснали по семейни причини. Най-голям брой напуснали ученици има в средните училища. При обработката на данните са отчетени силните миграционни процеси в региона, както и факторът бедност. Броят на трайно отсъстващите е 54. Причините, освен семейни, са липсата на средства и на мотивация за учене. Членовете на съвета се обединиха около становището, че децата в риск се нуждаят от допълнителна подкрепа, а до санкции към родителите трябва да се прибягва в краен случай. По отношение на неизвинените отсъствия бе отбелязано, че една-трета от учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия, са  деца на безработни родители. От 167 такива семейства, 52 са без постоянни доходи. Като положителен пример за подобряване на контрола върху отсъствията бе посочена въведената на някои места практика родителите да се информират своевременно по мобилен телефон, че детето не е в клас. На заседанието на съвета по етническите и интеграционните въпроси бе решено да се търси по-тясно партньорство с комисиите за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, отделите за закрила на детето и центровете за обществена подкрепа. Коментирана бе  необходимостта от безплатен междуселищен транспорт за гимназистите в неравностойно социално положение, по-добро владеене на книжовния български език, повишаване на мотивацията за учене и разширяване на извънкласните форми. Дискусия породи нуждата от по-строг контрол върху употребата на алкохол от ученици в учебно и извънучебно време, както и присъствието на непълнолетни в питейните заведения. Обсъдено бе създаването на мобилни екипи с участието на доброволци, които да извършват проверки в кафенета и дискотеки.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини