-1 °C

Крумовградчани- отличници в Областната стратегия за развитие

Днес се проведе публично обсъждане за представяне на изготвената междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2005-2015 г. За участие в срещата бяха поканени кметове и експерти от общини, председатели на общински съвети, представители на работодателски, браншови, синдикални и неправителствени организации. Междинната оценка се извършва с цел осигуряване на независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Областната стратегия. Изготвена е от екип на фирма “Евроконсултантс България С.А.” АД – София.

Областната стратегия е разработена в края на 2005 г. Тя съдържа дългосрочна визия за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на областта до 2015 г. През 2008 г. е приет новият Закон за регионалното развитие, който променя документа от дългосрочен в средносрочен и го изравнява по времетраене с програмния период в ЕС - до 2013 г. Областната стратегия за развитие няма своя собствена изпълнителска част и оценката на изпълнението минава през оценка на изпълнението на общински планове. Към настоящия момент не са възлагани и разработвани междинни оценки на общинските планове за развитие на общините. Това в известна степен е един от проблемите при изготвянето на оценката.  По време на публичното обсъждане стана ясно, че:

.  За периода 1 януари 2007-31 декември 2010 г., седемте общини на територията на област Кърджали са реализирали общо 186 проекта, като малко над една трета от тях са реализирани от община Крумовград;

-          Най-малко проекти са осъществени от общините Джебел и Кирково – по девет;

 • И седемте общини на територията на област Кърджали са реализирали инвестиции в подобряване на инфраструктурата и основно на ВиК инфраструктурата;
 • Редица проекти са реализирани в областта на образованието и образователната инфраструктура;
 • Преобладаващо проектите по реализация на ОПР са насочени два основни приоритета  - развитие на човешките ресурси или на техническата и социалната инфраструктура;
 • Единствено в община Крумоград е работено по всички приоритети от ОПР на общината;
 • В общините Ардино, Кърджали и Момчилград е работено по всички приоритети от ОПР с изключение на един;
 • В общините Джебел, Кирково и Черноочене е работено по 50% от приоритетите в съответните ОПР.

Основните изводи от изготвената междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Кърджали са:

 • За периода до 2010 г. е постигнат в пълна степен само 1 от индикаторите на стратегическите цели и по-специално намаляването на безработицата в област Кърджали под 10%
 • Налице е недостатъчно добра съгласуваност между отделните общински приоритети и взаимодействието им с приоритетите от Областната стратегия.
 • Като се има предвид, че общата сума от приетите бюджети на седемте общини от областта за периода 2007-2010 г. (4 години) възлиза на около 430 милиона лева (при 90% средно изпълнение в края на всеки от едногодишните периоди) или малко над 108 млн лв. средно на година, съществува нуждата от адекватно управление на тези средства за постигането на максимална ефективност;

Препоръчва се актуализираната визия на област Кърджали да стане:

Област Кърджали - печеливша комбинация между развита промишленост, екологично селско стопанство и туризъм, един от най-привлекателните региони за живеене в България.

Главна цел на регионалното развитие на област Кърджали за периода до 2013 г. се препоръчва да се промени по следния начин:

“Запазване и диверсификация на съществуващия бизнес, привличане на нови инвеститори и подобряване на техническата, социална и здравна инфраструктура за превръщането на Област Кърджали в най-бързо развиващия се регион в България“.

Препоръките за актуализиране на действащата Областна стратегия провокираха интересът на присъстващите, които в интересна дискусия също отправиха своите забележки и предложения. Те бяха свързани с:

 • отразяване на етническото разнообразие на областта като нейна специфика, формиране на политика и залагане на мерки за подпомагане на различните етноси;
 • развитието на туризма като един от основните приоритети в развитието на областта;
 • компетенциите и отговорността на различните институции по отношение изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура;
 • обвързаността на различните стратегически документи, по-специално съответствието между областни и общински приоритети;
 • запазване на съществуващия бизнес и инвестиции за развитие на човешкия капитал;
 • нуждата от адекватно управление на общинските бюджети за постигането на максимална ефективност;
 • развитието на екологично селско стопанство и излизане от монокултурното производство на технически култури, от които огромен дял заема тютюнът.  

Резултатите, изводите и препоръките от междинната оценка ще бъдат включени в междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие. Докладът се обсъжда и одобрява от Областния съвет за развитие, чието заседание ще бъде свикано в края на месец март.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини