Десетки хиляди фирми ще се ликвидират по бърза писта

В момента процесът отнема поне година, огромни усилия и голяма бумащина

Стотици хиляди фирми ще могат да провеждат в много по-кратки срокове производство по ликвидация, включително и когато дълго време не са осъществявали дейност и нямат нает персонал. Това предвиждат допълнения в Търговския закон, които правителството вкара за приемане в Народното събрание. В тези случаи се осигурява и възможност за „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията. От екстрата ще се възползват търговски дружества, които отговарят на точно определени от закона условия.

Създаването на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица е и ангажимент на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, което означава, че промените трябва да бъдат приети бързо, независимо от политическите катаклизми.

Ликвидацията на търговското дружество е доброволно производство за разпределяне на имуществото му след неговото прекратяване. Целта е да се събере и осребри цялото имущество на дружеството и след като се удовлетворят всички кредитори, остатъкът да бъде разпределен между съдружниците.

В мотивите към законопроекта се посочва, че в същото време в момента доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година, процедурата е продължителна и скъпа. А средно на година се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица, като над 90% от новостартиралите компании се провалят още в началните стъпки.

По данни на правителството сега провеждането на производството изисква подаване на няколко последователни заявления за вписване на различни обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър – за вписване на прекратяване на дейността и ликвидация, покана до кредиторите, за заличаване след приключване на ликвидацията. Наред с това, се подава и уведомление до НАП за предстоящото производство по ликвидация, както и до НОИ за предаване на ведомости за заплати, които приключват с удостоверения.

Предлаганите допълнения в Търговския закон предвиждат създаване нов член „Бързо производство по ликвидация“. Улесняването на процеса се постига по две основни направления – съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията, където ще се подават всички заявления. Условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират и представянето на декларация за тях ще е достатъчно за разглеждане на заявленията в производството в по-кратки срокове.

За да се възползва от новата възможност, дружеството трябва едновременно да отговаря на пет условия: не е осъществявало дейност или е прекратило осъществяваната дейност преди повече от 12 месеца; не е наемало работници и служители или е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от 12 месеца; няма регистрация по ЗДДС или е прекратило регистрацията си преди повече от 12 месеца; няма непогасени задължения към държавата и общините; няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е НАП.

При бързата ликвидация е предвиден по-кратък срок за удовлетворяване на кредиторите – имуществото на дружеството се разпределя, ако са изминали три, а не шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър.

Както и в общия случай, ще трябва да бъдат довършени започнатите сделки, имуществото да е осребрено, а всички вземания на кредиторите да са обезпечени или изпълнени.

Процедурата предвижда Агенцията по вписванията да уведомява НАП по електронен път за постъпването на заявление за бързо производство по ликвидация. В 30-дневен срок НАП предоставя по електронен път на АВ информацията дали са налице условията за провеждане на бързо производство.

При подаване на заявление за прекратяване на дейността и бърза ликвидация дружеството, отново чрез Агенцията по вписванията, ще подава заявление за издаване на удостоверение за предаване на ведомостите. А тя ще информира НОИ незабавно и служебно. Съответното Териториално поделение на института ще издава удостоверение за предаване на ведомостите в срок до 30 дни от вписване на прекратяването на търговската дейност и откриване на бързо производство по ликвидация, при условие че дружеството няма неизпълнени задължения. Удостоверението ще се изпраща по електронен път до него и до Агенцията по вписванията.

 

Източник: http://www.segabg.com

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини