Окръжен съд Кърджали с комуникационна стратегия,за работата му за година има над 200 публикации

И през 2023 година медийната и комуникационна политика на Окръжен съд - Кърджали продължи да се развива, като през цялата отчетна година отново се прилагаха утвърдените комуникационни техники и канали за предоставяне на информация на различни целеви общности, за планиране и провеждане на дейности, свързани с откритост, достъпност и прозрачност в работата на съда, в т.ч. и за изготвяне на информационни и медийни продукти е образователен характер. Продължени бяха и през тази отчетна година усилията за популяризиране на дейността на Окръжен съд - Кърджали сред обществеността в изпълнение на целите, свързани е гарантиране на прозрачност и публичност, обективно информиране за работата на съдебната институция и повишаване на правната култура на гражданите и доверието им в съда, както и за подобряване на взаимодействията и комуникацията на съда е представителите на средствата за масова информация в региона. През цялата 2023 година Окръжен съд - Кърджали взаимодейства е представители на медиите, отразяващи работата на съда; взаимодейства е учебни заведения е цел повишаване правната култура на младите хора и разбирането за съдебната власт като гарант и защитник на гражданските права и интереси; работи за подобряване на комуникацията е граждани, потребители на административни услуги - физически и юридически лица, институции, ученици и студенти, проявяващи интерес към правните науки, педагози и общественици, влияещи върху формирането на гражданското съзнание, представители на международни и европейски институции, партньорски организации вкл. правнообразователни организации, НПО, гражданското общество, проявяващо интерес към дейността на съда, е цел повишаване на доверието в съдебната власт. През отчетната 2023 г. прессъобщения е резултатите по много голяма част от всички приключили наказателни дела от общ характер, разгледани от Окръжен съд - Кърджали, са публикувани своевременно на интернет страницата на съда от служителя „Връзки е обществеността“, както и се продължи утвърдената практика информацията по движенето и резултатите по дела със значителен медиен интерес, да се изпраща до представителите на медии под формата на прессъобщения по електронен път. На интернет страницата на съда същите се публикуват в раздел „Пресцентър“, подраздел „Новини“, таб „Прессъобщения“. Публикациите, свързани е Окръжен съд - Кърджали в електронни издания през отчетната 2023 година са над 200. Ежедневно служителят „Връзки е обществеността“ извършва преглед на електронния печат в медиите, както и получените заявки от техни представители, е оглед евентуален интерес от страна на представители на медиите за присъствие в съдебно заседание по конкретно дело, както и за коректното отразяване на темите. 54 На интернет страницата на Окръжен съд - Кърджали своевременно се публикува актуална информация за действащите за съда вътрешни актове и заповеди на Председателя на Окръжен съд - Кърджали, седмичен бюлетин за разглежданите от съда наказателни дела, постановените съдебни актове по всички дела, подлежащи на публикуване, както и график на провежданите открити съдебни заседания, движението и резултатите по дела, представляващи интерес за медиите и обществеността, разглеждани в Окръжен съд - Кърджали, административни, организационни и процедурни промени в работата на съда

Това се казва в отчета на Окръжен съд Кърджали за 2023 г.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини