Нериман Сали:Данъчната кампания в област Кърджали стартира успешно, първата декларация е подадена онлайн

Данъчна кампания 2024 започна спокойно в офис на НАП Кърджали. Първата декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена с ПИК  в първите часове на 10 януари. Нашият нетърпелив клиент е декларирал доходи от трудови правоотношение с Приложение № 1 и Справка за окончателния размер на осигурителния доход и си е платил дължимия данък.

Към този момент са подадени общо 257 бр. декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, от които 62 са по електронен път, останалите са подадени на хартиен носител - 195 в офиса на приходната агенция.

Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г.

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.

Отстъпка:  При деклариране онлайн и плащане на дължимите данъци до 31 март данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка. Като важно условие  за това е към момента на подаване на декларацията да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и да се внесе данъка за довнасяне до 31 март на следващата година. Тази година, тъй като 31.03.2024 г. е неприсъствен ден, срокът за ползване на отстъпката изтича на 01.04.2024 г.;

Начини на подаване на данъчна декларация

По електронен път: Годишната данъчна декларация може да се подаде по електронен път в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) от НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП);

На място в офисите на агенцията, по пощата с обратна разписка и в офис на Български пощи.

Данъчните облекчения

И през тази  кампания очакваме значителен да бъде броя на подадените декларации за ползване на данъчни облекченията за деца и деца с увреждания, като размера на облекченията не е променен от миналата година. Ще припомня, че  размера зависи от броя на децата:

-за едно дете сумата за получаване е 600 лв; за две – 1200 лв., за три и повече до 1800 лв.

А за едно дете с увреждане – сумата е до 1200 лв. Родителите на деца с увеждане имат право да ползват и двете данъчни облекчения.

Ако родителите не са се възползвали от тази възможност пред работодател до 31.12.2023 г. то те могат да подадат ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.

Срокът за възстановяването на надвнесения данък е до 1 месец след подаването на ГДД.

Най-важното условие, за да се ползва данъчното облекчение за деца, е да лицето да няма неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Другите облекчения, от които могат да се възпалват задължените лица са:

-за млади семейства с ипотечни кредити;

-за намалена трудоспособност с 50% и над 50% с решение от ТЕЛК;

-за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;

-за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;

-облекчение за направено дарение;

-за подобрение и/или ремонт на недвижим жилищен имот;

-за извършени безкасови плащания;

-и при прилагане на метода за избягване на  двойно данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“;

Отново ще напомня, преди да представят необходимите документи за ползване на някое от облекченията, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасят, за да се възползват от отстъпката.

Осигуряване

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се вдига до размера на минималната заплата - 933 лв. Това не се отнася за регистрираните земеделски производители, които не определят окончателен размер на осигурителния доход за дейността по производство на непреработена растителна и/или животинска продукция. Максималния размер на осигурителния доход е увеличен от 3400 лв. на 3750 лв.

От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37,32 лева.

Кампания 2023 г.

Количествена информация

През данъчна кампания 2023 са били обработени в офис Кърджали 13406 бр. декларации по ЗДДФЛ , от които 9720 са подадени с ПИК / което е 73 % от общия брой/ и 1 666 броя с КЕП. Или 85 % от формулярите са изпратени онлайн.

За същия период са приети и близо 24 000 осигурителни декларации и заявления подадени от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се лица.

Най-търсената услуга през 2023 г. е била свързана със здравноосигурителния статус – 13 630 граждани са подали декларация за възникване на задължения за внасяне на здравни вноски. С близо 100 повече пък са издадените Справки за периоди без здравно осигуряване.

Близо 8 хиляди са изпратените отговори до съдия – изпълнител във връзка с техни запитвания /общо по чл. 74 и чл.191/.

4 370 са приетите и обработени заявления за ползване на електронни услуги на НАП, като близо  3100 са  ПИК –кодове.

Близо 4 хиляди са издадените удостоверения за наличие или липса на задължения, за декларирани данни и за платени данъци и осигуровки.

36 400 са плащанията направени през 8-те физически ПОС – терминала във фронт-офиса за обслужване през 2023 г., през които са платени близо 18 млн и 100 хил. лв. данъчни и осигурителни задължения.

Нериман Сали

директор на офиса на НАП в Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини