Увеличават броя на децата в групите на детските градини в общината,съветниците са единодушно „за“

Изображение 1 от 3

  С решение на Общинския съвет на Кърджали се завишава броят на децата в групите на детските градини в общината.Всички 36 съветници от различните групи гласуваха „за“.

  Пред народните избраници кметът на Община Кърджали в нарочна докладна изложи мотивите си:

  В Община Кърджали  са постъпили мотивирани докладни записка от директорите на  детските градини в града, относно определяне броя на децата в групите за учебната 2022/2023година. Директорите на тези институции предлагат на основание чл.57а от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изм, и доп. с Постановление № 98 от 30 април 2019 година на Министерски съвет - ДВ, бр.36 от 3 май 2019 г. да се завиши броя на децата в   групи на детските градини с оглед на :

  ·      Процесът на адаптация и все още не изграден имунитет при малките деца води до чести отсъствия от детското заведение.Почти във всяка  детска градина има по няколко деца в групите с хронични заболявания, които не посещават детската градина редовно, особено през зимните месеци, когато заболяванията на дихателната система се обострят и задълбочават.

  ·      Поради липсата на задължителен характер на посещенията , децата в яслена възраст , в първа  и втора възрастова група често отсъстват по семейните причини.

  Големият  брой подадени заявления за учебната 2022/2023г., проявеният интерес и желание от страна на родителите към услугата, която предлагат предучилищните заведения, поради тяхната трудова заетост, оставя много деца  извън класиранията в детските градини.

  Детските градини разполагат с много добра материална осигуреност за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, достатъчна площ и леглова база, гарантираща сигурността и безопасността им.

  Завишеният брой списъчен състав на децата няма да се отрази върху качеството на възпитателно – образователния процес , тъй като предучилищния сектор разполага с достатъчен и добре квалифициран човешки ресурс , технически средства и дидактичен материал.

  Бе приет и списък на защитените детски градини, както и се актуализира списъка на средищните заведения.

  Кърджали бг вести

  Източник: Kardjali.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Още новини

  Последни новини