8 °C

ФИ.КОМ 6

Тотото не дало и лев за спорта в училище 2 г., но спонсорирало състезания и спортисти без правила и критерии

Тотото е работило на загуба, поставено в неравни пазарни условия с частните си конкуренти - в лицето на лотариите на Васил Божков, управлявано е неефективно и неефикасно и въпреки изискването по закон, не е дало и лев за ремонти и оборудване на физкултурните салони в училищата. Това става ясно от доклад на Сметната палата след първия одит в Българския спортен тотализатор (БСТ). Той обхваща периода 1 януари 2017 - 31 декември 2018 г., когато тотото управлява Дамян Дамянов. Приет е с решение на СП от 4 юни 2020 година. Неравното третиране - според авторите - не само се преодолява с промените в Закона за хазарта от февруари 2020 г., а поставя тотото в привилигеровано положение.

Основната цел на БСТ - държавно предприятие, създадено със Закона за хазарта (ЗХ) към министъра на младежта и спорта - е набирането на средства чрез хазарт за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Нито през 2017-а, нито през 2018 година обаче е предоставено финансиране за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, каквото изискване е предвидено в Закона за хазарта, пишат одиторите. Като основни причини за това могат да се посочат липсата на наредба, издадена от министъра на младежта и спорта на основание чл. 14, ал. 5 от ЗХ, при условията и по реда на която да се предоставя и отчита финансирането за спортна инфраструктура в училищата, както и на годишни програми, предлагани от министъра на образованието и науката.

Констатации

През 2017 и 2018 г. правната рамка не осигурява равни пазарни условия за осъществяване на дейността на БСТ, адекватни на тези, при които оперират частните конкуренти на предприятието - се казва в резюмето на 164-страничния доклад. Според него основната причина за това е свързана със статута на тотото и със законовото изискване за набиране на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Тези изисквания към държавното предприятие не са относими за частните хазартни оператори.

Едновременно с това са установени слабости в правната рамка и нейното прилагане. Те касаят определянето и заплащането на държавните такси по ЗХ, спазването на забраната за пряка реклама на хазарта, изчисляването на размера на отчисленията за спорт и липсата на ред, осигуряващ разнообразяване предназначението на набраните от държавното предприятие средства. Въпросните слабости "създават условия за значително увеличаване на разходите на държавния хазартен оператор в сравнение с неговите частни конкуренти и ограничават възможностите му за реализиране на допълнителни постъпления", пише Сметната палата.

От Устройствения правилник на БСТ личи, че липсва единно разбиране как да се изразходват средствата и какво е предназначението им. Заложените стратегически цели за 2015-2019 г. са обвързани с конкретни мерки и постигането на измерими индикатори. Но липсва механизъм за изпълнението им, както и инструментариум за изчисляване на стойностите на индикаторите.

Годишните планове и програми на тотото съдържат цели и мероприятия, които се отклоняват от стратегическите му усилия и съществено се различават помежду си, въпреки че са определени за изпълнение през един и същи период. Резултатът е хаос: няма синхронизиране на стратегическите годишни цели и мерки, нито последователност, нито координиране и актуалност в дългосрочен, средносрочен и годишен план. Причините за разминаванията в различните планове и документи са свързани основно с липсата на организация (утвърдени правила и определени служители) на процесите по стратегическо и годишно планиране - констатират от СП.

Загубите

Спортният тотализатор е на загуба всяка година от 2014-а до 2018-а включително. Собственият му капитал намалява постоянно. Това се случва и след одитирания период, отбелязва СП. Финансовите показатели и коефициенти са нестабилни и илюстрират влошено финансово състояние през одитирания период. Държавното предприятие отчита по-ниска доходност и по-висока задлъжнялост от частни хазартни оператори. Одиторите си обясняват по-слабите му резултати със силно конкурентната среда и положението на държавното предприятие спрямо частните, които провеждат "агресивна реклама", които не са третирани еднакво с БСТ, включително по отношение на облагането с държавни такси.

Хаосът подсилва фактът, че държавното тото няма утвърдени и въведени писмени правила и процедури за разработване, изпълнение и отчитане на бюджетна рамка. Няма звена и хора, които да са натоварени със задачата да изготвят стратегически планове и програми (в т.ч. на средносрочни прогнози). Няма писмени указания и правила, които да регламентират планирането на приходите от интернет игри и на приходите и разходите, свързани с външната приемателна мрежа – по централни и комисионни договори. При изготвяне на финансовите планове не са обхванати и своевременно анализирани всички разходи, както и необходимостта от тяхното извършване, с оглед ограничените финансови ресурси, и предвид тенденцията на декапитализация на БСТ. Основен фокус при финансовото планиране се поставя на намаляването на разходите за издръжка и повишаване на приходите от продажби на ниво регионални дирекции.

Вноските за спорт на тотото към Министерството на младежта и спорта значително превишават оставащата печалба след данъци - виждат одиторите. Резултатът: тотото постоянно е на загуба и това нарушава финансовата му стабилност.

Нито една от четирите стратегически цели на тотото не са изпълнени през одитирания период. Частично изпълнени са относимите към тях годишни цели. Информацията за напредъка е фрагментарна и непълна. Липсват вътрешни правила и процедури. Не е осъществяван мониториг на изпълнението. В резултат - не са предприети действия за предефиниране и актуализиране на целите мерките.

В периода е постигнато адекватно и ефикасно преобразуване на собствената приемателна мрежа - пише СП. Основната част от собствените пунктове са трансформирани във външна приемателна мрежа, друга част от пунктовете са затворени и една незначителна част са отдадени под наем за нехазартни дейности.

С измененията в Закона за хазарта от февруари 2020 г., когато частните лотарии бяха затворени, БСТ става единствен организатор на най-разпространените лотарийни игри и е необходимо анализиране на възможностите и предприемане на систематични действия за развитие и преструктуриране (включително разширяване) на собствената приемателна мрежа, но при осигуряване на висока степен на публичност на този процес, предвид значителния размер на публичните средства, които могат да бъдат ангажирани - пишат одиторите.

Те не подминават и договора с "БТВ Медиа Груп" ЕАД от 2016 г. за предоставяне на програмно време и осигуряване на тв предаване и този с БНТ от 2014 г. За този с bTV пишат: "Договорът за предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионно време, сключен с „БТВ Медиа Груп“ ЕАД е със заложени финансови и други параметри, за които няма увереност, че са изгодни за предприятието, респективно, че значителните разходи по договора (в сравнение с разходите за издръжка) не надхвърлят ползите за предприятието (като увеличени постъпления, в резултат на изпълнението на договора)".

"Силните страни на ДП БСТ, през призмата на нормативно определено му предназначение, не са използвани в пълна степен, като вниманието на участниците в хазартни игри не е насочено приоритетно към предназначението на набраните от предприятието средства за физическо възпитание и спорт", е извод на Сметната палата.

През 2017-а и 2018-а не е даден и лев за спорта в училище, за сметка на тона Управителният съвет на спортния тотализатор е решил да направи дарения (за финансиране на различни спортни мероприятия и инициативи за деца и младежи, спортни федерации, изявени спортисти и др.) за общо 1.831 млн. лв., без да има финансова възможност за това. А това не кореспондира с принципа за икономичност при разходването на публични средства - подчертават одиторите и допълват, че средствата са предоставяни и при липса на правила и критерии, които да се прилагат при избора на спортни събития, които да бъдат финансирани.

Освен това задълженията на спонсорираните лица по договорите за спонсорства са изпълнявани частично, "което не осигурява увереност, че извършването на тези разходи е допринесло за осезаемо повишаване на популярността и общественото доверие в предприятието и за увеличение на неговите постъпления".

Одиторите коментират и измененията в Закона за хазарта от февруари 2020 г., които сложиха край на частните лотарии на Васил Божков: "С приетите през месец февруари 2020 г. изменения и допълнения на ЗХ се създава привилегировано положение на държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с което основно се цели осигуряване на повече средства за развитие на физическото възпитание и спорт, и за спортна инфраструктурата в държавните и общински училища. По този начин нарастват очакванията към резултатите от дейността на ДП БСТ за увеличаване на отчисленията към държавния бюджет".

Те препоръчват: прецизиране на правната рамка (включително за разнообразяване предназначението на набраните средства; осигуряване на публичност на събраните залози и платените държавни такси по ЗХ; създаване на условия за финансова стабилност на предприятието; издаване на наредбата по чл. 14, ал. 5 от ЗХ; регламентиране на реда за финансиране на спонсорства и дарения); подобряване на процесите по планиране и мониторинг на изпълнението (включително интегриране в счетоводната система на плановите показатели на регионалните дирекции и своевременно анализиране и преодоляване на причините, довели до неизпълнението им); осигуряване на публичност, прозрачност, ефикасност и икономичност на договорите за предоставяне на програмно време и телевизионно предаване; акцентиране върху благородната кауза на предприятието при популяризиране на игрите; своевременно извършване на промяна на цената на залозите; и осигуряване на публичност на дейността по предоставяне на средства за спонспорства и дарения. 

Източник: offnews.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

 • 1
  Ас
  АСЕН ИЛИЕВ
  3 -1
  18:18, 16 юни 2020
  Само че василчо им даваше под масата, а тотото, не :) градския басейн на банкя, с какви пари е купен? :) я питайте *******.
 • 2
  Къ
  Кърдж Али
  4 0
  22:31, 16 юни 2020
  Тъпата п.тка от Банкя приключи.

Хороскоп за 28.11.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Вълнуват ви предимно семейни въпроси днес, а работата ви е възможно да остане на заден план. Не срещате сериозни затруднения, но за много въпроси ще ви се наложи да изчакате по-благоприятен момент. Просто периодът е неподходящ за активни действия от ваша страна. Не се притеснявайте да говорите открито да чувствата си с близките си хора, те ще ви разберат.
28 ное 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Вземете под внимание очакванията на близките си и работете за тяхното осъществяване. Така ще запазите мира в къщи и ще ви остане време за другите, не по-малко важни задачи днес. С интелигентното си присъствие печелите популярност и налагате идеи, чийто перспектива предстоят.
28 ное 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Ще намерите елегантно решение на въпрос, който ви притеснява и без да се губите в догадки, ще пристъпите към изпълнението му. Ще се ползвате с доверието на онези, които ви интересуват и чието мнение е важно за успеха ви. Носители сте на новото и много хора ще се съобразяват с вас.
28 ное 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Преминавате успешно през всички трудности, с които ви сблъсква днешният ден. Малко неща са в състояние да ви откажат от целите ви, преследвате ги твърдо и неотменно. Проявете обаче повече постоянство относно въпрос, който косвено ви засяга. Скоро ще оцените предимствата от подобно поведение. Предстои ви среща с човек, когото не сте виждали отдавна.
28 ное 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Най-сетне имате възможност да си отдъхнете. Резултатите от упоритата ви работа и проявеното постоянство ще надхвърлят очакванията ви. Цената на успеха ви е натрупалата се умора. Отдайте се на заслужена почивка. Отделете повече време на семейството си и любимите си занимания.
28 ное 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Време е да загърбите лошото настроение. Не се измъчвайте от черни мисли, а влезнете в откровен диалог, с човек, с когото имате нужда да се изясните. В служебен план не допускайте да ви припишат чужди пропуски. Нека поведението ви в семейството бъде изпълнено с уважение към по-възрастните. Чувствате се все по-добре.
28 ное 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Различни становища по общ въпрос ще ви накарат да заемете по-твърди позиции в защита на интересите си. Покажете се подготвени и с добро отношение към околните, това ще натежи везните във ваша полза. Ще възстановите силите си след здравословните си неразположения и няма да ви липсва енергия за всичко, което желаете.
28 ное 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Прекомерната сдържаност в отношения с желан от вас човек едва ли е верния път към сърцето му, за това опитайте да проявите инициативност и е много вероятно скоро да постигнете успех. Ще се изненадате от лекотата, с която успявате да въдворите ред у дома. Авторитетна намеса в подходящ момент ще ви донесе голямо предимство за в бъдеще, а и ще ви накара да се почувствате много добре.
28 ное 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ще избегнете изненадите и нежеланите ситуации, стига да сте внимателни и да се съобразявате с обективните условия. При работа с остри предмети и огнеопасни материали, вземете мерки. Роднините ви ще се радват, ако споделяте повече от времето си с тях. Обмена на мисли и енергия по между ви са важни, не ги пренебрегвайте.
28 ное 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят ще ви стигне за да свършите всичко, което предвиждате. Имате и свободата, и волята и желанието, проявете повече активност. Не пренебрегвайте хората, които са ви помагали да постигнете успеха си, отдайте им дължимото. Простете грешките на близък човек и продължете напред.
28 ное 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Използвайте деня, за да го прекарате сред близките си хора. Нуждаете се осезателно от почивка и разтоварване. Опитайте се да туширате в зародиш евентуален финансов проблем.
28 ное 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Намирате много сподвижници днес, така че няма да сте сами в начинанията си. Откривате нещо полезно, което ще ползвате и за в бъдеще. Ваш близък е на път да постъпи по неразумен начин в личен план, опитайте се да му въздействате. Бъдете по-внимателни в сърдечните си взаимоотношения.
28 ное 2020

Случаен виц

Последни новини