Приемат бюджет 2014 на община Кирково

На 6 февруари, чет­въртък, Общинският съвет в Кирково тряб­ва да приеме бюджета на общината за 2014 е. В проектодневия ред на заседанието са включени 24 точки. Предвижда се да бъ­дат определени месеч­ните възнаграждения на кмета на община­та, кметовете на кметства и на кметс­ките наместници.

Местните парламен­таристи ще приемат програма за управле­ние и разпореждане с имоти общинска собс­твеност. Ще обсъдят също програма за уп­равление и разпореж­дане със земи от об­щинския поземлен фонд през тази година. Ще бъдат отпуснати средства за работно и униформено облекло на работници­те и служителите. Съветниците тряб­ва да дадат рамо на общината да канди­датства за финансиране на проекти от Публичната инвести­ционна програма "Рас­теж и устойчиво развитие на регионите".

На сесията ще бъ­дат приети програми за културните събития през годината, за спортните прояви и за читалищната дей­ност.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини