Отчетът на бюджет 2013: Добра събираемост на приходи и разплатени стари задължения

На редовна сесия на Общинския съвет в Момчилград бе приет отчетът за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2013 година. Местните парламентаристите от ДПС, ГЕРБ, БСП и Национално движение „Единство” единодушно гласуваха „за” приемането на отчета за изпълнението на бюджета.

Приходите на община Момчилград за 2013 г. са в размер на 10 823 374 лв., като планираните приходи и постъпленията от републиканския бюджет са изпълнени.

„През изминалата година бяха въведени мерки за гарантиране на бюджетната дисциплина във всички звена на бюджетната издръжка. Доброто изпълнение на бюджета от всички разпоредители с бюджетни кредити осигури устойчиво и балансирано изпълнение на целите на администрацията, създаде условия за навременно разплащане на извършваните разходи”, заяви градоначалникът Акиф Акиф.

По думите му добрата финансова политика на община Момчилград е довела до значително намаляване и на просрочените задължения.

Докато към 31.12.2011г. дълговете са били 2 240 283 лв., година по-късно те са намалели на 1 764 629 лв., а в края на 2013 г. са в размер на 1 413 232 лв. Над 80% от оставащите просрочени задължения пък са в резултат на отменените решения на ПУДООС през второто полугодие на 2009 г. „За тях продължаваме да чакаме средствата да бъдат одобрени”, отбеляза главният финансист на общината Мерал Мехмед.

През миналата година община Момчилград е осигурила редовно разплащане на поетите ангажименти и намалила с почти 50% просрочените задължения, като е разплатила натрупани стари задължения.

Добри резултати на общината са отчетени и при формирането на собствени приходи в размер на  2 574 051 лв., което представлява 121.38% от първоначалния план. От тях 650 805 лв. са данъчни приходи 1 923 246 лв. неданъчни приходи. Ръстът на приходите се дължи основно на по-добрата събираемост.

Реализираните проекти на община Момчилград през 2013 година са 18 по Оперативните програми за „Развитие на човешките ресурси”, „Околна среда”, „Развитие на селските райони”, „Административен капацитет”, „Регионално развитие”, „Трансгранично сътрудничество между България и Гърция”. Общата им стойност надхвърля 48 млн. лева, като се изпълняват успешно с минимални корекции в бюджетите им.

През 2013 година успешно е приложен подхода за справедливото и обективно разпределение на разходите по населени места в общината. От администрацията са използвали критерия като брой население, относителен дял във формирането на собствените приходи, отдалеченост.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини