Момчилград чака одобрение на проект от София

Община Момчилград кандидатства с про­ект за рехабилитация на улици и паркинги и благоустрояване на квартал в града по Публичната инвести­ционна програма "Рас­теж и устойчиво раз­витие на регионите". Със заделени 500 млн. лева от държавния бюджет по програма­та се осигуряват до­пълнителни финансо­ви средства за регио­ните. Апликационната форма на инфраструктурния проект е предадена на област­ния управител на Кър­джали Бисер Николов ден преди крайния срок за кандидатст­ване. Той ще предаде проектното предложение на спе­циална комисия към Министерския съвет. Първите одобрени проекти ще бъдат обявени в началото на февруари.

Ако този на община Момчилград бъде одоб­рен, ще се асфалти­рат 63 улици и 5 пар­кинга в Момчилград и в селата Ново Соколи но, Звездел и Багрянка и ще се рехабилитират 24 км улици в об­щинския център. В един от основните жи­лищни квартали - "21", ще се изградят и благоустроят четири но­ви улици. Предвиждат се също нови парко- места в общината за­ради увеличения брой превозни средства.

Предвидените за рехабилитация улици об­служват основни жи­лищни квартали, в кои­то живее голяма част от населението в Момчилград. Като ця­ло настилката не е об­новявана от години, а с работата по Водния цикъл състоянието й се влоши, обясни зам.- кметът по строител­ството инж. Севдалин Огнянов.

По Програмата за развитие на селските райони в община Мом­чилград са осъществе­ни 6 проекта. Още 7 се реализират по опера­тивните програми "Развитие на човешки­те ресурси" и "Регио­нално развитие"

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини