Бунт срещу завръщането на бивш училищен директор в Бял извор,винят го в далавери

Масово недоволство сред учители и пресонал от СОУ”Христо Смирненски” в село Бял Извор предизвиква възможността бившият им директор Наджи Акат да бъде върнат на работа от Върховния касационен съд.Колегите смятат уволнението му за напълно основателно и го обвиняват в разхищаване на средства.Настояват за финансова ревизия.Публикуваме текста на писмото дословно:

ДО

МИНИСТЪРА НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ГР. СОФИЯ

 

КОПИЯ :

1. ДО РИО НА МОН - КЪРДЖАЛИ

2. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НУС

ПРИ КНСБ

3. ДО КМЕТА НА ОБЩИНА АРДИНО

4. ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

5.ДО РЕДАКЦИЯТА НА В.РОДОПИ

24Х7,ГР.КЪРДЖАЛИ

6.ДО ДО РЕДАКЦИЯТА НА В.НОВ

ЖИВОТ,ГР.КЪРДЖАЛИ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от учителите от СОУ „Христо Смирненски” – с. Бял извор, община Ардино

 

ОТНОСНО: Евентуалното възстановяване на лицето Наджи Джафер Акат на длъжността „директор на СОУ ”Хр. Смирненски” – с. Бял извор, община Ардино

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, педагогическия и непедагогически персонал от СОУ „Христо Смирненски” – с. Бял извор, община Ардино, изразяваме безпокойство си и категоричното си нежелание във връзка с евентуалното възстановяване на лицето Наджи Акат на длъжността „директор” на училището ни. Същият бе уволнен дисциплинарно на 21.01.2013 г. със заповед на Началника на РИО на МОН - Кърджали поради допуснати нарушения.

Г-н Акат обжалва уволнението си и в момента се очаква решението по казуса на ВКС като последна инстанция.

Ние считаме, че евентуалното възстановяване е нецелесъобразно от морална гледна точка, дори и да е допустимо от юридическа такава.

Основанията ни са следните:

І. В качеството си на директор на учебното ни заведение г-н Акат оказваше системен безпринципен психически тормоз и редовно игнорираше мнението ни по съществени за училището ни въпроси, а също така не позволяваше реализирането на законни наши права. Така например:

1. Не бяха ни изплатени полагащите ни се средства за работно облекло за календарната 2012 година, което е законно регламентирано наше право;

2. В продължение на години работехме със завишен норматив, за което не ни бяха изплащани часовете над норматива за реално положен учителски труд;

3. Системно използван от него прийом бе поголовното налагане на наказания на всеки един, дръзнал да изрази несъгласие с неговото мнение или проявяващ по-засилен интерес към фактическото състояние на училището.Така например от 15 души педагогически персонал 10 са с наложени наказания . При непедагогическия персонал всички са с наложени наказания.

4. Непрекъснатия психически тормоз над педагогическият и непедагогическият персонал създаде нездравословен психологически климат в колектива ни и тягостна работна атмосфера в училището.

Неуважителното и дори в отделни моменти оскърбително отношение на г-н Акат към уважавани и всепризнати от обществото учители с многогодишен учителски стаж възприемаме като лична обида.

5. Този тормоз се разпростря дори над отделни ученици и техните родителите, в резултат на което се стигна до отлив на ученици от учебното ни заведение.

ІІ. В резултат на безпринципното му и некомпетентно управление на финансовите средства, полагащи се на учебното ни заведение, при уволнението му бе констатирано, че СОУ”Х.Смирненски” - с. Бял извор, община Ардино, е с финансов недостиг от около 24 хиляди лева.

Считаме, че са налице сериозни основания за съмненията ни за злоупотреби, с цел лично облагодетелстване от въпросното лице, поради което се обръщаме към Вас за съдействие с цел обективна финансова ревизия от съответните компетентни органи. Съмненията ни се пораждат от :

1. Установеното отклоняване на средства, предназначени за издръжката на стола на училището ни. /Констатирано е, че ежемесечно са налице несъответствия в размер на 500-600 лева/;

2. Констатирани липси при получени дарения – камери /същите фигурират в книгата за дарения, но не са заприходени като материални запаси и липсват като наличност/ ;

3. Ощетяване на училищния бюджет чрез поддържане на 8 мобилни абоната, безпринципно предоставени за ползване от приближени нему лица /наблюденията сочат, че 8 абоната са напълно излишни. Нуждите напълно могат да се покриват и от 3 абоната/.

4. Използване не по предназначение на средства от Проект „Средищни училища” /покривани са разходи не по Проекта през определена година,които следва да се покриват от бюджета на училището през следващата-по този начин се прикрива реалният недостиг на училището/.

ІІІ. В продължение на три последователни години той използваше ръководеното от него учебно заведение за лични политически цели, което е недопустимо. Същият принуждаваше учениците и целия персонал на СОУ ”Хр. Смирненски” - с. Бял извор, да участват в традиционния възпоменателен митинг в с. Бял извор,община Ардино, през месец май./учениците бяха принуждавани да вземат участие в религиознен обряд-молитва/.

Ето защо/поради гореизложеното/ ние изразяваме категоричното си мнение, че не е морално лицето Наджи Акат да представлява и ръководи училище ни !

Следват подписите на шестнадесет учители и служители,които са 80 на сто от колектива.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини