2 °C

ФИ.КОМ 6

Презентация по проект представиха в Черноочене

Община Черноочене е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ-Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансирана по  ОП „Административен капацитет”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-66/04.04.2013 година, Проект „Компетентна и ефективна общинска администрация”.На 30.05.2013 година, в изпълнение на дейност „Информиране и публичност” беше изнесена компютърна презентация на Проекта. На поканата на общинското ръководство и екипа по организация и управление на Проекта се отзоваха над 80 служители, общински съветници и граждани на община Черноочене.Представената компютърна презентация съдържаше подробна информация относно времетраенето, финансовите параметри, целите на проекта и заложените дейности. Изчерпателно бяха представени  темите на обученията и целевите групи от служители на общинска администрация, включени във всяко едно обучение. Разяснен беше и процеса на проследяване на индикаторите. Отчете се съответствието и приноса на Проекта за реализиране на хоризонталните политики на Европейския съюз.Ръководителят на екипа по организация и управление  отчете извършените дейности през първите два месеца от изпълнението на Проекта. Всички присъстващи получиха рекламни папки с материали за популяризиране на дейностите по Проекта.Презентацията завърши с тържествен коктейл.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини