13 °C

Раиф Мустафа свиква заседание на Общинския съвет

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.05.2013 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” ще се проведе заседание при следния 
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на км. Повет, Община Кърджали.
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2012 г.
3. Приемане на годишните отчети за 2012 г. на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
4. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет – Кърджали представител на общинската част от капитала на дружеството.
5. Разпределение на жилищния фонд през 2013 г.
6. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г.
7. Определяне на пазарни оценки на имоти – общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. Даване на съгласие за продажба и определяне начина на продажба на имотите. 
8. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на газопровод през общински поземлени имоти за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България.
9. Даване на съгласие за продажба на имоти – общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
10. Даване на съгласие за продажба на УПИ IV-29, кв.3 по ПУП на с. Солище на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарната оценка на имота.
11. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.416, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, ул.”Балкан” придаващ се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.124.293 на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
12. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.417, и поземлен имот с идентификатор 40909.124.222 находящи се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане” придаващи се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.124.448, собственост на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имотите.
13. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.418, и поземлен имот с идентификатор 40909.124.423 находящи се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане” придаващи се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.124.447, собственост на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имотите.
14. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.421, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане” придаващ се от улична регулация към поземлени имоти с идентификатори 40909.124.292 и 40909.124.449, собственост на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
15. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе през имот полски път № 303.238 и имот № 303.159-публична общинска собственост по плана на новообразувани имоти в зона по §4 ЗЗП - 5 в землището на гр. Кърджали на Атанас Николов Панайотов за реализиране на инвестиционни намерения.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе през имот полски път с идентификатор 40909.19.60 - публична общинска собственост в землището на гр. Кърджали на Таня Петрова Киркова за реализиране на инвестиционни намерения.
17. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и В и К трасета през имот полски път с № 013014 и местен път с № 011013-публична общинска собственост в землището на с. Калоянци на Стойчо Атанасов Кадиев за реализиране на инвестиционни намерения.
18. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и физическо лице на съсобствения УПИ ХVIII-138,50,51,34, кв. 15 по ПУП на с. Енчец и определяне на пазарната оценка на общинската част от имота. 
19. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК-Кърджали, върху имот частна общинска собственост, представляващ гараж, находящ се в гр.Кърджали, кв. Студен кладенец”. 
20. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК-Кърджали върху имот частна общинска собственост, представляващ източна част от едноетажна масивна сграда - магазин „Явор”, находящ се в парк „Горубсо” гр.Кърджали.
21. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет в Здравна служба с. Широко поле, Община Кърджали. 
22. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 000118 от Картата на възстановената собственост на землище с. Звезден, ЕКАТТЕ 30475, община Кърджали, находящ се в местността ,,Община – остатък’’,с площ 4,695 дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята IX(девета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
23. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 023058 от Картата на възстановената собственост на землище с.Мъдрец, ЕКАТТЕ 49521, община Кърджали, находящ се в местността „Чар янъ”, с площ 15,220 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята V (пета), Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
24. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 012055 от КВС на землище с. Скалище с площ 3,997 дка, с начин на трайно ползване :нива, категория на земята V(пета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
25. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Ана Борянова Михайлова с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали
26. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Коста Сандев Георгиев с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали. 
27. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Хюсмен Юсеинов Юсуфов с признато право на собственост в землище с. Жинзифово и землище с. Скалище, община Кърджали.
28. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO 001/1.1-12/2011/054, проект „Дом за всяко дете”. 
29. Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Кърджали. 
30. Приемане на Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие на Община Кърджали 2007-2013 г. 
31. Изработване на общ устройствен план /ОУП/ на Община Кърджали. 
32. Предложение за одобряване Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: ”Канализация на кв.”Гледка”- Главен колектор І и ІV в землище Кърджали.
33. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №11 кадастрален район 91 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош, общ.Кърджали.
34. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №413 кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Резбарци, общ.Кърджали.
35. Разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания. 
36. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г.
37. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2012 г. 
38. Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2012 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2013 г.
39. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2012 година за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2013 година за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали. 
40. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2012 г. – април 2013 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2013 г. – април 2014 г.
41. Приемане на Програма за закрила на деца с изявени дарби – 2013 г. 
42. Приемане на Общинският план за младежта за 2013 г. 
43. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФ

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 05.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Укротете темпото, денят не е подходящ за инициативи и активност, от какъвто и да е характер. Усамотението ще ви се отрази обновяващо на психиката и мисленето. Не мислете за работа и пари, дори и да ви се струва, че е наложително. Ще поемете в тази посока, но не днес.
05 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Имате прекалено много енергия за да прекарате деня в почивка. Заемате се с какво ли не, докато накрая не откриете онова, което наистина ви удовлетворява. В личен план ви очакват много приятни мигове с човека до вас. Помислете обаче преди да предприемате по-рисковани начинания днес. Моментът не е подходящ.
05 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Телефонно обаждане може да обърка плановете ви. Използвайте свободното си време за необходими дейности в дома ви, но не ангажирайте околните непременно да ви помагат. Ако се окажете между две противоположни мнения, но не избързвайте да вземате страна. Изчакайте и ще спечелите.
05 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Настроението ви днес е чудесно. Захващате се с много дела наведнъж, но учудващо за хората около вас, успявате да ги свършите по задоволителен начин. Ще се изненадатe от реакцията на свой близък човек за нещо, което възнамерявате да свършите в близо бъдеще. Дайте шанс на човек, с когото сте в незадоволителни отношения да покаже на какво е способен.
05 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Днес сте особено привлекателни за околните и най - вече за представителите на противоположния пол. Не се поддавайте на чужди внушения, колкото и примамливи да изглеждат те. Получавате добри новини, които разплитат доста възможности.
05 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Ще прекарате спокоен ден в домашна обстановка, което ще бъде много полезно за възстановяване на душевния ви баланс. Спокойно можете да се посветите на любими и разтоварващи занимания, като оставите работата настрана. Околните често ще се допитват до вас, а вие бихте могли да им бъдете много полезни с точните си съвети.
05 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Съществува вероятност да останете разочаровани от някой или нещо. Залагате прекалено много на събитие, което няма да оправдае очакванията ви. Вслушайте се в съвета на свой близък, попадал в аналогична ситуация. Заемете се с нещо, което ви е приятно, и което ще отклони мислите ви от грижите, които мислите, че имате.
05 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Създайте си приятни занимания, с които да се откъснете от мисли, свързани с работата, грижите и тревогите ви. Умението ви да решавате проблемите по по-нестандартен начин ще привлече на ваша страна човек, с който ще имате общо бъдеще. Ще срещнете подкрепа за своя идея, която разработвате от доста време.
05 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Приемате като предизвикателство онова, с което се заемате днес. Стараете се да внесете спокойствие около себе си и наистина успявате. Важен за вас партньор е взел решение, което считате за неуместно, но навреме съумявате да го възпрете. Привлечени сте от идея, която е трудноосъществима, но не и невъзможна.
05 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Въображението ви не познава граници, а и енергията ще ви е достатъчна за да осъществите идеите си. Ако успеете да съхраните ентусиазма си, ще стигнете до добри резултати. Сияйното ви излъчване ще ви подари нови приятели и ще ви превърне в желани партньори. Към вас се насочват повече от добри сили.
05 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще ви се отдава да намирате по-лесно това, което търсите. Дали спокойствие или нови занимания, към всичко ще се отнесете сериозно и с мисъл за близките си. Което не е никак малко, като се има предвид свободолюбивия ви дух и поведение. Не демонстрирайте с повод и без повод самочувствието си.
05 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Здравето ви изисква щадящи грижи, пренебрегването на които може да доведе до усложнения. Отношението ви към конкретна задача изисква да бъде преразгледано, предвид настъпили промени и условия по изпълнението й. Ще реализирате идея, която добре се вписва в плановете на онези, които очакват това от вас.
05 дек 2020
Последни новини