19 °C

Хидростроителството става приоритет за държавата, стипендии за педагогика и инженерни специалности

На фона на водната криза в страната хидростроителството става приоритет за държавата. Учредява се специална стипендия за студенти в тази специалност по предложение на министъра на образованието Красимир Вълчев, който е внесъл проект за изменение на правителственото постановление №90 от 2000 г.

Допълнителна стипендия в месечен размер от 100 лева ще има за студентите не само по хидростроителство, а за специалностите от следните професионални направления:

- "Педагогика";

- "Педагогика на обучението по...";

- "Машинно инженерство";

- "Електротехника, електроника и автоматика";

- "Енергетика";

- "Транспорт, корабоплаване и авиация";

- "Материали и материалознание";

- "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми";

- "Металургия";

- "Химични технологии";

- "Общо инженерство"

- защитената специалност "Хидростроителство".

Стипендиите имат за цел да мотивират завършващите да изберат специалности от професионални направления с особена значимост за развитието на страната.

"Предоставянето на стипендии за обучение по специалността „Хидростроителство“ е особено важно в национален план предвид възникналата необходимост от висококвалифицирани специалисти през последните години във връзка с определени метеорологични и климатични ситуации. Това е от значение не само за компетентната експлоатация на водните басейни и безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение и към националната сигурност", аргументира се министър Вълчев.

Водещият университет в тази специалност, която се учи 5 г., е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, показва Рейтинговата система на висшите училища в България.

"Целевото предоставяне на стипендии на изявени ученици за обучение по специалности от професионални направления “Педагогика“ и “Педагогика на обучението по…“ е обусловено от визията на МОН, че нивото на подготовка на педагогическите кадри, на учителите на бъдещето ще доведе до навлизането на нови технологии при обучението, до утвърждаване на компетентностен подход в модела на преподаването, ще повиши качеството на продукта на образователната ни система, ще предпостави позитивната промяна в обществото. Най-добре развити индустриално и технологично са държавите, в които най-добрите ученици стават инженери. Това е мотивът целевите стипендии да бъдат предоставяни на зрелостници с високи индивидуални резултати на матури по втория задължителен държавен зрелостен изпит по математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда, избрали да се обучават в държавни висши училища по специалностите от професионални направления “Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“, “Енергетика“, “Транспорт, корабоплаване и авиация“, “Материали и материалознание“, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, “Металургия“, “Химични технологии“ и “Общо инженерство“, допълва той.

За да получат правото на стипендия, студентите в специалност от изброените направления трябва да са приети в специалност от съответното направление в годината, в която са завършили средното си образование и да са класирани по държавна поръчка. Резултатът от матурата им по литература да е в първите 10% за страната за същата година, а този от вторият задължителен държавен зрелостен изпит/изпит за професионална квалификация да е равен или над средния за страната.

Право на стипендия ще имат и ако оценката им по ДЗИ по български е равна или над средната за страната и втората матура е по математика, физика или химия и резултатът е топ 30% за същата учебна година.

Прогнозата е, че 310 студенти ще се възползват от стипендиите. Те ще се отпускат за всеки семестър, като се изплащат 5 месеца за всеки месец поотделно. Ще се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като от втория и следващи семестри на обучение се изисква минимален среден успех 4.00, за да не загуби студентът право на стипендията. Тя ще се получава независимо дали студентът получава други стипендии.

Видът на документите и срокът за подаването им за получаване на стипендията се определят от висшето училище и се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. 

Висшето училище ще получава сумата, необходима за изплащането на стипендиите.

Министър Вълчев инициира промени в още три постановления.

Чрез изменения в ПМС 162 от 2001 г. се увеличава финансирането за специалности, по които има дефицит на специалисти, каквато е например "Педагогика". Базовият норматив за издръжката на един студент ще се умножава по по-висок коефициент за:

- „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, и „Теория и управление на образованието“ за студентите в първи курс от 1,25 на 1,60 през настоящата учебна година;

- „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ за първи курс от 1,15 на 1,60 през настоящата учебна година;

- "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" за първи курс от 1,85 на 2,00 през настоящата учебна година;

- "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", и "Материали и материалознание" за първи курс от 2,80 на 3,00 през настоящата учебна година;

- „Обществено здраве“ за първи курс - от 2,40 на 2,50 през настоящата учебна година;

- "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" за първи курс - от 4,80 на 5,00 през настоящата учебна година;

- "Национална сигурност" за първи курс - от 2,80 на 3,00 през настоящата учебна година, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е 7,81.

Промените в третото постановления - №328 от 2015 г. - целят прецизиране на отделни елементи и усъвършенстване на механизма за диференцирано финансиране.

В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. е предвидено делът от средствата за издръжка на обучението, които се получават въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да достигне 60% през 2020 г.

С предложените промени финансирането се концентрира в университети с висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, налице е и преструктуриране към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда и се насърчава профилната оптимизация.

Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс в държавното финансиране и това е видно от публично достъпните отчети за касово изпълнение на бюджетите на държавните висши училища. Притежаването на огромни наличности по сметките от определени висши училища, обучаващи студенти и докторанти само в една от областите на висше образование, е индикатор за неефективност на публичните разходи, пише министър Вълчев в мотивите си.

В изследване на Националния център за информация и документация е направен анализ на финансирането на висшето образование в редица европейски държави. Видно от него съществува голяма диференциация на финансиране, най-вече на база постигнати резултати в областта и стимулиране на иновациите. Различните области на висше образование също биват финансирани с различни коефициенти и тежести, като отношението между най-силно финансираните професионални направления и най-слабо финансираните е не по-голямо от 5 към 1. При сега действащите разпоредби на ПМС №162 от 2001 г. се наблюдава наличие на почти двойно по-големи диспропорции между отделните професионални направления, тъй като за професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ диференцираният норматив е в размер 8,50, докато при „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ е 1,15.

Предложените промени се предвижда да се прилагат за студентите, приети в I курс от учебната 2020/2021 г. Тепърва те ще бъдат гласувани от Министерския съвет.

Необходимите средства за предложените промени в ПМС №90 са 100 000 лв. и 8.7 млн. лв. за изменението на ПМС №162 и ПМС №328. Същите ще се реализират в рамките на бюджета на МОН и утвърдените средства за държавните висши училища. Промените в четирите нормативни акта се предвижда да влязат в сила със задна дата, от 1 януари 2020 г.

Коментари в сайта

Хороскоп за 04.06.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Освободете се от напрежението, загърбете минали неприятности и гледайте с надежда напред. Очакват ви успехи, основите на които дълго са поставяни от вас. Благоприятни перспективи се очертават за работещите в областта на търговията и предприемачите. Бъдете внимателни при работа с документи. Добри новини.
04 юни 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Днес ще успявате. Ще реализирате плановете си дори по-добре от предвиденото. Близък човек ще ви ангажира с проблем, по който едва ли ще можете да сте му полезни. Не позволявайте хорските приказки да променят отношението ви към определена личност, защото тя заслужава повече внимание и уважение.
04 юни 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Обзети сте от творчески идеи, които горите от желание да споделите и осъществите. Предлага ви се чудесна възможност за изява. Ще се радвате на вниманието и обичта както на близките си, така и от страна на колеги и на хора, на които ще бъдете представени. Нова сърдечна тръпка ще ви разтърси и само вие знаете колко далеч искате да стигнете.
04 юни 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Днес ще отделите повече време на работата си, служебна, делова, лична или обществена. Довеждате до край започната задача и това ви кара да прецизирате детайлите, в очакване на добри резултати. Благоприятно развитие на делови въпрос, касаещ и близките ви, свързан с имоти, дела или други начинания.
04 юни 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще отбележите ново начало за бизнеса си или друга, обвързваща ви с перспективите си активност. Измежду нещата, които определяте за важни са професионалното ви утвърждаване и личния ви живот. За последното ще се погрижите повече, предвид растящите ви желания. Поява на нов човек в живота ви или подновяване на връзка с вече познат ще придобие по-дълбок смисъл за вас.
04 юни 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Разнообразната работа днес, която ви налага общуването с много хора, може да ви изнерви. Старанието ви да сте изрядни във всичко, с което се заемете, често ще бъде проблемно, и то не по ваша вина. Можете да разчитате на помощта на близък приятел, който няма да ви подведе. Независимо от всичко бъдете усмихнати и сърдечни с другите.
04 юни 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Не всичко днес ще се подрежда според очакванията ви. Възможно де възникнат проблеми, чието решаване ще наложи компромиси от ваша страна. За да имате по-малко разочарования, ограничете контактите си до минимум. Бъдете уравновесени и резервирани към непознатите. Не парадирайте с успехите си. Ако го сторите може скоро горчиво да съжалявате.
04 юни 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Привличат ви непознати неща и затова едва ли днес ще се задоволите с обичайните си занимания. Опитвате нещо нестандартно, което ще помните дълго. Едва ли е трудно да ви привлече човек на своя страна, тъй като сте в настроение и лесно се съгласявате с привлекателни идеи. Ако започвате нещо днес, непременно го довършете, защото иначе ще си създадете двойна работа.
04 юни 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Радвате се на един полезен ден. Независимо от заниманията си ще запазите доброто си настроение и ще успеете да го предадете и на околните. Разбирате се чудесно с човек, който отдавна ви привлича и нищо чудно скоро отношенията ви да се задълбочат.
04 юни 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Разтоварващи занимания ще ви помогнат да се освободите от натрупаното напрежение и ще подобрят настроението ви. Заобиколете се с обичани хора, с които чувствата ви са взаимни. Неочаквани новини ще ви зарадват. Решението ви да помогнете на някого е похвално и ви прави чест.
04 юни 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ако трябва наложете усилия за да намалите темпото и да не сте все заети и активни просто по навик. Важно е да проявите благоразумие. Днес не всичко, което ви е доставяло удоволствие или ви е носело придобивки, ще ви въздейства по същия начин. Отделете от времето си и помогнете на близките си, но в никакъв случай не чакайте отплата.
04 юни 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Характерни за този ден са спокойствието и доброто настроение. Подхождате положително към всяко нещо, с което се сблъскате и това до голяма степен определя и добрите резултати, които постигате. Отпадат съмненията ви относно човек, когото сте считали за прегрешил спрямо вас. Имате чудесната възможност да се отпуснете и забавлявате вечерта.
04 юни 2020
Последни новини