Бербатов изкарал тройка на матурата по български

"Иван Ва­зов е един от най-го­лемите български писатели, раждали се някога. От ръката на този писател са излезли не един и два шедьовъра", гласят първите две из­речения от писмения изпит по български и литература на Дими­тър от столичното 81-во училище. Годината е 1998.

Въ­просният Митко, който се поти върху творчеството на Иван Вазов, 10 години по-късно ще се превърне в голямата звезда на бъл­гарския футбол. Капитанът на национал­ния отбор Димитър Берба­тов започва пътя към вър­ха именно от 81-во учили­ще "Виктор Юго". Само най-тесен кръг от роднини и приятели знаят, че футболистът учи няколко месеца в София.

Точно тези месеци са най-важните от образование­то на Бербатов. В столич­ното школо нападателят на Тотнъм създава своя най-значим и може би последен засега писмен труд - изпитна работа с разсъждения върху сти­хотворението "Българският език" на Иван Вазов. Ми­тко пише творбата си, за да изкара матурата. Сега документът се пази в учи­лището като най-ценна реликва. Нищо че навре­мето е бил оценен със среден (3).

След като е харесан в ЦСКА и се записва в юношеската школа на "армейците", младият та­лант трябва да се премес­ти от Благоевград в Со­фия. Многообещаващият нападател изкарва само втория срок на последния 11-и клас в 81-во, където се и дипломира. Точно то­гава върху него се стовар­ва ужасът на матурите. Нападателят на Тотнъм успява да се освободи от всички други предмети с изключение на български език и литература.

"Бербатов беше много добро момче, с приятен характер. За съжаление рядко се вясваше в часо­вете. Никога не ми е съз­давал проблеми. Винаги проявяваше необходи­мата учтивост и респект от учителите", разказва учителката по български език и литература Марга­рита Илиева. Приятният характер на Митко не стига той да получи висока оценка за срока. Г-жа Илиева му пи­ше четворка и точно това се оказва препъникамъкът. Бербатов трябва да се яви на изпит в края на годината. Самата препо­давателка едва ли осъзна­ва, че неволно е станала причина за създаването на уникален писмен труд.

"Изпитната работа на Бербатов със сигурност след години ще струва де­сетки хиляди лева. В Ан­глия Митко все по-бързо печели статута на истин­ска звезда. Това означава, че писмената му работа вече струва пари. Европа е пълна с луди колекционери, които са готови да похар­чат извънземни суми за лични вещи и предмети, свързани по някакъв на­чин с големите футболни звезди", съвсем сериозно твърди футболен мениджър, които не пожела да се изяви с името си, за да не го обвинят, че се подмазва на Бербатов.

Думите му се потвърждават от екс­перти в Кристис и Сотбис. Според оценители от двете най-известни къщи работата на Бербатов от матурата на практика ня­ма цена. Всичко зависи от търсенето и предлагането. В Сотбис например про­дават през 2006 г.за 20 хил. евро писмо на Дейвид Бекъм до негов приятел. За разли­ка от кратичкото писъмце на англичанина, българ­ската звезда се поти се­риозно над своята творба. Той изписва плътно три листа с разсъждения вър­ху творчеството на Вазов - анализ на стихотворе­нието "Българският език".

Според него Вазов съвсем заслужено е "най-добрият български писател", за­щото винаги се е стремял да се бори за интересите на народа. Въпреки емо­ционалното изложение и страстното описание на Вазовото творчество от страна на тепърва про­хождащия футболист, изпитната комисия не е много благосклонна към него. В крайна сметка Митко си взема успешно матурата със среден три.

"Няма никакъв смисъл да се говори за тази оцен­ка. Бербатов стана стра­хотен футболист, а не пи­сател. От никой спортист не се изисква да пише съвършени съчинения", категорична е зам.-дирек­торката на 81-во училище Румяна Парцова. Тя има основна заслуга изпитна­та творба на Бербатов да бъде съхранена десет го­дини, след като я писал. Г-жа Парцова успява да поддържа в изряден ред архива на училището.

В най-забутаната папка на железния шкаф, където се пазят документите, тя открива наследството на Бербатов. В друга стара­телно подвързана папка се пазят дипломата и лич­ният картон на известния футболист. От тези документи ста­ва ясно, че Митко е имал най-големи проблеми с литературата и матема­тиката. За сметка на това нападателят на Тотнъм проявява изненадващ талант в съвсем различна посока.

Той е абсолютен отличник по предмета Мениджмънт. Изкарва петица по счето­водна отчетност и се сдо­бива със силни оценки по право, маркетинг и основи на пазарното стопанство.

От 81-во училище при­знават, че до този момент Бербатов не е намерил време да се върне в своето последно училище и да се види с преподавателите. Когато реши да го напра­ви, Митко ще има възмож­ност да опресни детските спомени и отново да се докосне до разсъжденията си за творчеството на Иван Вазов.

Източник: netinfo.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини