Общината не можела да погребва,това трябвало да правят само частни фирми

Във връзка с публикация в Кърджали бг вести на Моника Атанасова „Обредни дейности”не търси монопол върху погребенията,съобразява се със закона”,публикуваме отговор на Атанас Аргиров,председател на Съюза на погребалните фирми в България:

Изх. № IX-4 / 25. 09. 2012 г.

ДО

                                                                                  ГОСПОДИН  РАИФ МУСТАФА

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                  ГР. КЪРДЖАЛИ

                                                                                  КОПИЕ:

                                                                                  ДО

                                                                                  ГОСПОДИН ИНЖ. ХАСАН АЗИС

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

                                                                       ДО

                                                                       ГОСПОЖА МОНИКА АТАНАСОВА

                                                                       ДИРЕКТОР НА ОП”ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”

                                                                       ГР. КЪРДЖАЛИ

                                                                       ДО

                                                                       ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

                                                                       ГР. КЪРДЖАЛИ

                   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУСТАФА , ГОСПОДИН АЗИС,

                       Г-ЖО АТАНАСОВА  И  УВАЖАЕМИ  ЖУРНАЛИСТИ

    Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и на Международната федерация на погребалните асоциации – FIAT-IFTA INTERNATIONAL.  Сдружението което представлявам има за цел защитата на дейността на лицата, предоставящи погребални и траурно-обредни услуги,  както и защита на правата на потребителите на тези услуги срещу нелоялни търговски практики.

    ИЗПРАЩАМЕ ВИ ТОВА НАШЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Статия в BGVESTI NET – Кърджали -„Обредни дейности” не търси монопол върху погребенията,съобразява се със закона”, публикувана на 20.09.2012 г.

 

    Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, но в съответствие с  Конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен.

Съюзът на погребалните фирми в България с това писмо желае да Ви информира, че погребалните услуги вече са само предмет на стопанска дейност, не са вменени със закон в задължение на общината и са налице конкурентни отношения в този пазар. В действащото законодателство погребалните услуги недвусмислено се третират като стопанска дейност по смисъла на Търговския закон. Следователно, общините могат да участват на пазара на тези услуги не като администрация, а като търговец. Общинското предприятие за обредна дейност не може да е с господстващо положение на пазара на погребалните услуги, така както го изисква законодателството в областта на конкуренцията. Финансирайки се от общинския бюджет, общинското предприятие получава изгоди, които реализира в условията на ефективна конкуренция. Когато общината предоставя услуги, свързани с организацията на погребенията, това не са услуги, които могат да се отнесат към управлението на гробищните паркове. Погребалните услуги имат цена, която трябва да се формира в условията на конкуренцията и тяхното предоставяне на частни търговски дружества е в синхрон с изискванията за упражняване на стопанска дейност и се основава на свободна стопанска инициатива, както го изисква Конституцията на Република България. Съгласно съдебната практика на Върховния административен съд е недопустимо спрямо общинските предприятия, на които общината неправилно е възложила извършването на такива услуги, да не се прилагат правилата на конкуренцията. Това противоречи на Конституцията и не отговаря на изискванията на свободна стопанска инициатива.

Съюзът на погребалните фирми в България обръща внимание, че общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление на общинското имущество за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности. Неговата обредна дейност не следва да се разбира като цялостна организация по предоставяне на траурни услуги. Общинското предприятие следва да извършва само такава дейност, която задоволява обществения интерес и не е обект на свободна размяна на пазара. Услугите по организацията на траурната дейност следва да се предоставят на погребални агенции - търговци по смисъла на Търговския закон, които по занятие, в условията на пазарна конкуренция са равнопоставени и гарантират предоставянето на качествени услуги на гражданите. Траурните агенции трябва да имат регламентиран достъп до гробищните паркове, с цел предоставяне на погребални услуги, което е техен основен предмет на дейност.

Във връзка с гореизложеното Съюзът на погребалните фирми в България категорично настоява за  необходими нормативни изменения в Наредбата за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали, където да се въведат точни правила за ясно разграничаване на дейността на общинската структура от тази на погребалните агенции и да не се допуска смесването на административни и стопански функции осъществявани от едно и също лице. По този начин чрез прецизиране на административните и стопанските функции за действия, които имат характера на административна услуга, предоставяна от общината – за нея гражданите следва да заплащат по сметка на общинския бюджет местна такса, определена от общинския съвет, а не цена, която остойностява стопанската дейност на търговеца. Уреденото в наредбата възлагане на цялостната организация на погребенията на общинското предприятие довежда до установяване на конкурентно предимство за един стопански субект спрямо неговите реални и потенциални конкуренти на пазара – чл. 5, ал. 3, а съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 4 и 5 и чл. 21, ал. 2, т. 6 се установява фактически монопол върху осъществяване на същинските погребални услуги – напр. изкопаване, зариване и оформяне на гроб; превоз на покойници в общинските гробища и не на последно място забрана за извършване на всякакъв вид търговска дейност на територията на гробищния парк. Следователно, за общинското предприятие правото да извършва погребална дейност и услуги възниква по силата на самата наредба на общинския съвет, а за неговите конкуренти е необходимо заплащането и на услуга „Вход МПС”, с което общинското предприятие е поставено в по-благоприятно положение спрямо потенциалните му конкуренти. По този начин, на практика, се създават пречки от формално административен и нормативен характер за навлизане на пазара на конкурентни предприятия и за извършване на конкурентна на общинското предприятие погребална дейност и се ограничава и предотвратява потенциалната конкуренция на съответния пазар. В подкрепа на гореизложеното е и Решение № 890 от 26.07.2012 г. на КЗК относно констатирани от нея Конкурентни проблеми по отношение на общинските дружества и общинските предприятия, извършващи погребални услуги – „В досегашната си практика КЗК е прилагала антитръстовата забрана за злоупотреба с господстващо положение по отношение на общински търговски дружества и общински предприятия, на които е възложено извършването на погребални услуги в гробищните паркове на общините. Установените от КЗК форми на злоупотреба са свързани с налагане на необосновано високи цени, отказ от достъп до съществено съоръжение, поставяне в неравноправно положение на предприятията като конкуренти, прилагане на различни условия за един и същ вид отношения спрямо определени партньори, ценова дискриминация и др. По отношение на тях КЗК е упражнявала санкционните си правомощия, като е определяла и налагала имуществени санкции, както и е постановявала прекратяване на нарушенията. В практиката на КЗК глоби са налагани и на кметове на общини като физически лица, когато са съдействали за създаване на господстващо положение на предприятията, които стопанисват и управляват гробищните паркове в общините.”

Уважаема г-жо Атанасова,

            Гробищните паркове и изградените в тях ритуални зали са публична общинска собственост и като такива са предназначени да задоволяват  трайно обществените потребности и интереси на всички граждани от Община Кърджали. С проекта за наредба се въвеждат ограничителни разпоредби относно: превозването на покойниците, провеждането на граждански ритуал само в общинските обредни зали, въвеждането на нова цена на услуга „Вход МПС”, задължават се наследниците на починалото лице да заявят лично пред общинското предприятие организирането на погребение в стар гроб, както и услугата избор на гробно място и т.н. Тези разпоредби са не само дискриминационни - установяват конкурентно предимство за един стопански субект спрямо неговите реални и потенциални конкуренти на пазара, но и  създават затруднения и за гражданите при упражняването на тяхното право на гробоползване. 

            Проектът на Наредба за управлението и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали е нагледен пример защо е необходим Закон за гробищагата, погребалната и траурно-обредната дености. Конкурентните проблеми в сектора на погребалните и траурно-обредните услуги се дължат до голяма степен от липсата на единна и унифицирана правна уредба на обществените отношения в този сектор в резултат на което всяка община е оставена до голяма степен да урегулира съответната материя самостоятелно, като приема свои правила относно съществените аспекти на тази стопанска дейност. Комисията за защита на конкуренцията (Реш. № 890 от 26.07.2012 г.на КЗК) потвърждава, че правилата, регламентиращи обществените отношения в разглеждания сектор, следва да бъдат кодифицирани в нормативен акт на централно равнище, като се създаде единна правна основа за осъществяване на стопанска дейност на съответния пазар във всички общини на страната. Приемането на закон който да реглaментира устройството, собствеността, управлението и поддържането на гробищните паркове, както и упражняването на погребална и траурно-обредна дейности е крайно наложително и е в съответствие с  Конституцията на Република България, която изисква  със закон да се създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като се предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и осигурява защитата на потребителя. Съюзът на погребалните фирми в България Ви обръща внимание на факта, че в Законопроекта се предвижда услугите по погребалната и траурно-обредната дейност да се предоставят от оператори на погребални услуги - еднолични търговци и търговски дружества  регистрирани по Търговския закон, както и от търговски дружества с общинско участие, които обаче в условията на пазарна конкуренция са равнопоставени и гарантират предоставянето на качествени услуги на гражданите.

В заключение Съюзът на погребалните фирми в България, счита че с изразеното си становище целите единствено запазване на статуквото – поставянето на общинските предприятия за обредни дейности в привилегировано  положение без да се отчита факта, че погребалните услуги и обредната дейност функционират като важен инструмент за защита на правото на погребване в контекста на културната идентичност. По повод на твърденията Ви, че законопроекта е лобистки, Съюзът на погребалните фирми категорично отстоява позицията за неговото съответствие с Конституцията, практиката на ВАС и КЗК и Стандартите за погребална и траурно-обредна дейност.

Съюзът на погребалните фирми в България, счита че подобни некомпетентни изказвания и още повече от директор на общинско предприятие за обредни дейности са недопустими и навеждат на мисълта за лобизъм, но единствено в полза на общинските предприятия,  запазването на статуквото и конкурентните проблеми в сектора на погребалните и траурно-обредните услуги.   

С пожелания за ползотворна работа!

                                                                        Председател на УС на СПФБ:

                                                                                                                         / Атанас Аргиров /

Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, ул.”Пенчо Славейков” №7,

тел. 0888 55 80 78

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини