23 °C

КТПП: Малки компании могат да получат финансиране за трансграничното сътрудничество с Гърция

Трансграничното сътрудничество (ТГС) между България и Гръция се развива все по-активно. В момента са отворени едновременно две покани за подаване на проекти, подкрепящи по взаимнодопълващ се начин малките и средните предприятия (МСП) от трансграничните региони на двете страни.Това съобщават от Кърджалийската търговско-промишлена палата.

Конкурс до 15 юли 2019 г.

До 15 юли 2019 г. е удължен срокът за прием на проектни предложения по петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Тя е по приоритетна ос 1 "Конкурентен и иновативен трансграничен регион" и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти,информират още от палатата.

Допустимият трансграничен регион, в който трябва да се регистрирани фирмите за България, включва областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, а за Гърция - областите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес.

Кой може да кандидатства

КТПП информира,че допустимите кандидати и партньори са юридически лица, които са новорегистрирани или съществуващи МСП, със седалище и дейност в допустимия по програмата регион. В едно проектно предложение следва да участват по едно МСП от всяка от партниращите държави, т.е. по едно българско и едно гръцко МСП, които са независими едно от друго.

Партньорите следва да упражняват дейност в следните области и групи икономически сектори (по NACE codes 2008 с български аналог КИД 2008): Производство на хранителни продукти, Текстилна индустрия, Здраве, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни материали от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения.

Всички възможни комбинации на партньорство между предприятия от секторите на производството, търговията и услугите в горните области са допустими. Препоръчително е поне един от партньорите да е производствено предприятие. При всички случаи дейността на партниращите си предприятия трябва да е сходна или допълваща се и това да е обосновано в проектното предложение.

Партньорите следва да си сътрудничат в известен степен за разработването и изпълнението на предложения инвестиционен проект (напр. с персонал или финансиране, или използването на суровини/материали/междинни продукти) или в използването на ноу-хау/технологии/патенти, резултати от научни изследвания и т.н. Това сътрудничество трябва да бъде документирано - например чрез споразумение за стратегическо сътрудничество, сключено за целите на проекта, или чрез други съществуващи споразумения за такова сътрудничество.

За какво може да се кандидатства

Според КТПП допустимите инвестиции са:

- за създаване на нови предприятия и в съществуващи предприятия

- за разработване на нови продукти/услуги, включително развойна дейност, осигуряване на патенти, закупуване на авторски и лицензионни права, закупуване на специализирано оборудване, информационни технологии, инсталации, превозни средства и др.

- насочени към увеличаване на заетостта в съществуващите предприятия; намаляване на разходите за производство и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията

- насочени към увеличаване на производствения капацитет и/или осигуряване на стабилно минимално производство (количества), което да позволява на предприятията да имат достъп до по-големи пазари

- насочени към подобряване качеството на продуктите/услугите и към достъп до нови пазари или пазарни сегменти.

Допустимите разходи включват: дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване, превозни средства и др.), закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, разходи за персонал (за съществуващи или новоназначени служители - до 15% и до 2 години), разходи за консултации и услуги, свързани с изпълнението на проекта (до 20 хил. евро на проект), участие в специализирани изложения и др.

Максималната продължителност на проектите е до 3 години.

Общият бюджет на поканата възлиза на 10 млн. евро, от които 30% са насочени към новосъздадени МСП.

Стойността на даден проект трябва да бъде между 300 хил. и 600 хил. евро, от които 65% са субсидия и 35% собствен принос на кандидатите. Всеки от партньорите следва да има дял от поне 40% в бюджета на инвестиционния проект и може да получи субсидия до 200 хил. евро по режим de minimis. По програмата се допуска авансово плащане в размер на 40%, междинно и окончателно плащане.

Конкурс до 6 септември 2019 г. 

Шестата покана е насочена към финансиране на проект в рамките на същата приоритетна ос 1: "Конкурентен и иновативен трансграничен регион", но с инвестиционен приоритет: "Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори".

Целта на интервенцията по тази покана е да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи МСП от трансграничната територия чрез създаване на системи и дейности за подкрепа на бизнеса. Очакваните дългосрочни въздействия от проектите са свързани с насърчаване на предприемаческата култура за създаване на нови бизнес инициативи и укрепване на факторите от значение за предприемаческия успех, бизнес стабилността и развитието.

Допустимите кандидати са заинтересовани страни, чиято основна функция (според учредителния им документ) е свързана с предоставяне на подкрепа на предприемачеството. Бенефициери могат да бъдат национални институции с изключителни компетенции в сферата на целите на поканата, публично-правни организации, неправителствени организации, университети, изследователски центрове и други образователни заведения. За разлика от Петата покана при Шестата покана дружества с търговски или индустриален характер не са допустими за финансиране.

Всеки проект трябва да включва поне по един партньор от всяка от партниращите си държави (България и Гърция) със седалище в допустимата трансгранична територия на програмата. При определени условия е допустимо участие и на партньори, локализирани извън допустимата територия. Максималният брой проектни партньори за едно предложение е шест. Всеки партньор трябва да има ясна роля в разработването и изпълнението на проекта. Всеки кандидат може да участва само в едно проектно предложение.

Допустимите дейности включват инвестиции в инфраструктура за подкрепа на бизнеса и системи и/или меки мерки, например услуги за крайни потребители – съществуващи бизнеси или потенциални предприемачи.

Общият индикативен бюджет на поканата в 7 млн. евро. Минималният бюджет за проект е 250 хил. евро, а максималният – 700 хил. евро.

Продължителността на проектите е до 2 години след датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Процесът по подаване на проектите по шестата покана включва две фази. За първата проектите трябва да бъдат подадени не по-късно от 15:00 часа на 6 септември 2019 г. в единичен запечатан плик. Доказателство за навременно подаване е само входящият номер, издаден от управляващия орган (УО). Втората фаза предвижда подаване на проектното предложение чрез интернет базирана платформа MIS, което следва да бъде осъществено не по-късно от 60 дни след датата на уведомителното писмо, с което УО кани съответните партньори да подадат проектното си предложение.

* Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 19.09.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Справяйки се с текущ проблем, не решавате нещата си веднъж за винаги. Нужно е време и го съзнавате, за това ще запазите спокойствие и ще продължите работата си. Ще откриете чувствата си към някого, с когото ви свързват общи интереси и с това ще ускорите развитието на връзката си.
19.09.2019

Хороскоп за Телец

Телец
Денят ви ще е ползотворен и приятен. Наистина се преуморявате с работа, но пък си заслужава. Ще бъдете оценени и скоро ще имате предложения за промяна на работното място. Финансовите приходи ще са добри, а и се радвате на доверието на хората към вас. Изненадайте близките си с нещо интересно.
19.09.2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Имате твърде много работа и малко време, за да се занимавате с въпросите, несвързани с работата ви. Подхождате недостатъчно сериозно към определени въпроси, което впоследствие може да се окаже пречка за вас. Вслушвайте се повече в съветите на хората, с които работите, особено на по-опитните от тях. Срещате се с интересни хора, които ще обогатят познанията ви.
19.09.2019

Хороскоп за Рак

Рак
На юристите и работещите в правната сфера им предстоят успешни изяви. С действията си ще помогнете на някого да възвърне вярата си в себе си, както и да подобри социалното си положение. Ще ви вълнуват преживяванията с някой, с когото имате връзка. Бъдете честни в отношенията си, в противен случай очаквайте сътресения.
19.09.2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Някои от вас днес ще се откажат от свое намерение, въпреки че рискуват с това да заслужат много учудени погледи от околните. Просто сами осъзнавате възможностите си за момента и е похвално че не позволявате на ентусиазма се да измести реализма. Опитайте се да отделите повече време за любимия човек, дори да ви се наложи да пренебрегнете професионален ангажименти.
19.09.2019

Хороскоп за Дева

Дева
Успехи очакват онези от вас, които се занимават с търговски дела. Реализирате печалби, които отдавна очаквате. Спокойно можете да помислите за инвестиции в близко бъдеще. Сътрудниците ви ще останат доволни от вас, вие също има от какво да бъдете доволни в общата ви работа. Изисквате прекалено много от човека до себе си и това може да го обърка.
19.09.2019

Хороскоп за Везни

Везни
Изберете най-важното и върху него съсредоточете енергията, за да постигнете максимума в работата си днес. Почти са изключени ситуации, с които не бихте могли да се справите. Очакват ви приятни срещи с близки хора и запознанства с нови приятели. За много от вас - финансови придобивки.
19.09.2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Упоритостта в работата ви ще дава своите резултати. Ще се радвате на заслужено признание и материални придобивки. Няма да ви липсва настроението, независимо от поведението на околните. Бъдете толерантни към човек от обкръжението ви, който има свои проблеми и не присъства край вас.
19.09.2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Не си създавайте излишни неприятности, като се задълбочавате в проблем, не заслужаващ толкова внимание. Ако работите в екип ще увеличите ефективността на работата си и ще останете всички доволни. Ще се радвате на приятна изненада от страна на близък човек, с когото не сте се срещали от дълго време.
19.09.2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Действайте разумно и обмислено, не бъдете прибързани и импулсивни. Задачите на работното място изискват добра организация и дисциплина. Ще получите помощ от малко познати за вас хора и това ще укрепи вярата ви в доброто.
19.09.2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Очаква ви спокоен ден и разтоварване от напрегнатата ви работа в последно време. Имате с какво да се похвалите и в личната сфера. Възможно е да продължите да си сътрудничите с хората, с които сте работили досега, от което само можете да спечелите. Вечерта ви очаква особено приятна среща.
19.09.2019

Хороскоп за Риби

Риби
Ентусиазирани и с настроение ще работите за собствения си просперитет. Предприемчивият ви дух няма да срещне прегради, те сами ще отстъпят пред него. Ще впечатлявате и ще привличате много хора за делото си. Ако ви остане време не пропускайте занимания със спорт и разходки.
19.09.2019
Последни новини